piątek, 31 marca 2017

"Mikrodotacje FIO Warmia Mazury Lokalnie 2" i "Działaj Lokalnie X"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne, podczas którego zostaną omówione zasady uczestnictwa w dwóch konkursach (piszę o nich poniżej):
 • Mikrodotacje FIO 2017 Warmia Mazury Lokalnie 2,
 • Działaj Lokalnie X.
Spotkania zaplanowano:

 • 4 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie przy ul. Grunwaldzkiej,
 • 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach (Łajsy 3, gm. Gietrzwałd).
Informacje o powyższych spotkaniach podałam za stroną OCOP.
Poniżej umieszczam informacje o obu programach

Na stronie Warmińsko-Mazurskiego Zakątka zapowiedziano też spotkanie 3 kwietnia 2017 r. w Dobrym Mieście na temat programu Działaj Lokalnie X (CKB - salon artystyczny, ul. Górna 1A).

Do 20 kwietnia 2017 r. grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie lokalnych inicjatyw do programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Warmia Mazury Działaj Lokalnie 2. Organizatorzy planują wsparcie co najmniej 64 inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego. Wnioskujący muszą mieć siedzibę / miejsce zamieszkania oraz planować działania projektu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Mogą to być:
 • grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
 • grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.
 • młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 25 tys. zł
Projekt może trwać najwyżej 6 miesięcy w przedziale od dnia złożenia wniosku do 30 listopada 2017 r. Można się starać o dofinansowania w wysokości od 1 500 zł do 10 000 zł. Trzeba zapewnić co najmniej 10% wkład własny (finansowy lub niefinansowy). Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2017 roku wynosi:
 • 82 000,00 złotych - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych,
 • 192 250,00 złotych -  dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.
Organizatorzy oczekują, że zgłaszane projekty
 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
 • mieszczą się w sferze zadań  publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wnioski należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy online. Wszyscy chętni muszą się najpierw zarejestrować. Konta założone w poprzednich edycjach programu zostały wykasowane.

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie FIO Warmia Mazury Lokalnie. Są tam, między innymi:
 • linki do stron, które odsyłają do generatora wniosków, 
 • tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów, 
 • lista sieci Ośrodków Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie, które udzielają wsparcia informacyjno-doradczego tym, którzy chcą i przygotowują się do wnioskowania o mikrodotacje. Każdy z ośrodków obejmuje swoim zasięgiem konkretne powiaty województwa warmińsko-mazurskiego. Lista znajduje się w środkowej części strony http://www.warmiamazurylokalnie.pl/
 • Regulamin programu mikrodotacji
Do 26 kwietnia 2017 r. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z gmin:
 • Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta
mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów do Lokalnego Konkursu Grantowego Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs prowadzą Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
 
Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i planować działania na terenie wymienionych wyżej gmin. Mogą to być:
 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), z wyłączeniem funkcji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń,
 • stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę ,
 • oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa, pod warunkiem, że działanie grupy nieformalnej nie pokrywają się z zadaniami działalności statutowej organizacji/instytucji udzielającej osobowości prawnej,
 • Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie jako Inicjatywa Działaj Lokalnie.
Celem  „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.
 
W X edycji Programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. 15 000 zł przeznaczono na projekty, które wpiszą się w ścieżkę tematyczną Aktywne zdrowie, 40 000 zł na pozostałe projekty. Zgłaszane zadania mają być zrealizowane w przedziale czasowym między zgłoszeniem wniosku a 31 grudnia 2017 r.
 
Wnioski należy składać za pomocą generatora wniosków. Można się starać maksymalnie o 6 000 zł dofinansowania na 3-6 miesięczne projekty, które:
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Należy zapewnić wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (w tym min. 5% w postaci finansowej a pozostała część - minimum 20% - w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. 
 
Wyjątkiem są grupy nieformalne - 3 osoby, które składają wniosek i w imieniu których dokumenty finansowe opłaca bezpośrednio Warmińsko-Mazurski Zakątek. To tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Oni także muszą zapewnić 25 % wkładu własnego, ale  nie musi to być w żadnej części wkład finansowy. Wystarczy całe 25 % w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).
 
Informacje podałam za serwisem OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Warmińsko-Mazurskiego Zakątka. Są tam, między innymi, wskazówki, gdzie możecie uzyskać dodatkowe informacje:
 • konsultacje, na które możecie się umówić w określonym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wybranego z listy:
  • wizyty bezpośrednie w Ośrodku Działaj Lokalnie, Tłuszcz ul. Warszawska 4, II piętro, pokój 210, 
  • rozmowy telefoniczne 600 482 607, 
  • wyjaśnienia mailowe info@dzialajlokalnie.waw.pl.
 • Monika Szóstek:

 
 
 
 

czwartek, 30 marca 2017

Pajacyk - nabór wniosków na dofinansowanie dożywiania

Do 30 kwietnia 2017 r. organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego mogą składać wnioski na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk. Prowadzi go Polska Akcja Humanitarna.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 1 czerwca 2017 roku.

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Informacje znalazłam w serwisie OCOP.Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie programu Pajacyk. Są tam, między innymi:

środa, 29 marca 2017

Wspieramy rozwój - program grantowy CEDROB

Do 21 kwietnia 2017 r. instytucje kultury i organizacje (między innymi) mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu grantowego "Wspieramy rozwój", który organizuje firma Cedrob S.A. Organizatorzy chcą wesprzeć podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną. Wnioski można składać w 4 kategoriach:
 • Nauka i rozwój,
 • Edukacja i sport,
 • Kultura,
 • Inicjatywa społeczna.
W każdej z kategorii organizator przewidział po 13 grantów:
 • dwa granty po 30 tys. zł każdy,
 • trzy granty po 20 tys. zł każdy,
 • trzy granty po 10 tys. zł każdy,
 • pięć grantów po 5 tys. zł każdy.
Wyniki konkursu powinny być znane 19 maja 2017 r., a projekty trzeba będzie rozliczyć do końca 2017 r. Przekazanie dofinansowania nastąpi na podstawie umowy darowizny lub sponsoringu. Wnioski mogą składać podmioty prawne, w tym między innymi:
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje non-profit,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • organizacje charytatywne,
 • fundacje (z wyłączeniem fundacji firm)
 • instytucje kultury i pamięci,
 • uczelnie oraz instytucje naukowe,
 • organizacje sportowe,
 • stowarzyszenia,
 • związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki służb mundurowych.
Wnioskodawcy powinni wypełnić wniosek (Załacznik nr 1 do regulaminu) i wysłać go mailem na adres na adres: wspieramyrozwoj@cedrob.com.pl. Wzór sprawozdania z realizacji zadania też znajdziecie w regulaminie. W formularzu wniosku jest miejsce na wskazanie numerów pozycji kosztorysu, na które ma być przeznaczone dofinansowanie Cedrob, ale nie znalazłam wymogu zapewnienia wkładu własnego.

Informacje znalazłam na stronie biblioteki.org. Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie Cedrob S.A. Znajduje się tam, między innymi, link do regulaminu konkursu.

wtorek, 28 marca 2017

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017

Do 30 kwietnia 2017 r. biblioteki mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu komputerów do bibliotek w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017.

Wnioski na dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 3 500 zł  mogą składać:
 • samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi,
 • oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki,
 • dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
Zatem nie mogą tego robić biblioteki powiatowe i wojewódzkie.

W tym naborze jest jedno  merytoryczne kryterium i wnioskodawca nie ma wpływu na jego wartość. Jest to wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, tzw. wskaźnik G dla gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 poz. 198, 1609 z późn. zm.) – wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów na 2017 r. w internecie pod adresem:
http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=c3c77607-6b00-4b41-ad4c-6ce30b5da2a1&groupId=764034. Warto posortować zapisane dane w excelu według kolumny F (można zaznczyć, że Wasze dane mają nagłówki i sortować od A do Z).

Dofinansowanie ma być przyznawane wnioskodawcom według kolejności zajmowanej pozycji na liście rankingowej od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika G aż do wyczerpania środków budżetu programu (2 500 000 zł). Czyli wsparcie dostaną biblioteki z gmin, w których ten wskaźnik jest najniższy (spośród lokalizacji zgłaszających wnioski).

Wnioski, które zawierają błędy formalne nie zostaną poddane ocenie. Lista tych błędów znajduje się w § 12. Jeśli dostarczycie do Instytutu Książki w Krakowie Wasz wniosek razem z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej do 12 kwietnia 2017 r. Wasz wniosek zostanie szybko sprawdzony pod względem formalnym. Jeśli znajdą się w nim błędy formalne, zostaniecie o tym powiadomieni i będziecie mogli je poprawić. .

Można wnioskować o dofinansowanie rzędu 10 000 zł - 30 000 zł i trzeba zapewnić wkład własny - co najmniej 15% całkowitego budżetu zadania. 

Zakupione w projekcie urządzenia  i oprogramowanie należy oddać do użytkowania  niezwłocznie po zakończeniu realizacji zadania.

Informacje podałam za stroną Instytutu Książki. Znajdziecie tam linki do dokumentów konkursowych:


poniedziałek, 27 marca 2017

Gietrzwałd i Barczewo: otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie edukacji i kultury

3 kwietnia 2017 r. w świetlicy w Unieszewie o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat otwartego konkursu ofert, który ogłosił Wójt Gminy Gietrzwałd,  na wykonywanie w roku 2017 w formie wspierania lub powierzenia zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury.

Organizacje mogą składać oferty do 13 kwietnia 2017 r. na  realizację następujących zadań:
 • Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy – Wójt przeznacza na to zadanie 8 000 zł, 
 • Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów – Wójt przeznacza na to zadanie 25 000 zł,  
 • Kultywowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz „Polska – Niemcy” – Wójt przeznacza na to zadanie 8 000,00 zł.

Wnioskodawcy powinni zapewnić wkład własny, a jego wysokość podlega ocenie. Po lewej stronie widzicie fragment z karty oceny merytorycznej ofert informujący ile punktów można dostać w zależności od procentowego udziału wkładu własnego, jaki planują autorzy zgłaszanych projektów.

Informacje podałam za serwisem OCOP.
Na stronie  gietrzwald.pl znajdziecie dokumenty konkursowe:Burmistrz Barczewa przeznaczył 10 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury i edukacji w otwartym konkursie ofert Gminy Barczewo. Organizacje mogą składać swoje oferty do 31 marca 2017 r. do godziny 15:00. Projekt ma dotyczyć organizacji zajęć o charakterze edukacyjnym rozwijających współpracę międzypokoleniową. W ogłoszeniu są szczegółowe wytyczne dotyczące elementów (liczba warsztatów, liczba uczestników spotkań...), z jakich ma się składać program tych zajęć. Są tam też kryteria oceny ofert. Trzeba zapewnić 10 % wkładu własnego.

Burmistrz Barczewa przeznaczył w tym samym ogłoszeniu 21 305 zł na wspieranie i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.

Informacje podałam za serwisem OCOP. Szczegóły znajdziecie w ogłoszeniu.

niedziela, 26 marca 2017

POIŚ - Dni otwarte w sektorze kultury

Pisałam wcześniej o naborach do konkursów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ostatnio 14 marca 2017 r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wnioskodawców 10 i 11 kwietnia 2017 r. na Dni Otwarte, żeby ułatwić dotarcie do kluczowych informacji istotnych dla przygotowywanych przez nich projektów, skonsultowanie kwestii niejasnych i zadanie pytań dotyczących Programu. Organizatorzy zapraszają przedstawicieli:
 • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
 • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Można się zgłaszać do 29 marca 2017 r. Trzeba wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres dfe@mkidn.gov.pl. W formularzu jest miejsce na wpisanie danych zgłaszanej osoby, instytucji, która ją deleguje i na opis projektu planowanego do złożenia w Programie.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz kwalifikowalność projektu (oceniona na podstawie formularza zgłoszeniowego na spotkanie - jak wyżej). Informacje nt. miejsca, terminu i godziny spotkania zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.

sobota, 25 marca 2017

Program grantowy Lato w teatrze

Do 3 kwietnia 2017 r. teatry i inne samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie autorskich projektów dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii. Mają one być zrealizowane w okresie letnich wakacji szkolnych w 2017 r., tj. między 24 czerwca a 31 sierpnia 2017 r. 
Wnioskodawcy muszą być gotowi do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim. Muszą dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych. Uczestnikami zgłaszanych projektów mają być dzieci lub młodzież. Ich liczbę i wiek określa Wnioskodawca. Podczas realizacji dopuszcza się zmianę tej liczby nie przekraczającą 10%. Szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu. Wnioski należy składać w systemie EBOI.

Można wnioskować o dofinansowanie projektu kwotą nie większą niż 40 000 zł. Trzeba zapewnić wkład własny (finansowy lub rzeczowy) w wysokości co najmniej 10% wartości całego projektu.
Informacje podałam za serwisem OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Lato w teatrze. To już dziesiąta edycja konkursu. Organizuje go Instytut Teatralny ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stronie akcji znajdziecie linki do dokumentów konkursowych:
 • Regulamin Lato w teatrze 2017
 • Załączniki do regulaminu Lato w teatrze 2017
  • Załącznik 1: 
   • wykaz kosztów kwalifikowalnych - finansowanych przez Instytut Teatralny,
   • wykaz kosztów kwalifikowalnych - finansowanych z innych źródeł (jako wkład własny);
  • Załącznik 2: tabela honorariów;
  • Załącznik nr 3: wykaz błędów formalnych,
  • Załącznik nr 4: tabela kryteriów oceny wniosków,
  • Załącznik nr 5: Szkoła Pedagogów Teatru, w tym:
   • obowiązkowe 3-dniowe szkolenie dla beneficjentów programu,
   • oferta szkoleniowa.Do 31 marca 2017 r. (do godziny 15:00) samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą składać  wnioski o dofinansowanie projektów artystyczno-edukacyjnych do Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektakli prezentowanych w szkołach. Konkurs organizuje Instytut Teatralny.

Wypełniony formularz wniosku należy:
 • wysłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl 
 • oraz dostarczyć wersję papierową na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa.
Zgłaszane projekty powinny być zrealizowane między 10 maja a 31 grudnia 2017 r. Mają obejmować:
 • produkcję oraz eksploatację teatru dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych,
 • działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

Można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 30 000 do 120 000 zł. Trzeba zapewnić 10% wkładu własnego.


Informacje znalazłam w serwisie OCOP i na stronie Konkursu im. Jana Dormana. Stamtąd pochodzą obrazki dedykowane opisowi tego konkursu. Tam znajdziecie linki do dokumentów konkursowych:

piątek, 24 marca 2017

Poznaj nowy wymiar współpracy w zespole z Microsoft Teams - webinarium

29 marca 2017 r. można wziąć udział w bezpłatnym webinarium Poznaj nowy wymiar współpracy w zespole z Microsoft Teams (w godzinach 12:00 - 14:00). Barbara Michalska i Magdalena Olek zaprezentują możliwości komunikacji i współpracy z poziomu jednej aplikacji, zintegrowanej ze znanymi i lubianymi rozwiązaniami Office 365, tj.: 
 • Skype dla firm, 
 • Outlook, 
 • SharePoint, 
 • Office Online, 
 • Grupy w usłudze Office 365 czy Microsoft Planner. 
 • Omówione zostaną zastosowania Microsoft Teams w różnych działach organizacji, jak również sposoby dostosowania tego narzędzia do potrzeb indywidualnych zespołów.
Informacje podałam za stroną, na której można się zarejestrować na to webinarium.

Program Litwa-Polska - drugi nabór

Do 22 maja 2017 r. (do godziny 16:00 czasu litewskiego) można składać wnioski o dofinansowanie małych projektów w programie Litwa - Polska. Budżet takiego projektu musi wynosić więcej niż 10 tys. euro a maksymalnie 50 tys. euro. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. Suma kategorii budżetowych: “Wydatki na wyposażenie” oraz “Infrastruktura i roboty budowlane” (zwanych komponentem inwestycyjnym) nie może przekroczyć 30% całkowitego kwalifikowalnego budżetu projektu.

Celem Programu jest wkład w regionalny rozwój i jakość życia poprzez współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami na obszarze Programu.
Projekty muszą się przyczynić do realizacji priorytetów:
 • 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
 • 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
 • 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. W tym priorytecie wnioski mogą składać:
  • władze lokalne, regionalne i krajowe,
  • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
  • organizacje pozarządowe,
   • a wsparcie może być kierowane np. do takich działań jak:
   • zaangażowanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym we współpracę transgraniczną (kulturalną, społeczną, edukacyjną itp.);
   • wspólne szkolenia dla grup wymagających szczególnego traktowania w celu wzmocnienia motywacji i możliwości aktywnego zaangażowania w działalność społeczną i gospodarczą);
 • 4.Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. W tym priorytecie wnioski mogą składać:
  • władze lokalne i regionalne,
  • dostawcy usług publicznych,
  • a wsparcie może być kierowane np. do takich działań jak:
  • transfer dobrych praktyk i wspólne działania (np. wspólne szkolenia i wymiana personelu beneficjentów; infrastruktura konieczna do współpracy) między lokalnymi i regionalnymi instytucjami a dostawcami usług publicznych.
Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa. Elektroniczna wersja formularza aplikacyjnego jest nadal przygotowywana i będzie dostępna w ciągu 2 tygodni. 

Wkrótce odbędą się szkolenia dotyczące tego programu:
 • na Litwie:
  • 4 kwietnia 2017 r. w Kaunas (Hotel „Best Baltic Kaunas“, A.Mickevičiaus str. 28, Kaunas);
  • 6 kwietnia 2017 r. w Alytus (Alytus district administration, Pulko 21, Alytus);
  • 11 kwietnia 2017 r. w Trakai (Hotel “Trasalis”, Gedimino str. 26, Trakai);
 • w Polsce
  • 5 kwietnia 2017 r. w Ełku (BURSA II/Ośrodek Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, 5A Sikorskiego st., Ełk);
  • 6 kwietnia 2017 r. w Białystoku (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1, Białystok).
Czas szkoleń to 10:30-14:00. Rejestracja na szkolenia dostępna jest TUTAJ. Zgłaszać się należy do 30 marca 2017 r. Nabór może być zamknięty wcześniej, jeśli zbierze się maksymalna grupa uczestników. Dodatkowe pytania możecie kierować do Menadżera ds. Komunikacji Programu - jest nią Ieva Junevičienė, tel. +370 5 261 1774, e-mail: ieva.juneviciene@vilniusjts.eu. Program szkoleń:
 • 10.00-10.30 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
 • 10.30-11.00 Ogólne informacje o Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska  oraz drugim otwartym naborze wniosków (małe projekty). Pytania i odpowiedzi.
 • 11.00-11.50 Kwalifikowalność wydatków. Pytania i odpowiedzi.
 • 11.50 -12.10 Przerwa kawowa.
 • 12.10-13.00 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Pytania i odpowiedzi.
 • 13.00-14.00 Ćwiczenia praktyczne. Pytania i odpowiedzi. 

Informacje podałam za Serwisem Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce DOKUMENTY oraz w katalogu pod tym adresem (głównie w języku angielskim). Podręcznik programu w języku polskim otworzyłam po kliknięciu linku w prawym dolnym rogu otwartego okna i wybraniu do przeglądania programu Adobe Acrobat Reader CD. Dokument otworzy się w pliku PDF, z jakiegoś powodu nie otwiera mi się automatycznie.

czwartek, 23 marca 2017

Szkoła Edukacji PAFW i UW

O działaniach finansowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności pisałam już wielokrotnie. Ostatnio była to informacja o naborze do Programu Liderzy PAFW

Do 31 marca 2017 r. przyszli (lub obecni) nauczyciele języka polskiego i/lub matematyki mogą się zgłaszać na dzienne studia podyplomowe w Szkole Edukacji (SE). To wspólna inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program zajęć został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College). 

Zajęcia odbywają się przez dziesięć miesięcy i są prowadzone w trybie dziennym. Od poniedziałku do czwartku studenci odbywają praktyki w szkołach (320 godzin praktyk z wypracowanymi w Szkole Edukacji scenariuszami i przetrenowanymi metodami pracy), a popołudniami i w piątki mają zajęcia akademickie prowadzone przez kadrę SE. Po roku nauki mogą zdobyć uprawnienia nauczycielskie. W roku 2017/2018 studia będą bezpłatne. Można się ubiegać o przyznanie stypendium oraz miejsca w akademiku UW. Zajęcia w SE rozpoczną się 20 sierpnia 2017 roku.

Organizatorzy zapraszają przede wszystkim:
 • absolwentów filologii polskiej lub matematyki z tytułem magistra,
 • nauczycieli języka polskiego i matematyki, którzy w zawodzie nie przepracowali więcej niż 10 lat. 
 • W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą również studenci ostatniego roku studiów magisterskich, absolwenci studiów I stopnia oraz kierunków pokrewnych. 
Są 2 etapy rekrutacji:
 • wypełnienie formularza rekrutacyjny oraz przesłanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego chcę zostać nauczycielem ?”
 • rozmowa kwalifikacyjna - sprawdzanie wiedzy merytorycznej oraz predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu. Ten etap obejmuje 2 zadania:
 •  autoprezentację, z omówieniem motywacji, które skłaniają kandydata do podjęcia studiów nauczycielskich, 
 • dla ścieżki polonistycznej: przedstawienie własnej interpretacji tekstu literackiego oraz ustosunkowanie się do innej interpretacji; 
 • dla ścieżki matematycznej:: przedstawienie rozumowania matematycznego oraz ustosunkowanie się do innego sposobu rozwiązania problemu. Tekst literacki i zadania matematyczne zostaną przedstawione
kandydatom przed rozmową kwalifikacyjną.

Informacje podałam za stroną Biblioteki.org. Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie  Szkoły Edukacji PAFW i UW. Znajdziecie tam, między innymi:

Nabór do programu Kultura Interwencje 2017

 
Do 27 marca 2017 r. samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów do Programu Narodowego Instytutu Kultury Kultura Interwencje 2017. Ma on tworzyć warunki dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Dlatego oferuje finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Projekty powinny być zrealizowane między 5 czerwca a 20 listopada 2017 r. Mogą one obejmować takie zadania, jak:
 • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • nagrania audio-video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
 • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.
Wnioski należy składać przez system EBOI. Minimalne dofinansowanie, o jakie można wystąpić, to 15 000 zł. Jeżeli planowana dotacja nie przekracza 75 000 zł, trzeba zapewnić wkład własny na poziomie 25% budżetu przedstawionego we wniosku. Jeśli będziecie się starać o wyższe dofinansowanie (maksymalnie 150 000 zł) będziecie musieli zabezpieczyć wkład większy własny, bo aż 50-procentowy. We wszystkich przypadkach musi to być wkład finansowy. Mogą to być środki własne wnioskodawcy albo uzyskane z innych źródeł, ale wszystkie muszą zostać ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.


Informacje podałam za stroną Biblioteki.org. Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie Narodowego Centrum Kultury. Są tam, między innymi, linki do dokumentów konkursowych:

środa, 22 marca 2017

Program InicJaTyWy - zaproszenie dla kierowników i dyrektorów bibliotek

Grupę InicJaTyWy tworzy 17 absolwentek i absolwentów (na zdjęciach obok) programu Kieruj w dobrym stylu, którzy po jego zakończeniu zdecydowali się dać coś od siebie i wspierać dyrektorki i dyrektorów bibliotek ze swojej okolicy. Działają w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Razem z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Planują teraz rozszerzenie grupy o kolejne osoby, które:
 • pełnią funkcje kierownicze w bibliotekach publicznych i uczestniczyły w programie „Kieruj w dobrym stylu” realizowanym w latach 2015-2016 przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;
 • pełnią funkcje kierownicze w bibliotekach publicznych i brały udział w Programie Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub w innym programie liderskim.
Osoba pełniąca funkcję kierowniczą rozumiana jest jako:
 • dyrektorka/dyrektor biblioteki lub instytucji, w skład której wchodzi biblioteka
lub
 • kierowniczka/kierownik biblioteki połączonej z inną instytucją (np. Gminnym Ośrodkiem Kultury) albo działającej w strukturach Urzędu Gminy
lub
 • zastępca dyrektorki/dyrektora biblioteki lub instytucji, w skład której wchodzi biblioteka.
Kandydat do Udziału w Projekcie powinien wypełnić i odręcznie podpisać Wniosek zgłoszeniowy oraz wysłać jego skan na adres bogna.mrozowska@frsi.org.pl do 5 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59. W regulaminie naboru znajdziecie szczegóły dotyczące procedury składania wniosków i wyboru uczestników projektu.

Realizator (FRSI) zapewni:
 • zorganizowanie webinarium "Grupa InicJaTyWy - dlaczego warto?" 23 marca 2017 r. o godzinie 10:00. Tutaj możecie się zarejestrować na to webinarium;
 • zorganizowanie szkolenia wprowadzającego 25-27 maja 2017 r. w Warszawie lub w jej okolicach;
 • zorganizowanie dwóch ogólnopolskich spotkań Uczestników Projektu (każde spotkanie trwające minimum 1 dzień, a maksymalnie 3 dni);
 • pokrycia kosztów udziału w szkoleniu i spotkaniach, o których mowa wyżej (nocleg, wyżywienie, materiały); 
 • zapewnienia trenerek-coachek, które przeprowadzą szkolenie wprowadzające, dwa spotkania ogólnopolskie oraz po dwa jednodniowe spotkania w czterech grupach regionalnych;
 • zapewnienia bieżącego wsparcia merytorycznego w obszarze prowadzenia lokalnych grup dyrektorskich w postaci konsultacji mailowych, telefonicznych oraz webinariów.
Kandydat do Projektu wyraża wolę:
 • obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych (w tym zwłaszcza udziału w szkoleniu wprowadzającym, dwóch spotkaniach ogólnopolskich oraz dwóch spotkaniach regionalnych, mających na celu wymianę doświadczeń i podniesienie kompetencji inicjatorek i inicjatorów w prowadzeniu lokalnych grup dyrektorskich; szkolenie
  wprowadzające odbędzie się w dniach 25-27 maja 2017 r. w Warszawie lub w jej
  okolicach);
 • zainicjowania i prowadzenia spotkań lokalnej grupy dyrektorskiej;
 • wywiązywania się z uzgodnionych wspólnie przez FRSI i Uczestników Projektu zobowiązań
  (np. sprawozdawczość, udział w ewaluacji, promocja działań Grupy InicJaTyWy);
 • pracy nad własnym rozwojem i wykorzystania jak najpełniej możliwości edukacyjnych, jakie
  daje Projekt;
 • dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • pokrycia kosztów dojazdu na szkolenie wprowadzające i spotkania ogólnopolskie;
 • pokrycia kosztów podróży (dojazd, wyżywienie, ewentualnie nocleg) związanych z udziałem
  w spotkaniach grup regionalnych we własnym zakresie.

Koordynatorką projektu InicJaTyWy jest Bogna Mrozowska. Możecie się do niej zgłaszać z dodatkowymi pytaniami:
Informacje podałam za stroną Biblioteki.org.

Zasady rozliczania wniosków o płatność z EFRR - spotkanie informacyjne

30 marca 2017 r. w Olsztynie odbędzie się spotkanie na temat zasad  rozliczania wniosków o płatność z EFRR. Można się zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy do 27 marca 2017 r.

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1 sala sesyjna 420.

Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich. Więcej informacji możecie uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
 • Departament Koordynacji Promocji
 • tel. (89) 512 51 84wtorek, 21 marca 2017

Wolontariat dla dziedzictwa - obozy dla wolontariuszy

O programie Wolontariat dla dziedzictwa pisałam w listopadzie 2016 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi drugi nabór do tego programu. Do 31 marca 2017 r. organizacje pozarządowe mogą się zgłaszać do konkursu.  

W § 6 regulaminu, który określa rodzaje kwalifikujących się zadań wymieniono jedynie organizację obozów wolontariackich, służących zaangażowaniu społeczności lokalnych w poznawanie i ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obozy wolontariackie powinny trwać co najmniej 3 dni, a wolontariusze muszą stanowić ponad 50% osób zaangażowanych w realizację zadania. Prace planowane w ramach obozów mogą obejmować:
 • działania porządkowe i związane z utrzymaniem zabytków oraz pomocnicze przy pracach konserwatorskich lub badaniach konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych,
 • działania przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków,
 • działania edukacyjne i popularyzujące zabytki i wiedzę na ich temat.
Wyobrażam sobie, że właściciel/użytkownik zabytku współpracuje z organizacją, która się zgłosi do konkursu. Wspólnie organizują obóz, a wolontariusze działają na rzecz danego zabytku i uczestniczą w działaniach edukacyjnych w tym zabytku i popularyzujących ten oraz inne zabytki. Przy okazji dobrze się bawią i realizują własne pasje.

poniedziałek, 20 marca 2017

Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych w Ełku - konkurs

Do 24 marca 2017 r. organizacje pozarządowe mogą się zgłaszać poprzez serwis internetowy Witkac.pl do konkursu Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych. Ogłosił go Prezydent Miasta Ełku i przeznaczył na to zadanie 109 400 zł. Organizatorzy chcą, aby powstał modelowy pilotaż ełckiej rewitalizacji i żeby wzorcowe rozwiązania zostały wdrożone na obszarze rewitalizacji "Śródmieście". Zadanie ma być wykonane w ramach trzech działań:
 • Działanie 1. Warsztat kompetencji streetworkera,
 • Działanie 2. Akademia Rewitalizacji – warsztaty informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z ełckiego Śródmieścia,
 • Działanie 3. Miniprojekty – inicjatywy społeczne realizowane w ramach Programu Sąsiedzkiego.
Krótkie opisy poszczególnych działań znajdziecie na stronie konkursu. Pełny opis zadania znajduje się w załączniku do ogłoszenia o konkursie. Przypuszczam, ze nie będzie wielu organizacji, które zechcą się podjąć tego kompleksowego zadania, ale warto monitorować dalszy rozwój wydarzeń, by móc się znaleźć wśród 20 uczestników Warsztatu kompetencji streetworkera. 10 z nich będzie prowadziło później warsztaty dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży ze Śródmieścia Ełku w ramach Akademii Rewitalizacji. Będą także nadzorowali później 10 miniprojektów zgłoszonych i prowadzonych przez te dzieci i młodzież razem z mieszkańcami Śródmieścia. Na każdy z dziesięciu mniprojektów przewidziano minigrant w wysokości 5 tysięcy zł. Jeżeli komuś zależy na przeprowadzeniu projektu w Śródmieściu Ełku, warto by się zainteresował losami opisanego w tym poście konkursu. Miniprojekty będą mogły dotyczyć odnowy placu zabaw, renowacji osiedlowego boiska i zieleńców, remontu pomieszczenia na rzecz świetlicy, itp. Dzieci i młodzież, biorące udział w 6-dniowych warsztatach przeniosą na sąsiedzki grunt działania partycypacyjne, tj. włączające do działania rodziców, sąsiadów, znajomych.

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegóły znajdziecie na stronie konkursu. Są tam, między innymi linki do dokumentów konkursowych:

niedziela, 19 marca 2017

Super Elka pomoże zrozumieć trudny język funduszy unijnych

Po prostu musiałam napisać o Super Elce. Co prawda moje imię jest wynikiem fascynacji mojej mamy polską literaturą i filmem, ale i tak czuję wspólnotę z lubelską imienniczką (czasami pisaną inaczej: eLka).

Super Elka to przewodniczka po Funduszach Europejskich w kampanii prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W ramach kampanii będzie można obejrzeć 6 spotów na YouTube (na razie jest tam post Narodziny Super Elki), Fanpage na Facebooku, stronę internetową i blog. Super Elka będzie narratorem wpisów na tym blogu. Ma pomóc lepiej zrozumieć przepisy i procedury związane z ubieganiem się o dofinansowanie. Fundusze europejskie będą widoczne w autobusach lubelskiej komunikacji, na rowerach miejskich oraz w mediach.

Czy Wasze instytucje, organizacje, akcje mają swoich przewodników? Superbohaterów? To może być interesujący element kampanii promocyjnej projektu.


Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich


Na Portalu Funduszy Europejskich pojawiły się krótkie filmiki wprowadzające do tematyki tych funduszy. Są przeznaczone głównie dla osób, które dotychczas nie korzystały z unijnego wsparcia. Informacje są tam podstawowe i przekazywane prostym językiem:
Filmy edukacyjne „Fundusze Europejskie krok po kroku”

sobota, 18 marca 2017

Promocja Olsztyna poza granicami Polski - konkurs

Do 30 marca 2017 r. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji Olsztyna poza granicami Polski. Miasto przeznaczyło 50 tysięcy złotych na działania mające na celu zwiększenie wiedzy na temat stolicy Warmii, budowania marki i pozyskiwania nowych ambasadorów miasta. Priorytetem będzie promocja Olsztyna w miastach partnerskich.

Oferty należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych  lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, lub wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Olsztyna – Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, z dopiskiem "otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu promocji Olsztyna poza granicami Polski". 

Informacje podałam za stroną Urzędu Miasta Olsztyna. Stamtąd pochodzi też powyższe zdjęcie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, czyli Starego Ratusza w samym centrum olsztyńskiej starówki.  Ogłoszenie o konkursie znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Nie widziałam tam informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego, ale jednym z kryteriów oceny jest "wielkość pozyskanych środków z innych źródeł niż budżet Miasta". W innym miejscu Biuletynu są linki do:

Konferencja "Fundusze! Przystań - skorzystaj!"

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na Konferencję "Fundusze! Przystań - skorzystaj!" 29 marca 2017 r. w Elblągu. Konferencja będzie poświęcona konkursom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ogłaszanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Można się zgłaszać na formularzu online do godziny 15:00 23 marca 2017 r. 
Zdjęcie pochodzi ze strony Hotelu Elbląg, w którym odbędzie się konferencja.

 W programie zaplanowano:
 • 8.45 - rejestracja uczestników
 • 9:00 - otwarcie konferencji - Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • 9.20 - Dzięki pieniądzom z RPO wzmacniamy włączenie społeczne w regionie  - Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • 9.40 - Osiągnąć niemożliwe? O doświadczeniach związanych z ubieganiem się o fundusze unijne - Maciej Bielawski, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
 • 10.00 - Od pomysłu do realizacji - Krzysztof Grablewski, wiceprezes Fundacji Elbląg
 • 10.20 - Ile? Na co? Dla kogo? Zasady konkursu 9.2 Infrastruktura socjalna  -  Marek Białogrzywy, kierownik Biura Projektów Kultura i Infrastruktura Społeczna Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
 • 10.40 - poczęstunek
Spotkanie będzie nagrywane, a po montażu udostępnione na YouTube.

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

piątek, 17 marca 2017

Tydzień z Internetem 2017

W tym roku Tydzień z internetem zaplanowano w terminie 27 marca - 2 kwietnia 2017 r. pod hasłem inspiruj się i dziel swoimi pasjami! Organizatorzy zapraszają biblioteki, szkoły, pracownie komputerowe, świetlice, organizacje pozarządowe, a także inne lokalne instytucje. Aby wziąć udział w kampanii, wystarczy zgłosić się wypełniając krótki formularz, a potem, między 27 marca a 2 kwietnia zorganizować spotkanie dla mieszkańców według  scenariusza przygotowanego przez organizatorów.  W tym roku  skupiają się na trzech obszarach tematycznych zgodnych z hasłem kampanii:
 • majsterkowanie,
 • gotowanie,
 • szycie.
Na stronie biblioteki.org znajdziecie linki do:

czwartek, 16 marca 2017

TuDu - portal e-wolontariuszy i organizacji

E-wolontariat to wolontariat wykonywany przez Internet. Portal http://tudu.org.pl/ skupia obecnie około 1000 wolontariuszy. Organizacje zarejestrowane w tym miejscu (obecnie około 300) opisują tam krótko swoje projekty i dzielą je na zadania, o których wykonanie proszą e-wolontariuszy. Nieodpłatnie.

Organizatorem TuDu i strony e-wolontariat.pl jest Fundacja "Dobra Sieć". Prowadzili konkurs Odkryj e-wolontariat (ostatnio pisałam o nim w kwietniu 2016 r.), w ramach którego budowaliśmy pierwszą Planetę Zapomnianych Książek. Przygotowali też:

 • animację o TuDu,
 • broszurę o TuDu,
 • plakat o TuDu (na obrazku powyżej), który mogą nieodpłatnie wysłać do Twojej organizacji. Możesz go zamówić na stronie e-wolontariat.pl. Maksymalnie 3 plakaty dla jednej organizacji.

 

środa, 15 marca 2017

Partnerstwo dla książki - drugi nabór

W wielu programach MKiDN odwoływane są drugie nabory ze względu na wyczerpanie środków. Nie dotyczy to programu Partnerstwo dla książki. Wnioski w drugi naborze można składać do 31 marca 2017 r.

Informację podałam za serwisem MKiDN.
O programie pisałam w listopadzie 2016 r. przy okazji ogłoszenia pierwszego naboru.

Drugie nabory również z terminem składania wniosków do 31 marca 2017 r. ogłoszono też w programach:

Tytuł z tytułów Drobne szaleństwa Nigdy nie gasną Bez mojej zgody powstał na spotkaniu DKK w Olsztynie w czasie wykonywania zadania Waga słowa. To materiał, który trafił do Domu Alchemika w grze Planeta Zapomnianych Książek na platformie mambogram.pl.

Mikrogranty Stowarzyszenia Instytut Zachodni

Od 15 marca 2017 r. organizacje z całej Polski będą mogły składać wnioski do konkursu, który ogłosi Stowarzyszenie Instytut Zachodni w ramach projektu Działamy Razem dla rozwoju lokalnego. Otrzymali środki z Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO - Komponent Tematyczny w Priorytecie 1 na realizację regrantingu). Będą wspierali organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na terenie Polski, które do końca 2017 r. podejmą działania i inicjatywy na rzecz aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Można będzie wnioskować o mikrogranty w wysokości do 5 000 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywać się za pomocą generatora ofert i sprawozdań www.witkac.pl. Szczegóły zapowiedziano na 15 marca 2017 r. na stronie http://dzialamyrazem.pl. Jest ranek 15 marca 2017 r., na wskazanej stronie pojawiło się zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu Mikrograntów pn. „Działamy Razem dla Rodziny”. Spotkanie odbędzie się 16 marca 2017 r. o godz 16.00 w Centrum Bukowska, ul Bukowska 27/29 w Poznaniu.

Informacje podałam za serwisem OCOP i stroną Działajmy Razem.


wtorek, 14 marca 2017

Kultura w POiŚ - nabór od kwietnia

Ostatnio o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko pisałam  lutym 2017 r. Ogłoszono już zapowiadany wtedy nabór. Od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Ogłoszono plany dwóch konkursów: 

Wnioski będą mogły składać między innymi instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły i uczelnie artystyczne. Wnioski można będzie składać na 3 główne typy projektów:
 • infrastruktura zabytkowa,
 • infrastruktura niezabytkowa,
 • sprzęt i wyposażenie.
W ramach powyższych 3 głównych typów projektów będzie można otrzymać dofinansowanie na:
 • prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 • rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 • zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 • tworzenie i modernizację wystaw stałych;
 • ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 • konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochronę i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 • zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 • rozbudowę, przebudowę i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.
W konkursie dla województwa mazowieckiego trzeba zapewnić co najmniej 20% wkładu własnego. W konkursie dla innych województw trzeba zapewnić co najmniej 15% wkładu własnego. Warto zauważyć, że nie będzie tu wsparcia dla budowy od podstaw nowej infrastruktury kultury.


Informacje podałam za Serwisem Programu Infrastruktura i Środowisko. Znajdziecie tam między innymi linki do listy projektów ostatnio przyjętych do dofinansowania oraz do dokumentów konkursowych:


Wśród  52 wnioskodawców projektów ostatnio przyjętych do dofinansowania są:
 • 6 gmin, w tym Gmina Miasta Toruń 2 razy,
 • 18 podmiotów związanych z religią,
 • 9 muzeów,
 • 2 teatry,
 • 5 szkół artystycznych,
 • 5 innych podmiotów związanych z muzyką, 
 • "EC1 Łódź - Miasto Kultury" (na Narodowe Centrum Kultury Filmowej),
 • 1 Fundacja (na utworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego),
 • Centrum Kultury "Zamek" i Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu (na zdjęciu powyżej),
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu i Książnica Pomorska w Szczecinie.