Źródła

Tu podaję nazwy otwartych albo planowanych konkursów i różnych źródeł finansowania i wspierania projektów.  
Nazwy są jednocześnie linkami do postów z szerszą informacją na dany temat.
Posty te otwierają się w nowych oknach.

Czekam na Wasze pytania i uwagi. Co zrobić, by informacje docierały do Was jak najefektywniej?
Wpiszcie je w komentarzach do postów lub wyślijcie mailem na adres projekty@wbp.olsztyn.pl 

To jest tylko wybór potencjalnych źródeł finansowania. Wybieram tylko niektóre i tylko takie, które, moim zdaniem, mogą się przydać bibliotekom i ich otoczeniu.

deadline - termin (najczęściej dzień, czasem też godzina) w jakim najpóźniej można wysyłać zgłoszenia.  • Program Czeska - Polska 2. oś priorytetowa „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”   deadline 30 czerwca 2018 r. • Program WiFi4EU   nabór wniosków od 15 maja 2018 r., rejestracja już aktywna, planowane 3-4 nabory

 • Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja    nabór planowany od 16 kwietnia 2018 r. do 16 lipca 2018 r. • OKO Prezydenta Olsztyna   deadline 10 kwietnia 2018 r.:
 • podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży.

 • Interreg Polska-Słowacja   deadline 30 kwietnia 2018 r.,
 • polsko-słowackie projekty z zakresu edukacji,
 • polsko-słowackie projekty z zakresu transportu multimodalnego. • Horyzont 2020 - granty programu Maria Skłodowska-Curie:
 • Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami  deadline 21 marca 2018 r.,
 • Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe  deadline 12 września 2018 r.,
 • Dofinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów  deadline 27 września 2018 r.

 • Europejska Fundacja Młodzieży: międzynarodowe działania istotne z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, w tym:
 • międzynarodowe inicjatywy realizowane między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2018 r.   deadline 1 kwietnia 2018 r.,
 • plany pracy na 2018 r.   deadline 1 kwietnia 2018 r.
 • międzynarodowe działania realizowane pomiędzy1 kwietnia a 31 grudnia 2018 r.   deadline 1 października 2018 r.,
 • plany pracy na 2018 r.   deadline 1 października 2018 r.,
 • jednorazowe granty strukturalne na 2018 r. (sieci regionalne)   deadline 1 października 2018 r.;
 • projekty pilotażowe   nabór w trybie ciągłym. • OKO Prezydenta Olsztyna: ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego świadczoną na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna   deadline 12 marca 2018 r.

 • OKO Prezydenta Olsztyna:
 • na realizację programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna   deadline 18 marca 2018 r.,
 • na organizację szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  deadline 8 marca 2018 r.

 • RITA:
 • projekty partnerskie: RITA Przemiany w regionie   deadline 15 marca 2018 r.,
 • projekty partnerskie: RITA Przemiany w regionie (kolejny nabór)  deadline 15 października 2018 r.,
 • nabór na wkłady własne - nabór ciągły,
 • granty wyjazdowe - nabór ciągły.


 • Konkursy Fundacji Przyjaciółka:
 • Młodzież w działaniu - SC Johnson z myślą o innych   deadline 11 lutego 2018 r.,
 • Pracownia wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni z książką   deadline 28 lutego 2018 r.,

 • OKO Prezydenta Olsztyna:
 • na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży podtrzymujących romskie tradycje kulturowe oraz na dystrybucję żywności   deadline 12 lutego 2018 r.,
 • na organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych   deadline 19 lutego 2018 r.,
 • w zakresie kultury   deadline 21 lutego 2018 r.


 • Fundacja Batorego: Demokracja w Działaniu  deadline 15 lutego 2018 r.; kolejny nabór od 16 sierpnia 2018 r. do 16 września 2018 r.

 • NCK: Kultura - Interwencje 2018   deadline 14 lutego 2018 r.; kolejne nabory:
 • deadline 15 maja 2018 r.,
 • deadline 16 lipca 2018 r.,
 • deadline 14września 2018 r. • Kreatywna Europa - nabory w 2018 r.:
 • Media: Development - pakiet projektów  deadline planowany na 6 lutego 2018 r.,
 • Media:  Dostęp do rynków  deadline planowany na 15 lutego 2018 r.,
 • Media: Edukacja filmowa  deadline planowany na 1 marca 2018 r.,
 • Media: Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne  deadline planowany na 6 marca 2018 r.,
 • Media: Development gier video  deadline planowany na 8 marca 2018 r.,
 • Media: Promocja on-line  deadline planowany na 5 kwietnia 2018 r.,
 • Kultura: Projekty współpracy europejskiej: kategorie 1 i 2  deadline 18 stycznia 2018 r.,
 • Kultura: Tłumaczenia literackie  otwarcie naboru planowane na luty/marzec 2018 r. • MSiT: Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)   nabór od 15 stycznia 2018 r. do 15 lutego 2018 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Instytut Szwedzki: seed funding   deadline 13 lutego 2018 r.

 • Europa dla obywateli   deadline 1 marca 2018 r.:
  • Komponent 1. Pamięć Europejska;
  • Komponent 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie,
   • Działanie 2.1 Partnerstwo miast, 
   • Działanie 2.2. Sieci miast,
   • Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego.


 • Programy MKiDN na 2018 r. (kolejne):
  • Muzyka   deadline 31 stycznia 2018 r.,
  • Rozwój sektorów kreatywnych ma być ogłoszony na początku 2018 r.,
  • Promocja kultury polskiej za granicą 2019  ma być ogłoszony w terminie późniejszym.

 • Konkursy MRPiPS:  
 • Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020:
  • Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018 r.  deadline 2 stycznia 2018 r.
  • Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018   deadline 2 stycznia 2018 r.
  • Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018   deadline 2 stycznia 2018 r. 
 • Oparcie społeczne dla osób  z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018 r.   deadline 4 stycznia 2018 r.

 • 26 programów MKiDN na 2018 r.  deadline 31 stycznia 2018 r.
  • Zamówienia kompozytorskie,
  • Teatr i taniec,
  • Sztuki wiualne,
  • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej,
  • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej,
  • Film,
  • Wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży,
  • Edukacja artystyczna,
  • Edukacja kulturalna,
  • Kultura dostępna,
  • Promocja czytelnictwa,
  • Czasopisma,
  • Partnerstwo dla książki,
  • Kolekcje  muzealne,
  • Wspieranie działań muzealnych,
  • Kultura ludowa i tradycyjna,
  • Ochrona zabytków archeologicznych,
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą,
  • Muzea Pamięci Narodowej za Granicą,
  • Badanie polskich strat wojennych,
  • Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci,
  • Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnienieami w kraju,
  • Infrastruktura kultury,
  • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego,
  • Infrastruktura domów kultury,
  • Kultura cyfrowa.


 • Interreg Czechy - Polska:
 • oś priorytetowa 4 - Współpraca instytucji i społeczności do 21 grudnia 2017 r. propozycje projektowe, do 7 marca 2018 r. wnioski o dofinansowanie,
 • oś priorytetowa 3 - Edukacja i kwalifikacja do 14 lutego 2018 r. propozycje projektowe, do 15 maja 2018 r. wnioski o dofinansowanie,
 • oś priorytetowa 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia do 30 czerwca 2018 r. propozycje projektowe, do 1 października 2018 r. wnioski o dofinansowanie.


 • POWER 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym: Uniwersytet Młodego Odkrywcy  nabór zaplanowany od 18 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

 • Urząd Miasta Olsztyna: Podwórka z natury - nabór na 2018 r. deadline 17 listopada 2017 r. • MRPiPS: Program MALUCH+ 2018:
  • moduł 1 deadline 24 listopada 2017 r.,
  • moduły 2-4 deadline 17 listopada 2017 r., • Interreg Polska - Saksonia Oś priorytetowa I: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe deadline 30 listopada 2017 r.

 • MON - 4 otwarte konkursy ofert  deadline 19 października 2017 r.:
 • wspieranie zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie zadań w zakresie obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wspieranie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.,
 • na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.
 • Stypendia:
 • Młoda Polska deadline 31 październia 2017 r.,
 • Gaude Polonia deadline 15 pażdziernika 2017 r.,
 • Stypendia twórcze i na upowszechnianie kultury deadline 3 października 2017 r.

 • Polska - Słowacja: nabór projektów w 1. priorytecie: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza  deadline 10 listopada 2017 r.

 
 • Polska - Słowacja: nabór projektów w 1. priorytecie: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza  deadline 15 listopada 2017 r.  10 listopada 2017
 


 • Interreg Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia - Polska
  • Oś priorytetowa IV - Współpraca transgraniczna  deadline 17 października 2017 r. 
  • Oś priorytetowa I - Natura i kultura - cel: Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności  deadline 17 października 2017 r. 
 • Interreg Brandenburgia – Polska
  • Oś priorytetowa IV – Integracja mieszkańców i współpraca administracji nabór planowany od 31 sierpnia do 31 października 2017 r.
  • Oś priorytetowa I: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego nabór planowany od lutego do kwietnia 2018 r.
  • Oś priorytetowa III: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji nabór planowany od lutego do kwietnia 2018 r.
  • Oś priorytetowa IV: Integracja mieszkańców i współpraca administracji nabór planowany od lutego do kwietnia 2018 r.
 • Interreg Polska-Saksonia
  • Oś priorytetowa III: edukacja transgraniczna deadline 29 września 2017 r.
  • Oś priorytetowa IV: Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny deadline 29 września 2017 r. • Fundacja Charlesa Stewarta Motta: dotacje na budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska - nabór ciągły


 • Równać Szanse:
  • Regionalny Konkurs Grantowy deadline 25 października 2017 r.,
  • Ogólnopolski Konkurs Grantowy nabór w styczniu 2018 r.,
  • Forum Lokalne I etap nabór w lutym,
  • Forum Lokalne II etap nabór w lutym,
  • Projekty Modelowe nabór w styczniu,
  • Projekty Modelowe - Replikacje nabór w styczniu,
  • Konkurs Projekty Młodzieżowych Liderów nabór w lipcu .


 • FOŚiGW: program Edukacja ekologiczna:
 • Różnorodność ekologiczna nabór zaplanowany od 1 do 15 września 2017 r.,
 • Wyposażenie i doposażenie oraz adaptacja, remont i rozbudowa obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej nabór zaplanowany od 1 do 22 września 2017 r.,
 • Wydawnictwa prasowe nabór zaplanowany od 21 sierpnia do 27 grudnia 2017 r.,
 • + dofinansowanie w formie pożyczki w zakresie uzupełnienia wkładu własnego nabór ciągły.


 • Fundacja Energa -wsparcie osób młodym, chorych, niepełnosprawnych oraz podmiotów działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. • Wieloletni Program NIEPODLEGŁA, w tym
 • konkurs dotacyjny "Niepodległa" deadline 16 sierpnia 2017 r., kolejne edycje planowane w latach 2018-2021,
 • konkurs dotacyjny "Koalicja dla Niepodległej" 2017 r., kolejne edycje planowane w latach 2018-2021. • Konkursy dotacyjne Fundacji PZU:
 • Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU deadline 17 lipca 2017 r.;
 • Z Fundacją PZU po lekcjach – deadline 31 lipca 2017 r.;
 • Fundacja PZU z Kulturą – nabór od 10 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

 • PROW: planowany konkurs w III kwartale 2017 r. na:
  • Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, 
  • Kształtowanie przestrzeni publicznej
  • Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego


 • Move2Learn, Learn2Move   deadline 30 czerwca 2017 r.; rejestracja projektu e-Twinning najpóźniej 30 maja 2017 r.

 • Działaj Lokalnie X   dla gmin: Barczewo , Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda deadline 30 kwietnia 2017 r.


 • Pajacyk  zgłoszenia do 30 kwietnia 2017 r. 

 

 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 4 terminy składania wniosków:
  • 1 marca 2017 r.,
  • 1 czerwca 2017 r.,
  • 1 września 2017 r., od 1 września do 1 października 2017 r.
  • 1 grudnia 2017 r.----------------------------------------------------------------------------------------------


  • Kreatywna Europa - komponent Kultura:  Sieci Europejskie  deadline 25 listopada 2016 r. • Seed Money z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego deadline 15 lutego 2017 r.

 

 • PO WER działanie 4.1 Innowacje społeczne: Wdrożeniowe prace dyplomowe jako narzędzie ułatwiające absolwentom kierunków z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wejście na rynek pracy od 1 do 30 września 2016 r.
 • Programy dotacyjne Fundacji PZU:
  • Z PZU po lekcjach deadline 30 czerwca 2016 r.
  • Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU deadline 14 czerwca 2016 r.
  • PZU z kulturą deadline do 21 czerwca 2016 r.
  • LECHSTARTER  deadline 4 kwietnia 2016 r. 7 kwietnia 2016 r.
  • Przepis na wolontariat  zgłoszenia na kurs do 5 lutego 2016 r; deadline wniosków do konkursu 11 kwietnia 2016 r.  • Diamentowy grant  deadline 15 lutego 2016 r.
  • Studia dla wybitnych  deadline 31 marca 2016 r.
  • Studiujesz? Praktykuj! - planowany jest nowy nabór
  • Wsparcie działań na rzecz środowiska akademickiego - planowany jest nowy nabór


   
  • Dla Białorusi zgłoszenia co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem realizacji


  • Programy MKiDN na 2016 r.:

  • Erasmus +:
  • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą deadline 1 października 2015 r.
  • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży deadline 1 października 2015 r.
  • Erasmus + Mobilność z krajami partnerskimi deadline 24 września 2015 r.


  • Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO 2016) 
  • Konkursy w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4,w tym w ramach Komponentu Działań Systemowych: od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r.  
  • Konkurs w Priorytecie 2 przypada od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r.


   

   

        
    

     


     
         Brak komentarzy:

    Publikowanie komentarza