środa, 23 sierpnia 2017

40 000 zł miesięcznie na reklamę w Google

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać w programie Google Ad Grants do 10 000 $ miesięcznie na prowadzenie kampanii reklamowych swoich działań w Internecie. Należy się zarejestrować w systemie. Podczas wypełniania formularza trzeba będzie wpisać token weryfikacyjny TechSoup, bowiem Google współpracuje z lokalnymi partnerami TechSoup w każdym kraju, by weryfikować organizacje.Zatem, wcześniej trzeba się zarejestrować na TechSoup Polska

Mogą się zgłaszać:
 • Organizacje Pożytku Publicznego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Fundacje i Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), które nie mają statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
Trzeba spełnić poniższe warunki:
 • Mieć aktualny i ważny status organizacji charytatywnej (tylko dla OPP).
 • Przyjąć do wiadomości i zaakceptować wymagane w zgłoszeniu oświadczenia dotyczące niestosowania dyskryminacji oraz przyjmowania i wykorzystywania darowizn.
 • Mieć działającą witrynę z merytoryczną treścią.
Aby zachować kwalifikację do udziału w programie Google Ad Grants:
 • Reklamy organizacji muszą prowadzić do jednej (i tylko jednej) domeny witryny zatwierdzonej w zgłoszeniu.
 • Musisz aktywnie zarządzać kontem AdWords organizacji, logując się przynajmniej raz w miesiącu i dokonując w ciągu 90 dni co najmniej jednej zmiany.
 • Reklamy i słowa kluczowe powinny odzwierciedlać program i działalność organizacji.
 • W programie nie jest dozwolona reklama ściśle komercyjna. Jeśli promujesz produkty lub usługi, 100% przychodów musisz przeznaczać bezpośrednio na realizację programu organizacji.
 • Reklamy nie mogą prowadzić do stron zawierających głównie linki do innych witryn.
 • Reklamy nie mogą promować produktów finansowych (jak kredyty hipoteczne czy karty kredytowe) ani nakłaniać do przekazywania samochodów, łodzi czy innych dóbr.
 • W Twojej witrynie nie mogą wyświetlać się reklamy Google AdSense ani linki reklamowe podmiotów stowarzyszonych. 
Informacje podałam za stroną Google and Grants, za serwisem ePol@k oraz ngo.pl.

wtorek, 22 sierpnia 2017

Publikacja Amnesty International - po polsku

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi – pakiet materiałów edukacji praw człowieka to publikacja skierowana do wszystkich osób pracujących z młodzieżą na rzecz praw człowieka w środowisku szkolnym i lokalnym.Można ją pobrać ze strony Amnesty International.

Przeczytacie tam też o projekcie Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi, którego celem jest zbudowanie sieci świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego posiadających motywację i kompetencje, by mobilizować swoje lokalne społeczności na rzecz świata wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy. W tym celu mogą używać wspomnianej wcześniej publikacji.

Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają edukatorów i edukatorki oraz aktywistów i aktywistki, którzy chcą wykorzystać scenariusze zajęć zawarte w publikacji.

Osoby, które się zgłoszą do projektu otrzymają egzemplarz publikacji oraz materiały promocyjne i akcyjne (plakaty, ulotki, wlepki, etc.) oraz wsparcie merytoryczne Amnesty International. W tym celu trzeba wypełnić online formuarz zgłoszeniowy i podać w nim, między innymi:
 • Jaką reprezentujecie szkołę/instytucję/grupę lokalną/zespół edukacyjny?
 •  Ile warsztatów zamierza Pan/i przeprowadzić na podstawie otrzymanego podręcznika? (orientacyjnie, ale minimum 2 warsztaty edukacyjne w okresie od lipca do listopada 2017 r. udokumentowane listą obecności)
 • Jaką akcję na rzecz praw człowieka zamierza Pan/i przeprowadzić w swojej społeczności? (minimum jedną w okresie od lipca do listopada 2017 r.)
Publikacja składa się z pięciu modułów tematycznych. Każdy moduł zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz część warsztatową. Ich autorzy i autorki posiadają niezwykle bogate i różnorodne doświadczenie w obszarze edukacji praw człowieka i edukacji antydyskryminacyjnej. Różne punkty widzenia zaprezentowane w niniejszej publikacji to również różne strategie edukacji i aktywizmu. Ten pakiet materiałów może rozszerzyć wiedzę czytelnika o współczesnych migracjach oraz prawnych uregulowaniach dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści. Pomoże też zdobyć kompetencje w obszarze krytycznej analizy przekazów medialnych i mobilizowania lokalnych społeczności na rzecz praw człowieka.

Informację o projekcie znalazłam w serwisie bioblioteki.org i na stronach Amnesty International. Znajdziecie tam także zaproszenia na:
 • Obóz dla Odważnych, który się odbędzie odbędzie się 15-19 września 2017 r. w Klimontowie (woj. świętokrzyskie). Zgłoszenia należy wysyłać online do 23 sierpnia 2017 r. Organizatorzy zapewniają:
  • nocleg w pokojach wieloosobowych oraz wegańskie jedzenie przyrządzane na miejscu przez kucharza,
  • zwrot kosztów dojazdu (autobusy, pociągi II klasa IC, TLK, Interregio), mogą też pomóc w dojeździe z większych miejscowości.

  • Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę na udział w obozie od rodziców/opiekunów.
  • Obowiązkowa jest pełna obecność podczas całego obozu. Osoby zainteresowane udziałem muszą zadeklarować swoją dostępność w terminie 15-19 września 2017. 
  • Informacji o obozie udzielają:

 • Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek na przełomie września i października 2017 r. Informacji o szkoleniu udziela Katarzyna Tekień, koordynatorka edukacji praw człowieka – katarzyna.tekien@amnesty.org.pl

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Szlakami Polski Niepodległej - konkurs MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs Szlakami Polski Niepodległej, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Program służyć ma naświetleniu polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność. Zaplanowano dofinansowanie nie więcej niż 10 projektów kwotami od 300 000 zł do 1,5 miliona złotych. Nie znalazłam informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Wsparcie  finansowe w ramach projektu może być przyznane na okres do 5 lat. Z programu wyłączone są projekty aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę i finansowane z innych środków budżetowych.

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących ciągłą działalność w zakresie dokumentowania i upowszechniania  wyników badań historii Polski w tym  okresie, takich jak: 
 • jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy, oraz ;
 • podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w tym muzea (dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.)


Do 10 października 2017 r. można zgłaszać projekty (wnioski wraz z załącznikami)
 • przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów;
 • podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, dróg wiodących do niepodległości i czynu niepodległościowego w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej;
 • tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych;
 • wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.
W szczególności do konkursu mogą być zgłoszone projekty opracowań dokumentacyjnych, edytorskich, translatorskich, słownikowych i bibliograficznych koncentrujące się wokół kluczowych zagadnień dziejów ziem polskich od XIX do XXI wieku z uwzględnieniem kontekstów europejskich.

Projekty muszą mieć walor naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
 • w zakresie przedmiotowym dotyczyć dziedzin wiedzy należących do obszarów nauk humanistycznych, społecznych i obszaru sztuki, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065);
 • dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych;
 • dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego;
 • wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy;
 • przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych, edukacyjnych i/lub artystycznych;
 • charakteryzować się użytecznością edukacyjną lub wartością artystyczną istotną dla współczesnego społeczeństwa polskiego.
Przed przygotowaniem zgłoszenia trzeba poznać:

Informacje podałam za Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych  Krakowie. Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie MNiSW.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
 • tel. (22) 52-92-368,
 • (22) 52-92-383,
 • (22) 52-92-358,
 • (22) 50-17-107.

niedziela, 20 sierpnia 2017

Fundacja Charlesa Stewarta Motta - dotacje

Amerykańska Fundacja Charlesa Stewarta Motta przyznaje dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska głównie w USA, ale też w innych krajach. W Europie Środkowo-Wschodniej chcą wspierać środowisko, w którym sektor non-profit wzmacnia demokratyczne wartości i praktyki.

O dotacje (od 15 000 $ do 250 000 $) mogą się ubiegać organizacje zajmujące się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, zwalczaniem biedy lub ochroną środowiska. Muszą w tym celu przygotować opis projektu, opis propozycji projektu zawierający jego cele, metodologię, szczegółowy plan finansowy oraz okres realizacji i dostarczyć to (LOI) do Fundacji co najmniej na 4 miesiące przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły - przez cały rok. Wnioski które wpłyną w terminie od 1 września do 31 grudnia będą rozpatrywane na następny rok kalendarzowy. Średnia wartość dotacji wynosi 100,000 $.

Wysłany list - a letter of inquiry (LOI) form - pomoże pracownikom programu określić istotność proponowanego projektu dla programów Fundacji. W przypadku pozytywnej oceny i akceptacji propozycji projektu, wnioskodawca zostanie poproszony o przesłanie pełnego wniosku projektu wraz z wymaganymi dokumentami. 

Przed wypełnieniem LOI warto się zapoznać z programami Fundacji, dotowanymi projektami i wytycznymi dla organizacji zlokalizowanych poza Stanami Zjednoczonymi, szczególnie z działaniami Fundacji w Europie Środkowej Wschodniej.


 
Informacje podałam za stroną OCOP oraz za serwisem EuroDesk Polska i stroną  Fundacji Charlesa Stewarta Motta, skąd pochodzą obrazki w tym poście. W zakładce What we do znajdziecie szczegółowe informacje dla potencjalnych wnioskodawców (w języku angielskim).

Mott Foundation Building
503 S. Saginaw Street
Suite 1200 Flint,
Michigan 48502-1851
USA

telefon: +1-810-238-5651
fax: +1-810-766-1753
http://www.mott.org/
email: info@mott.org

sobota, 19 sierpnia 2017

#2030isnow - konkurs fotograficzny

Do 31 sierpnia 2017 r. osoby, które ukończyły 18 rok życia mogą zawalczyć o elektryczną hulajnogę i przewodnik po wolontariacie Lonely Planet. Mogą wziąć udział w konkursie #2030isnow i pokazać na zdjęciu wrzuconym z tym hashtagiem na swoje konto na Instagramie, że już teraz myślą o lepszym świecie 2030 i dbają o niego. Trzeba otagować 3 znajomych i zbierać lajki.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Ogłoszenie o konkursie znajdziecie na stronie Komisji Europejskiej.

piątek, 18 sierpnia 2017

Małe Wielkie Zmiany - konkurs dla innowatorów społecznych

Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski do projektu "Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych" To już III tura naborów konkursowych. Ma być jeszcze jedna.

Projekt ma na celu wsparcie osób oddalonych od rynku pracy przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, które posłużą ich aktywizacji zawodowej. W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych takie inicjatywy będą opracowywane, testowane, rozwijane i wspierane finansowo. Wybrane projekty zostaną przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

Organizatorzy nie oczekują gotowych recept. W ramach projektu chcą przetestować kilkadziesiąt rozwiązań, a te, które sprawdzą się najlepiej, upowszechnić w całym kraju. Są otwarci na współpracę ze wszystkimi: osobami fizycznymi, jednostkami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy grupami nieformalnymi.

Przysłane formularze aplikacyjne będą oceniane formalnie i merytorycznie.  Około 30 innowatorów zostanie zaproszonych do etapu rozmów rekrutacyjnych (telefonicznych) z Komisją Oceny Innowacji. Te rozmowy zadecydują o zakwalifikowaniu 15 najlepszych zgłoszeń do Inkubatora Innowacji Społecznych, a kolejne osoby znajdą się na liście rezerwowej. Wybrani innowatorzy społeczni otrzymają:
 • wsparcie merytoryczne - dedykowanych mentorów i specjalistów,
 • wsparcie finansowe - średnio 43 tys. zł i maksymalnie 100 tys. zł na testowanie innowacji
 • wsparcie organizacyjne i promocyjne.
Nie znalazłam informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego.
Przed wypełnianiem formularza aplikacyjnego warto poznać:


Informacje podałam za serwisem OCOP który kieruje do Zaproszenia do Inkubatora oraz za stroną Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Tam znajdziecie formularze rekrutacyjne do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany" oraz wyjaśnienia najważniejszych kwestii: kto może wziąć udział w naborze, o czym należy pamiętać przy uzupełnianiu formularza, co będzie brane pod uwagę podczas oceny i czego można się spodziewać później. Formularze zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwią ich wypełnienie:
Formularz w wersji elektronicznej powinien być przesłany jako dokument tekstowy (np. przygotowany w programie Word) bez konieczności skanowania podpisów. W tej formie należy go przesłać pod adres tadeusz.mirski@spoldzielnie.org.

Prawidłowo wydrukowany i podpisany formularz w wersji papierowej należy dostarczyć w ciągu 5 dni kalendarzowych od przesłania wersji elektronicznej pod adres:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115/1
61-475 Poznań

O przesłaniu formularza w terminie decyduje data jego wpłynięcia pod wskazany adres.
Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Mirski i Malwina Pokrywka:
tel. 61 887 11 66,
malwina@spoldzielnie.org.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Równać szanse - konkursy dotacyjne

W ramach programu Równać Szanse, który prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży są ogłaszane konkursy otwarte i zamknięte. Nabór do jednego z nich z nich ogłoszono wczoraj - 16 sierpnia 2017 r.

Wszystkie projekty zgłaszane w ramach programu powinny odpowiadać jego celom. Generalnie powinny wyrównywać szanse młodych ludzi  na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek (13-19 lat) z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W programie „Równać Szanse” organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z osób dorosłych, z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, otrzymują dotacje na realizację własnych projektów mających wyposażyć młodych ludzi w niezbędne umiejętności skutecznego radzenia sobie w życiu niezależnie od miejsca, ludzi i sytuacji:
 • wykorzystanie tego, co może im sprzyjać,
 • skuteczne planowanie,
 • zjednywanie sobie innych,
 • wiara we własne siły.
 W programie Równać Szanse są prowadzone: 

2 otwarte konkursy dotacyjne:
 • Ogólnopolski Konkurs Grantowy (OKG) - najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2018 r. Dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat. Zwróćcie uwagę na zmienione zasady.
 • Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) - nabór od 16 sierpnia 2017 r. do 25 października 2017 r. do godziny 12:00. Dotacje do 8,5 tysiąca zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Wnioski za pomocą formularza online mogą składać lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Wcześniej trzeba się zarejestrować na stronie. Warto poczytać o projektach modelowych,  przejrzeć bazę dotychczas zrealizowanych projektów., poznać:
konkursy zamknięte (projekty mogą składać tylko określone podmioty, generalnie te, które korzystały ze wsparcia w ramach konkursów otwartych):
 • Forum Lokalne I etap - dotacje do 5 tys. zł - konkurs jest ogłaszany w lutym,
 • Forum Lokalne II etap - do 7 000 zł  - konkurs jest ogłaszany w lutym,
 • Projekty Modelowe - dotacja do 15 ty. zł - konkurs jest ogłaszany w styczniu,
 • Projekty Modelowe - Replikacje - dotacja do 5 ty. zł - konkurs jest ogłaszany w styczniu,
 • Konkurs Projekty Młodzieżowych Liderów - dotacja do 5 ty. zł - konkurs jest ogłaszany w lipcu.
W każdym roku, już po ogłoszeniu konkretnego naboru należy sprawdzić, czy nie zostały zmienione zasady konkursów i dokumenty obowiązujące w każdym z nich.


Informacje o RKG znalazłam na portalu ngo.pl. Szczegóły podałam za serwisem programu Równać Szanse, głównie na podstawie informacji w zakładkach O programie oraz Konkursy dotacyjne.