sobota, 24 lutego 2018

Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w Olsztynie

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczoną na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna i przeznaczył na to zadanie publiczne 55 000 zł, w tym:
 • 35 000 zł na ochronę starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna,
 • 20 000 zł na popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków.
Organizatorzy przewidzieli poniższe rodzaje działań:
 • ochrona i trwałe zabezpieczenie zbiorów zawierających m.in. starodruki, inkunabuły, księgi, mapy i inne zespoły akt archiwalnych,
 • poprawa stanu zachowania zbiorów, przywracanie ich do użyteczności oraz do wykorzystywania do celów naukowych czy popularyzatorskich,
 • organizacja inicjatyw powiązanych z obchodami: Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia 2018), Europejskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego (wrzesień 2018),
 • organizacja inicjatyw związanych z obchodami Dnia Gotyku Ceglanego w  Olsztynie (16 czerwca 2018 r.),
 • publikacje o tematyce związanej z: historią i zabytkami Olsztyna, ochroną zabytków, znanymi postaciami zasłużonymi dla miasta,
 • opracowywanie materiałów filmowych, fotograficznych, multimedialnych przybliżających zabytki i historię Olsztyna, celem umieszczania ich również na stronach internetowych lub na kanałach społecznościowych,
 • organizacja wystaw, konferencji itp. o tematyce związanej z historią i ochroną dziedzictwa kulturowego Olsztyna,
 • organizacja konkursów (fotograficznych, plastycznych, edukacyjnych itp.), warsztatów, akcji edukacyjnych, wycieczek o tematyce związanej z historią i ochroną dziedzictwa kulturowego Olsztyna.
Organizatorzy oczekują ofert głównie od organizacji pozarządowych - od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Oferty należy zgłaszać w wersji elektronicznej w generatorze WITKAC do 12 marca 2018 r. Później należy z tego systemu wydrukować wersję papierową oferty wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta do 13 marca 2018 r. do godz. 15:30. Kryteria oceny ofert znajdziecie w uchwale nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020" (zob. m.in. Rozdział IV.I pkt 12). W rozdziale IV. I  Współpraca finansowa (pkt 8) znajdziecie informację o tym, jakie koszty mogą być pokryte z dotacji. Należy zapewnić wkład własny o wysokości minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania.

W ogłoszeniu o konkursie przytoczono też uchwałę nr XLII/780/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018".

 
Informacje podałam za stroną OCOP i Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Tam znajdziecie ogłoszenie o konkursie. Obrazek pochodzi z serwisy pixabay.com.

piątek, 23 lutego 2018

Kto może być liderem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności?

Do XIV edycji Programu Liderzy PAFW zostanie zakwalifikowana kolejna grupa uczestników i tutorów. Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu (razem 6 wydarzeń). Organizatorzy zapraszają przede wszystkim osoby, które:
 • mają min. trzyletnie doświadczenie w działalności społecznej, zarówno w organizacjach pozarządowych, samorządzie, instytucjach lokalnych, biznesie, jak i grupach nieformalnych;
 • są doświadczeni w przewodzeniu inicjatywom, angażowaniu innych do działania;
 • potrafią opowiedzieć, jakie znaczenie ma przeprowadzona przez nich zmiana.
Oczekiwane są także osoby, które miały okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach wybranego programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Lista programów jest dostępna na stronie  www.pafw.pl w zakładce "Programy".

Osoby, które zakwalifikują się do Programu zobowiązują się do odbycia 12 spotkań z tutorem (w miejscu zamieszkania/działania lidera), uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych, w wybranej wizycie studyjnej oraz zlocie kończącym edycję.

Kandydaci powinni do 7 marca 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy (po zarejestrowaniu się) wraz z załącznikami (CV, 2 listy rekomendacyjne). Formularz trzeba wypełnić podczas jednej sesji, dlatego warto wcześniej przygotować sobie teksty i załączniki. Na podstawie formularzy wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne. Możecie też zajrzeć do artykułu Zgłoszenia do XIV edycji - krok po kroku oraz Kalendarz programu.

Można też poznać uczestników poprzednich edycji programu (ponad 500 osób) i zapoznać się z ofertą dla absolwentów, jaką jest program Alumni.

Informację znalazłam na stronie biblioteki.org.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: www.liderzy.pl/

Pytanie możecie kierować do: Pauliny Książek i Agnieszki Szelągowskiej, tel.: 510 078 760 lub 22 556 82 65 w godzinach 9:30-17:00.

czwartek, 22 lutego 2018

Webinarium o narzędziach, jakie przynoszą zmiany samorządowe

27 lutego 2018 r. odbędzie się webinarium akcji Masz Głos: "Co nas czeka po wyborach? Nowe narzędzia dla radnych i mieszkańców.” Początek o godzinie 19:00. Dr hab. Dawid Sześciło opowie o tym:
 • jakie zmiany w działaniach samorządu czekają nas po wyborach?
 • jakie korzystać z nowych narzędzi wpływania na politykę samorządową?
 • jak dokładnie rozumieć poszczególne zmiany i jakie są ich plusy i minusy?
 • czy musimy czekać do wyborów aby korzystać z tych narzędzi? 
 • co to jest raport o stanie samorządu i jak mieszkańcy mogą wpływać na jego kształt?
Zarejestrować się możecie pod tym adresem
Powinniście dostać mail z potwierdzeniem rejestracji. W tym mailu ma się znajdować link - wejście na webinarium w dniu spotkania. Informację podałam za mailem otrzymanym od Dariusza Kraszewskiego z Fundacji Batorego i stroną akcji Masz Głos.

Możecie też przejrzeć dokument, który przygotował ekspert, Dawid Sześciło: Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie. Opinia w sprawie ustawy z 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (z wyłączeniem zmian w prawie wyborczym). 
Generalnie w opinii omawiane są poniższe tematy:
 • Budżet obywatelski obowiązkowy w miastach na prawach powiatu
 • Więcej jawności: jawne głosowanie indywidualnych radnych i transmisje obrad
 • Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza gwarantowana ustawowo
 • Wydłużenie kadencji organów samorządowych
 • Raport o stanie samorządu
 • Nowe uprawnienia radnych i wzmocnienie opozycji
Informację podałam za inną stroną akcji Masz Głos.
Samorządy to organizatorzy bibliotek publicznych. Tym samym - ważny partner do finansowania i realizowania projektów.

środa, 21 lutego 2018

Ochrona zdrowia i pomoc przedmedyczna na Dzień Kobiet w Olsztynie

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna i przeznaczył na to zadanie publiczne 29 000 zł.


Organizatorzy oczekują ofert głównie od organizacji pozarządowych - od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Oferty należy zgłaszać w wersji elektronicznej w generatorze WITKAC do 8 marca 2018 r. Później należy z tego systemu wydrukować wersję papierową oferty wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta do 9 marca 2018 r. do godz. 15:30. Kryteria oceny ofert znajdziecie w uchwale nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020" (zob. m.in. Rozdział IV.I pkt 12). W rozdziale IV. I  Współpraca finansowa (pkt 8) znajdziecie informację o tym, jakie koszty mogą być pokryte z dotacji. Należy zapewnić wkład własny o wysokości minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania.
 
Informacje podałam za stroną OCOP i Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Tam znajdziecie ogłoszenie o konkursie. Obrazek pochodzi z serwisy pixabay.com.
Prezydent Olsztyna ogłosił też otwarty konkurs ofert na Organizację szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i przeznaczył na to zadanie publiczne 33 000 zł. Projekty powinny obejmować po jednej godzinie dla uczniów klasy IV i klasy VI szkół podstawowych, po jednej godzinie dla uczniów klasy II gimnazjum oraz po dwie godziny dla uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych. Szkolenia powinny dotyczyć m.in. ratownictwa i ochrony ludności. Zgłaszane zadanie powinno się rozpoczynać w dniu podpisania umowy a kończyć nie później niż 20 grudnia 2018 r.


Organizatorzy oczekują ofert głównie od organizacji pozarządowych - od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Oferty należy zgłaszać w wersji elektronicznej w generatorze WITKAC do 8 marca 2018 r. Później należy z tego systemu wydrukować wersję papierową oferty wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta do 9 marca 2018 r. do godz. 15:30. Kryteria oceny ofert znajdziecie w uchwale nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020" (zob. m.in. Rozdział IV.I pkt 12). W rozdziale IV. I  Współpraca finansowa (pkt 8) znajdziecie informację o tym, jakie koszty mogą być pokryte z dotacji. Należy zapewnić wkład własny o wysokości minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania

W ogłoszeniu o konkursie przytoczono też uchwałę nr XLII/780/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018".
 
Informacje podałam za stroną OCOP i Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Tam znajdziecie ogłoszenie o konkursie. Obrazek pochodzi z serwisy pixabay.com.

wtorek, 20 lutego 2018

Prezydent Olsztyna pomaga ptakom

Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielanie pomocy ptakom w granicach administracyjnych miasta Olsztyna i przeznaczył na to zadanie publiczne 20 000 zł. Projekty powinny zakładać podejmowanie z terenu Miasta Olsztyna dzikich ptaków potrzebujących pomocy, ich leczenie, rehabilitację i umożliwienie powrotu do środowiska naturalnego.

Organizatorzy oczekują ofert głównie od organizacji pozarządowych - od podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Oferty należy zgłaszać w wersji elektronicznej w generatorze WITKAC do 6 marca 2018 r. Później należy z tego systemu wydrukować wersję papierową oferty wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć do Urzędu Miasta do 8 marca 2018 r. do godz. 12:00. Kryteria oceny ofert znajdziecie w uchwale nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyn z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020" (zob. m.in. Rozdział IV.I pkt 12). W rozdziale IV. I  Współpraca finansowa (pkt 8) znajdziecie informację o tym, jakie koszty mogą być pokryte z dotacji. Należy zapewnić wkład własny o wysokości minimum 10% kosztów całkowitych realizacji zadania.
 
Informacje podałam za stroną OCOP i Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Tam znajdziecie ogłoszenie o konkursie. Obrazek pochodzi z serwisy pixabay.com.

Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - IV nabór wniosków

Do 20 kwietnia 2018 r. biblioteki z gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich do 50 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów do programu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Dofinansowanie można otrzymać na remont, przebudowę, rozbudowę i budowę oraz wyposażenie budynków bibliotek.

Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 50 tys. mieszkańców.

Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na plik z wyjaśnieniami do Regulaminu. Są w nim informacje o trzech sytuacjach, za które otrzymuje się dodatkowe punkty podczas oceny wniosku:
 •  Nieodpowiedni stan techniczny obiektu biblioteki lub jego części - jeżeli budynek użytkowany przez bibliotekę w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie jest w nieodpowiednim stanie technicznym (zużycie od 51% do 70%) to trzeba to udokumentować dołączonym oświadczeniem o nieodpowiednim stanie technicznym budynku biblioteki na odpowiednim formularzu.
 • Obiekt biblioteki objęty zadaniem jest własnością wnioskodawcy - aby potwierdzić własność należy do wniosku dołączyć akt notarialny w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem albo odpis księgi wieczystej w oryginale.
 • Cena jednego metra kwadratowego powierzchni całkowitej obiektu objętego zadaniem - w tym punkcie opisano wytyczne do wytyczne do tego, jaką powierzchnię należy wykazać we wniosku. Podano istotne dla tego programu definicje: powierzchni całkowitej* oraz  budynku** (obiektu budowlanego).
Wnioski należy składać zarówno w systemie EBOI, jak w wersji papierowej z wymaganymi podpisami, pieczęciami i załącznikami (na adres podany na trzeciej stronie regulaminu). Jeżeli wniosek zostanie zgłoszony do 20 marca 2018 r. możecie zostać powiadomieni o ewentualnych błędach formalnych (jeśli takie wystąpią) i będzie szansa na ich poprawienie.
Projekty powinny się zaczynać w 2019 r. Mogą być jednoroczne albo dwuletnie, bo muszą się skończyć do 31 grudnia 2020 roku. Wkład własny musi wynosić co najmniej 25%. W projektach wieloletnich - wkład własny w 2019 r. musi wynosić co najmniej 30% całkowitej kwoty wnioskowanego dofinansowania na wszystkie lata. Wkładem własnym mogą być:
 • środki finansowe,
 • środki rzeczowe w postaci własności nieruchomości o wartości ustalonej w operacie szacunkowym. Wkład rzeczowy nie może być większy niż 20% kosztów zadania.
 • jeżeli zadanie polega jedynie na wyposażeniu istniejącego budynku - wkładem własnym mogą być wyłącznie środki finansowe.
 • W ramach wkładu własnego można rozliczyć środki finansowe wydatkowane w okresie realizacji zadania określonym w umowie o dofinansowanie zadania. Można również rozliczyć w ramach wkładu własnego środki wydatkowane na realizację zadania w latach poprzednich, w takich przypadkach wydatki te zalicza się do wkładu własnego w preliminarzu ujętym we wniosku w pierwszym roku realizacji zadania.
Można wnioskować o dofinansowanie na jeden projekt i w wysokości równej co najmniej 50 000 zł, ale nie wyższej niż 2 miliony zł.
Szczegóły  znajdziecie w Regulaminie. Warunki finansowe są opisane na stronach 5-7 regulaminu. Kryteria oceny wniosków - na s. 9-12.

Informacje podałam za stroną Instytutu Książki, która kieruje do podstrony dotyczącej aktualnego naboru wniosków. Większość tej zakładki to pytania i odpowiedzi na nie. Są 232 takie pytania z odpowiedziami. Nad pytaniami znajdziecie pliki do pobrania, w tym:
* Powierzchnia całkowita to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian na wysokości podłogi oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę budynku i trwale z nim związanych, tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, podjazdów, zjazdów do garaży itp. Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje na poziomie terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się elewacji, dachów, obiektów umieszczonych na dachach (szyby windowe, szyby wentylacyjne itp.), ścian, balustrad, ogrodzeń, tablic i gablot zewnętrznych, chodników, parkingów, utwardzonych nawierzchni gruntu, bezpiecznych nawierzchni gruntu, boisk, terenów zielonych, powierzchni zabudowy obiektami małej architektury itp.
W przypadku powierzchni wspólnie użytkowanej z inną instytucją (np. w budynkach użytkowanych przez dwie lub więcej instytucji) do powierzchni całkowitej można zaliczyć część tej wspólnie użytkowanej powierzchni, która odpowiada udziałowi procentowemu powierzchni użytkowanej wyłącznie przez bibliotekę w powierzchni całkowitej budynku.

** budynek - obiekt budowlany (na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1004 r.) trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (tj. ścian i przykryć), czyli obudowanej ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i pokryty dachem, podpiwniczony lub nie podpiwniczony wraz z wbudowanymi instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, gazowymi itp., a także wbudowanymi meblami, stanowiącymi normalne wyposażenie budynku. Za odrębny budynek przyjęto budynek oddzielony od innych wolną przestrzenią, a w przypadku bezpośredniego przylegania do innego budynku w zabudowie zwartej lub do innych zabudowań (np. przy budynkach zespolonych pod jednym dachem lecz spełniających różne funkcje gospodarcze) - budynek oddzielony ścianami szczytowymi. W budynkach bliźniaczych i szeregowych za odrębny budynek należy uważać każdy segment zawierający odrębne wyjście na działkę, ulicę lub ogród.

poniedziałek, 19 lutego 2018

Kultura i promocja poza granicami kraju w konkursach Urzędu Miasta Olsztyna

Pisałam niedawno o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Organizacje, które planują się zgłosić do tego konkursu mogą wziąć udział w indywidualnych konsultacjach 12 lutego 2018 r. w bibliotece Planeta 11 w Olsztynie w godz. 14.00 – 17.00. Będą wtedy mogli uzyskać informacje na temat warunków składania ofert oraz skonsultować napisany projekt. Informacji udzielać będą: 
 • Gabriela Konarzewska – dyrektor Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna, 
 • Izabela Sowa-Dudulewicz oraz Anna Wolęcka – inspektorzy w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków,
 • Monika Michniewicz – dyrektor Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych.
Informacje podałam za stroną ngo.olsztyn.eu.


Prezydent Olsztyna ogłosił też otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Promocja Olsztyna poza granicami Polski. Zgłaszane projekty maj zwiększyć wiedzę na temat Miasta Olsztyna, budowania marki i pozyskiwania nowych ambasadorów miasta. Priorytetowo ma być traktowana promocja Olsztyna w miastach partnerskich. Na ten konkurs w 2018 r. przeznaczono 50 000 zł.
Organizatorzy oczekują ofert od podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysków.  Zadania powinny być zrealizowane pomiędzy dniem podpisania umowu o dofinansowania a 31 grudnia 2018 r.
Oferty należy zgłaszać w wersji drukowanej wraz z załącznikami do 2 marca 2018 r.  Oferty wraz z załącznikami powinny być ze sobą połączone i ponumerowane. W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
Ofertę trzeba:
 • złożyć w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych przy ul. Knosały 3/5, bud. A pok. 27 
 • lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, pl. Jana Pawła II 1, pok. 20 
 • lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna – Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
 • z dopiskiem "otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu Promocji Olsztyna poza granicami Polski”.
Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

 • zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Programie współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018, 
 • ocena możliwości realizacji zadania przez organizację, w tym zgodność zadania z celami statutowym organizacji, 
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego, 
 • wielkość pozyskanych środków z innych źródeł niż budżet Miasta, 
 • możliwość kontynuacji projektu po zakończeniu zadania, 
 • dotychczasowa współpraca z administracją publiczną.
W ogłoszeniu o konkursie nie ma wprost informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego. Jednak w powyższych kryteriach wspomniano o tym, że będzie oceniana wielkość pozyskanych środków z innych źródeł niż budżet Miasta. W Uchwale przytoczonej na początku ogłoszenia przywołano Uchwałę nr LVII/651/10 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2010 r. W § 6 ust. 3 tej uchwały poinformowano, że wkład własny organizacji nie może być mniejszy niż 20% kosztów całkowitych realizacji zadania.