sobota, 30 września 2017

Młoda Polska, Gaude Polonia i inne stypendia

Trwają nabory do  trzech programów stypendialnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oba konkursy prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

 • Konkurs o stypendia z programu Młoda Polska na rok 2018 - nabór do 31 października 2017 r.
Wnioski o stypendia mogą składać osoby fizyczne, zajmujące się (z wybitnymi osiągnięciami artystycznymi) twórczością i krytyką artystyczną. Powinni być polskimi obywatelami urodzonymi nie wcześniej niż w 1982 r. Stypendium w sumarycznej wysokości od 30 tys. do 50 tys. zł mogą otrzymać na realizację określonego projektu (najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.) w następujących dziedzinach:
 • film,
 • fotografia,
 • literatura (w tym reportaż dziennikarski),
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • taniec,
 • teatr.
Wnioski składa się w systemie EBOI, załączniki należy dostarczyć do Narodowego Centrum Kultury. W biurze Programu Młoda Polska (ul. Prosta 69, III p.) w dni powszednie między 10.00 a 15.00 można sprawdzić swoje dokumenty pod względem formalnym, korzystając z dyżurów konsultacyjnych. Warto wcześniej zapoznać się z dokumentacją konkursową:
Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska oraz za serwisem Narodowego Centrum Kultury. Na stronie Eurodesku podano (29.09.2017 r.), że konkurs trwa do 14 października 2017 r. W regulaminie jest termin 31 października 2017 r.

 
 • Program Gaude Polonia  - nabór do 15 października 2017 r.
Wnioski o stypendia mogą składać osoby fizyczne, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi w swojej dziedzinie. Powinni być obywatelami Białorusi, Ukrainy lub innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, które nie przekroczyły 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach 45 roku życia. Powinni też znać język polski w stopniu co najmniej podstawowym. Stypendium (w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie oraz 5 000 zł na zakup materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu) może zostać przyznane na okres os 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. na projekt w następujących dziedzinach:
 • film,
 • fotografia,
 • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru,
 • konserwacja dzieł sztuki,
 • literatura/przekład,
 • muzealnictwo,
 • muzyka,
 • sztuki wizualne,
 • teatr.
Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do Instytutu Polskiego w Mińsku, Instytutu Polskiego w Kijowie lub do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.  Będą oceniane przez pracowników NCK. Warto wcześniej zapoznać się z dokumentacją konkursową:
Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska oraz za serwisem Narodowego Centrum Kultury. 

 • Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r. - nabór do 3 października 2017 r.
Stypendia (3,5 tys. zł brutto miesięcznie) może otrzymać osoba fizyczna na autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Mogą być przyznane stypendia:
 • roczne: od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
 • półroczne: od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.,
 • półroczne: od 1 lipca do 312 grudnia 2018 r.
 • na przedsięwzięcia mające inny okres realizacji: na okres nie krótszy niż 3, kolejne następujące po sobie miesiące między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r.
Stypendia mogą być przyznane na określone przedsięwzięcia z następujących dziedzin:
 • stypendia twórcze:
  • literatura,
  • sztuki wizualne,
  • muzyka,
  • taniec,
  • teatr,
  • film,
  • opieka nad zabytkami,
  • twórczość ludowa;
 • stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury:
  • animacja i edukacja kulturalna,
  • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.
Wnioski należy składać w systemie EBOI. Wcześniej trzeba się zapoznać z dokumentacją konkursową:
Informacje podałam za serwisem MKiDN 

piątek, 29 września 2017

Europa dla Obywateli - granty operacyjne

Do 18 października 2017 r. trwa otwarty nabór wniosków na granty operacyjne: wsparcie strukturalne europejskich think tanków oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego na działania realizowane na poziomie europejskim w programie Europa dla obywateli. Granty mają umożliwić niezależne działanie i realizację celów organizacji, które wymiernie wspierają cele Europy dla obywateli.

Informacje podałam za stroną programu Europa dla obywateli. Znajdziecie tam linki do Zaproszenia do składania wniosków oraz innych dokumentów i zasad programu (niektóre w językach angielskim, niemieckim i francuskim). Szerzej o programie Europa dla obywateli pisałam na przykład w poście Europa dla Obywateli - nabory w 2017 r.





czwartek, 28 września 2017

Co to jest Interreg?

Napisałam niedawno kilka postów na temat "Czy projekty międzynarodowe są dla małych? (część 1, część 2, część 3, część 4). Nazwy niektórych spośród wymienionych tam programów dotacyjnych poprzedza słowo "Interreg". Spotkałam się z pytaniami: Dlaczego? Co to jest?

 • INTERREG ro programy europejskiej współpracy terytorialnej. To wspólnotowa inicjatywa uruchomiona przez Komisję Europejską. Ma pomagać wewnętrznym rejonom przygranicznym Wspólnoty i promować tworzenie i rozwój sieci współpracy wzdłuż wewnętrznych granic. Początkowo obejmował wyłącznie współpracę transgraniczną. Później został rozszerzony na współpracę ponadnarodową i międzyregionalną.W tym:
  • INTERREG I (1991-1993) Program stworzono w konsekwencji rozpoznania stosunkowo niekorzystnej sytuacji regionów granicznych i zaproponowano dla nich mechanizmy wsparcia. 
  • INTERREG II (1994-1999) Program określono szerzej niż poprzednio i  podzielono na trzy części:
   • INTERREG IIA - promowanie transgranicznej współpracy (cross-border co-operation) i budowa i dalszego rozwoju sieci powiązań poza granicami krajowymi. 
   • INTERREG IIB - tworzenie transeuropejskich sieci energetycznych.
   • INTERREG IIC - integracja przestrzenna oraz promowanie współpracy regionów w zakresie gospodarki wodnej związanej z powodziami. 
  • INTERREG III (2000-2006) Popieranie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru Unii Europejskiej. 
   • INTERREG IIIA - wzmacnianie współpracy obszarów przygranicznych dla ich obustronnych korzyści, niwelowanie negatywnych skutków istnienia granic państwowych
   • INTERREG IIIB - współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich.
   • INTERREG IIIC - współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem był rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego.
  • INTERREG IV (2007-2013):
   • INTERREG IVA - współpraca transgraniczna.
   • INTERREG IVB - współpraca transnarodowa,
   • INTERREG IVC - współpraca międzyregionalna.
  • INTERREG V (2014-2020) - wsparcie realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W ramach Interregu V, czyli programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PWT) rozróżniamy: 
  • Są też programy:
   • INTERACT 2014-2020 - wspiera programy współpracy,
   • URBACT III - Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich,
   • ESPON 2020opracowywanie i dostarczanie danych i analiz o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach z zakresu, na przykład, zatrudnienia i rynku pracy, modeli inwestycyjunych, obszarów miejskich i regionów metropolitalnych, zmian demograficznych czy zmian klimatu.
  • Poza Interregiem mamy też programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa


Szkolenia

Pisałam niedawno o trwającym naborze do programu Interreg Europa Środkowa, na październik 2017 r. zaplanowano nabór do programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi zaprasza naspotkania informacyjne, szkolenia:
 • 10 października 2017 r. w Warszawie - seminarium przygotowujące polskie instytucje do trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Europa Środkowa. Na stronie Programu dla Europy Środkowej znajdziecie: szczegóły organizacyjne i program spotkania, Program Interreg Europa Środkowa w pigułce, informacje o trzecim naborze wniosków w języku angielskim i w języku polskim, więcej informacji o programie po polsku. 
 • 19 października 2017 r. w Gdańsku,
 • 24 października 2017 r. w Olsztynie,
 • 25 października 2017 r. w Toruniu - zaproszenie znajdziecie na tej stronie. Zgłoszenia można przesyłać na adres: m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl,
 • 13 listopada 2017 r. w Katowicach,
 • 30 listopada 2017 r. we Wrocławiu - seminarium przygotowujące polskie instytucje do trzeciego naboru wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego,
 • 5 grudnia 2017 r. w Szczecinie,
 • 6 grudnia 2017 r. we Wrocławiu.
Informacje o poszczególnych spotkaniach, w tym programy i linki do rejestracji organizatorzy planują sukcesywnie zamieszczać w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Weź udział w szkoleniach i konferencjach). Zaproszenie na wyżej wymienione spotkania znajdzieicie w Wiadomościach na tej stronie.

środa, 27 września 2017

Profesjonalna obsługa klienta

Niedawno przypadkowo towarzyszyłam koleżance w docieraniu do podręcznika wydanego w 2009 roku: Planowanie pracy biblioteki. Asiu, dziękuję. Tak widocznie miało być, bym przy okazji popatrzyła na schematy zależności między jakością świadczonych usług a pracą bibliotekarza.


Przyznam się, że zaczęłam od drugiej planszy, zatem Wam też je w takiej kolejności pokazuję. Usiłowałam znaleźć na powyższym rysunku pozytywne rozwiązanie. Dopiero po dłuższej chwili przewinęłam ekran by dojrzeć, co było wcześniej:


Graficznie znacznie bardziej podoba mi się rozwiązanie z mniejszej planszy, choć chciałabym, aby moja biblioteka mogła się podpisać pod większą. A pod którą widzicie swoje miejsce pracy? Siebie?

Od wielu lat słyszę, że ludzie głosują nogami. Przychodzą tam, gdzie chcą, mają jakiś interes, coś ich zaciekawi... A potem zostają, albo wychodzą. Ten podręcznik został wydany na początku Programu Rozwoju Bibliotek. Program się właściwie skończył. Ciekawe, ile bibliotek stosuje rozwiązania w nim proponowane. Ilu udaje się zwiększać liczbę odwiedzających? Bo są takie :)

Obrazki pochodzą z podręcznika Profesjonalna obsługa biblioteki dostępnego wśród wielu innych poradników, które można pobrać z zakładki Poradniki na stronie biblioteki.org. Wskazówek mamy sporo. Czy ciągle gonimy króliczka?



wtorek, 26 września 2017

2017 Travel Video Contest

4 000 $ można wygrać w konkursie na krótkie filmiki (do 4 minut), w którym autor wyjaśni, dlaczego zdecydował się na zagraniczne studia. Zgłoszenia można wysyłać do 13 października 2017 r.

Informację podałam za serwisem EuroDesk Polska. Szczegóły znajdziecie (w języku angielskim) na stronie internationalstudent.com.


poniedziałek, 25 września 2017

Jak można wpływać na budżet gminy? - webinarium

O zaproszeniu do akcji Masz Głos 2017 pisałam w poście 9 września 2017 r. Pod koniec wspominałam o wcześniejszych webinariach tej akcji, w tym o szkoleniu Dariusza Kraszewskiego: Budżet gminy bez tajemnic. Sprawozdanie z wykonania budżetu, i o prezentacji z tego spotkania, którą możecie przejrzeć również dzisiaj.

28 września 2017 r. o godzinie 19:00 Dariusz Kraszewski poprowadzi webinarium na temat procesu tworzenia i uchwalania budżetu gminy pt. Nie czekaj aż inni zrobią to za Ciebie – współdecyduj o budżecie! Będzie mówił o tym:
 • jak wygląda proces tworzenia i uchwalania budżetu gminy,
 • kto jest odpowiedzialny za jego przygotowanie a kto zatwierdza,
 • co to są autopoprawki wójta i kiedy mogą być zgłaszane,
 • w jaki sposób mieszkańcy mogą wpływać na budżet gminy,
 • kiedy najlepiej to robić,
 • wnioski, petycje, inicjatywa lokalna oraz inne narzędzia wpływu,
 • co oznaczają poszczególne pozycje uchwały budżetowej,
 • jak sprawdzić zadłużenie gminy.
Budżet gminy to też potencjalne środki na projekty instytucji kultury i organizacji. Warto wiedzieć, jak z niego korzystać i jak móc na niego wpływać. Dariusz Kraszewski tak o nim pisze w zaproszeniu na webinarium:
Budżet gminy jest jej rocznym planem dochodów i wydatków mających zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców, poprzez finansowanie określonych zadań. Masz prawo wskazywać te zadania.

Informacje podałam za stroną akcji Masz głos. Tam też znajdziecie link do rejestracji na webinarium.

niedziela, 24 września 2017

EFS w ramach RPO WiM - konferencja w Olsztynie

26 października 2017 r. między 10:00 a 12:00 w Olsztynie odbędzie się konferencja z cyklu Fundusze! Przystań - Skorzystaj! poświęcona wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Będzie mowa o:
 • wzmacnianiu kadr dla gospodarki,
 • wzmacnianiu włączenia społecznego w regionie,
 • wzmacnianiu regionalnego runku pracy,
 • doświadczeniach uczestników projektów,
 • jak skutecznie promować projekt z wykorzystaniem nowych narzędzi komunikacji.
Program konferencji znajdziecie w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tam też znajdziecie link do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić do 20 października 2017 r. do godziny 12:00. Na zdjęciu obok widać miejsce, w którym odbędzie się konferencja: Eranova Miejsce Kreatywnej Aktywności, al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.

sobota, 23 września 2017

Scenariusze do zajęć z nauki programowania z robotem mBot

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego udostępnia na stronie biblioteki.org:


Materiały powstały w ramach projektu MOBOLAB - roboty i tablety w twojej szkole. Są tam też linki do sklepów z aplikacjami wykorzystywanymi w scenariuszach.

piątek, 22 września 2017

TuTuru - wspieramy biblioteki



Jest takie miejsce na Facebooku: TuTuru - wspieramy biblioteki., gdzie Grzegorz Raczek przypomniał 19 września 2017 r., że czeka na krótkie informacje o akcjach konkursowych związanych z czytelnictwem, planowanych w roku szkolnym 2017/2018. Część z nich może zostać objęta patronatem TuTuru i zyskać nagrody dla uczestników. Projekty można wysyłać na adres: tuturu@duzeka.pl.

czwartek, 21 września 2017

Time to move T-shirt design contest

Do 31 października 2017 r. osoby w wieku 13-30 lat mogą zgłaszać swoje pomysły koszulkę, którą będą nosili uczestnicy kampanii "Time to move" w październiku 2018 r. Ma to być oficjalna koszulka kampanii, zatem warto, aby nawiązywała do idei kampanii - zachęcania młodych ludzi do mobilności, zdobywania zagranicznych doświadczeń.

Swoją propozycję trzeba zatytułować i wysłać w postaci obrazu poprzez formularz na Facebooku (z prawej strony). Nie należy w propozycji uwzględniać samej koszulki . 

Zaplanowano 3 nagrody, które przyzna Komisja oraz 1 nagrodę przyznawaną przez Interneautów:
 • I miejsce - Interrail Pass,
 • II miejsce - walizka Eastpak,
 • III miejsce - sześciomiesięczny dostęp do Spotify Premium,
 • Nagroda internautów - Plecak Fjällräven



Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Szczegóły znajdziecie (w języku angielskim) na Facebooku Time to move. Na stronie Time to move można się przyjrzeć zdjęciom z poprzednich akcji. Wczoraj (20 września 2017 r.) na dwa pomysły oddano razem 7 głosów (na obrazku po lewej).

środa, 20 września 2017

Eko Odkrywcy 5 - konkurs

Trwa 5 edycja konkursu Eko Odkrywcy. Ma on zachęcić nauczycieli i uczniów do aktywnego dbania o środowisko. Hasło tegorocznej edycji to 360° - Doświadczaj na okrągło!, czyli przez 365 dni w roku (dzielenie się wiedzą, poszerzanie horyzontów, eksperymentowanie). Uczestnikami konkursu mogą być działające w Polsce:
 • organizacje pozarządowe,
 • przedszkola,
 • szkoły,  
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Uczestnicy powinni zaplanować ekologiczny projekt badawczy, który pomoże poznać zasady rządzące naturą, problemy i rozwiązania związane z ochroną środowiska. Konkurs ma 3 etapy:
 • I etap to wypełnienie formularza online do 13 listopada 2017 r. Wcześniej trzeba się zarejestrować i zalogować. Na początku należy wypełnić uproszczony formularz. Dopiero później opiekun proszony jest o podanie szczegółów. Komisja Konkursowa wybierze 16 projektów do II etapu;
 • II etap to głosowanie internautów na oficjalnej stronie programu www.ekoodkrywcy.pl w terminie 4-17 grudnia 2017 r. -  i wybór 3 finalistów;
 • III etap to wybór poprzez głosowanie online (17-18 grudnia 2017 r.) Zwycięzcy spośród projektów finałowych.

Najpierw warto poznać pełny regulamin konkursu.
Komisja Konkursowa wybierze 16 projektów, spośród których internauci wybiorą trójkę laureatów.



Informacje podałam za stroną ekoodkrywcy.pl (po mailu od Marleny I-K, dziękuję :). Możecie też zajrzeć na ich stronę na Facebooku: Eko Okrywcy Persil. Organizatorzy pokazują też przykłady projektów, którymi można się inspirować.

O poprzedniej edycji konkursu pisałam w 2016 r. 


Zachwycającej muzyki też można by doświadczać na okrągło.
Czy mieliście czasem ochotę powiedzieć komuś, że Wasza cierpliwość się kończy?
Chciałabym umieć to zrobić tak pięknie jak Ania Bębenek ostatnio w Mam Talent (dziewiąty filmik, licząc od góry).

wtorek, 19 września 2017

Polska - Słowacja - mikroprojekty

Wczoraj (18 września 2017 r.) pojawiła się informacja, że nabór w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja dla pierwszej osi priorytetowej programu  „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” będzie trwał do 10 listopada 2017 r. To nieco krócej niż zapowiadano - pisałam o tym w poście z 12 września 2017 r.

18 września to dzień ogłoszenia tego konkursu, ale we wspomnianej informacji napisano, że nabór dopiero zostanie ogłoszony. Zobaczymy, czy coś się jeszcze zmieni.

Informacje podałam za stroną programu Polska - Słowacja. Znajdziecie tam linki do dokumentów konkursowych, między innymi do:

poniedziałek, 18 września 2017

Biblioteka twórców - VIII kongres bibliotek publicznych

Na 23-24 listopada 2017 r. zaplanowano w Łodzi ósmy kongres bibliotek publicznych. Będzie mowa o bibliotece, w której działają i skupiają się ludzie twórczy. Do dzisiaj, czyli do 18 września 2017 r. trwają konkursy:
Organizatorzy - FRSI - chcą wyłonić około 9 osób, które zaprezentują się na kongresie, będą miały zapewniony nocleg w Łodzi i zwrot kosztów podróży.

Informacje podałam za serwisem biblioteki.org. Na tym portalu znajdziecie ramowy program kongresu. Nabór uczestników jest planowany na październik 2017 r.

Prawo zamówień publicznych w kontekście Funduszy Europejskich - szkolenie w Olsztynie

Podczas realizacji projektów często musimy prowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Projekty finansowane ze środków unijnych podlegają określonym wymaganiom również w tym zakresie. 27 października 2017 r. w Olsztynie będzie można usystematyzować swoją wiedzę na tren temat. Szkolenie Prawo zamówień publicznych w kontekście Funduszy Europejskich odbędzie się w Hotelu Park w godzinach 8:00 - 13:15. Poprowadzi je Wojciech Masłowski.

Organizatorzy zapraszają na szkolenie przedstawicieli:
 • jednostek samorządu terytorialnego, 
 • organizacji pozarządowych, 
 • jednostek organizacyjnych województwa, 
 • szkół wyższych, 
 • przedsiębiorców.

Można się zapisać na to spotkanie wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając jego skan do 24 października 2017 r. na adres: a.maron@warmia.mazury.pl . Tam też możecie kierować dodatkowe pytania oraz pod numer telefonu 89 512 51 88.

Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich.

niedziela, 17 września 2017

Wspólnie o Funduszach Europejskich - konkurs

Do 2 października 2017 r. organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy i władze miejskie mogą składać oferty na inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych. Ministerstwo Rozwoju prowadzi konkurs  Wspólnie  o Funduszach Europejskich. Najlepsze inicjatywy mogą zdobyć wsparcie w wysokości do 24 tysięcy złotych. Nie znalazłam informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Formularze ofertowe należy wysyłać na adres promocja@mr.gov.pl.
Wcześniej należy poznać zasady naboru. Dowiemy się z nich, między innymi, że:
 • O pokrycie kosztów mogą się ubiegać: 
  • właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne,
  • partnerzy gospodarczy i społeczni,
  • właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie;
 • W ramach zgłaszanych ofert warto planować w szczególności następujące formy:
  • konferencje,
  • seminaria lub warsztaty,
  • szkolenia,
  • konkursy,
  • panele dyskusyjne lub debaty,
  • spotkania branżowe,
  • akcje edukacyjne;
 • Premiowane będą wydarzenia kierowane do następujących grup docelowych:
  • przedsiębiorców,
  • start-upów,
  • młodych,
  • osób dorosłych zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych kompetencji,
  • osób wracających na rynek pracy,
  • osób z niepełnosprawnościami;
 • Komisja oceniająca wnioski może zaproponować:
  • udział w części działań zaplanowanych przez Wnioskodawcę (który stanie się Wykonawca po podpisaniu umowy o dofinansowanie),
  • inną formę włączenia się Organizatora w Wydarzenie niż proponowana przez Wykonawcę,
  • inną niż wnioskowana kwotę pokrycia kosztów realizacji Wydarzenia.

Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich. Znajdziecie tam, między innymi, dokumenty konkursowe:


Żałuję, że 16 września 2017 r. nie będę w Szczawnicy na plenerowym wydarzeniu - w zawodach biegowo-rowerowych wzdłuż pienińskich szlaków. W ten sposób organizatorzy programu Polska - Słowacja będą świętowali Dzień Europejskiej Współpracy. Trwa nabór do tego programu. Impreza  w Szczawnicy jest skierowana do dzieci i do dorosłych. Rzadko się zdarza, żeby organizatorzy zapewniali rowery, a tutaj tak ma być. Zapowiedziano też poczęstunek i nagrody dla zawodników. Plan wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie programu. Tam też znajdziecie link do Regulaminu multirajdu biegowo-rowerowego Szczawnica 16.09.2017 (jednocześnie w języku polskim i słowackim).

Zdjęcia pochodzą ze strony pixabay.com.


sobota, 16 września 2017

Literatura mimochodem

W newsletterze Centrum Cyfrowe Projekt Polska pokazano narzędzia, które w prosty sposób przybliżają internautom dzieła sztuki. Informacja dostała tytuł: Edukacja mimochodem: zasoby dziedzictwa online. Wskazano w niej rozszerzenia do przeglądarek, które wyświetlają dzieło sztuki po otworzeniu nowej karty (zamiast białego tła lub najczęściej odwiedzanych stron): 
Pierwsze za każdym razem pokazuje jakieś dzieło z kolekcji Metropolitan Museum of Art, na którym jest kot. Kolejne serwuje sztukę z portalu Europeana

A gdyby tak pokazywać internautom na zasadzie podobnej jak wyżej:
 • ilustracje z książek 
 • z różnymi powiedzeniami ciekawych postaci 
 • albo z ciekawymi powiedzeniami różnych postaci 
 • z dodatkiem linku, pod którym można się dowiedzieć więcej? Przeczytać więcej.
Gdyby ilustracji nie można było pokazywać nieodpłatnie to może ich fragmenty, aranżacje albo okładki w aranżacji? A może memy na temat? Wyobrażam sobie projekt o tytule "Literatura mimochodem a nawet mimo wszystko". A może "Czytanie mimochodem i mimo wszystko".

Czy prawo cytatu można by tu wykorzystać?A gdyby takie literackie migawki - zaproszenia do zgłębienia tematu pojawiały się po otwarciu strony biblioteki?

piątek, 15 września 2017

Koalicje dla Niepodległej - I etap konkursu

Zapowiadałam już konkurs Koalicje dla Niepodległej na końcu posta z lipca 2017 r. Właśnie trwa nabór do I etapu konkursu. Do 25 września 2017 r. samorządowe instytucje kultury mogą przystąpić do konkursu na regionalnych operatorów tego programu dotacyjnego. Będą mogły uzyskać dofinansowanie na realizację pięcioletniego programu (2017-2021) w wysokości od 280 000 zł do 405 500 zł. Trzeba zapewnić wkład własny nie niższy niż 20% planowanego budżetu. Maksymalne i minimalne kwoty dofinansowania w poszczególnych latach wynoszą:
 • w 2017 r.: od 40 000 zł do 62 500 zł,
 • w latach 2018-2019: od 80 000 do 109 000 zł na rok,
 • w latach 2020 - 2021: od 40 000 zł do 62 500 zł na rok.
Operatorzy będą:
 • współorganizowali II etap Konkursu "Koalicje dla Niepodległej", 
 • inicjowali współpracę w swoich regionach, 
 • prowadzili działalność informacyjno-szkoleniową dotyczącą:
  • przygotowania aplikacji, zawiązywania koalicji i prowadzenia koalicji,
  • animacji kultury, promocji wydarzeń kulturalnych, współpracy z lokalnymi społecznościami, ewaluacji i rozliczania zadań,
  • edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej.
Działania powinny być skierowane do animatorów, praktyków kultury, edukatorów, dydaktyków (kadry kultury).

W odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania możemy przeczytać, między innymi:
 • Co to są koalicje? Dlaczego muszę je zawierać?
  Koalicja jest rozumiana jako porozumienie wnioskodawcy z przynajmniej jedną instytucją , w celu wspólnego zrealizowania zadania. Zawarcie koalicji ma umożliwić stworzenie multidyscyplinarnego zespołu o wielu kompetencjach, niezbędnych do przeprowadzenia szerokiego zakresu zadań jakie obejmuje konkurs. Zawarcie koalicji ma również pozwolić na sieciowanie instytucjom zaangażowanym w realizacje zadania, pozwolić na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz umożliwić udział w programie ekspertom spoza centrum.
Samorządowe instytucje kultury, które będą składały wnioski o dofinansowanie w tym konkursie muszą spełniać poniższe wymagania:
 • działać nie krócej niż 4 lata;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów dla dorosłych z obszaru diagnozy społecznej, animacji kultury (wskazać pracowników/współpracowników posiadających niezbędne kompetencje); w tym w realizacji projektów o charakterze edukacji historycznej, obywatelskiej lub patriotycznej;
 • posiadać doświadczenie w budowaniu sieci (wskazać pracowników/współpracowników posiadających niezbędne kompetencje);
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań konsultacyjnych i doradczych, wspierających inne podmioty lub doświadczenie w prowadzeniu programów dotacyjnych;
 • posiadać zasoby rzeczowe i kadrowe (w tym dysponować pomieszczeniem pozwalającym na przeprowadzenie warsztatów dla co najmniej 20 osób) pozwalające na realizację celów programu.
 • Będą musiały zawrzeć umowę partnerską (wzór znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu) z przynajmniej jednym partnerem, ze wskazanej poniżej listy, znajdującym się w województwie właściwym dla wnioskodawcy:
  • instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedszkola, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe publiczne i niepubliczne i inne placówki oświatowe,
  • publiczne uczelnie artystyczne,
  • pozostałe uczelnie,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały,
  • archiwa państwowe bądź inne archiwa.
Cele szczegółowe programu przypominają nieco założenia programu "Bardzo Młoda Kultura", którego dofinansowanie zostało mocno obniżone.  Obejmują integrowanie działań z zakresu animacji kultury i wzmacnianie kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce. Dużą rolę we wszystkich 3 częściach programu "Niepodległa", zajmuje pamięć historyczna i edukacja historyczna. Ciekawe, czy do obecnego konkursu będą się zgłaszali regionalni operatorzy "Bardzo Młodej Kultury"? Wydaje się, że w "Koalicji dla Niepodległej" także zostanie wybrany jeden koordynator dla danego województwa. Czy jesteście/będziecie w takiej koalicji?


Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie programu Niepodległa. Tam są linki do:
Dodatkowych informacji może udzielić Aleksandra Tatarczuk:

czwartek, 14 września 2017

Pracownie Orange - kończy się nabór

Do 15 września 2017 r. (do godziny 12:00) grupy inicjatywne (co najmniej 3 osoby) mogą składać wnioski na multimedialną pracownię Orange do programu Fundacji Orange. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań. W Polsce powstało już 77 pracowni wyposażonych w komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD i meble. Fundacja Orange pomaga opiekunom Pracowni prowadzić świetlice, urozmaicać ich ofertę i działać na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Organizują dla nich szkolenia oraz oferują granty na realizację projektów społecznych i edukacyjnych.

Grupa inicjatywna może mieć nieformalny charakter, jednak na potrzeby programu powinna podpisać porozumienie o współpracy z instytucją. Grupę powinny tworzyć co najmniej 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców małych miejscowości, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami.

Organizatorzy przeprowadzą ocenę formalno-merytoryczną nadesłanych wniosków między 16 a 26 września 2017 r. W tym czasie mogą też zaprosić wnioskodawców do rozmów kwalifikacyjnych (przez Internet). Wyłonią maksymalnie 64 Wnioski, które zostaną pokazane w serwisie: pracownieorange.wp.pl, gdzie będą na nie mogli głosować Internauci. Ten Plebiscyt potrwa od 4 do 20 października 2017 r.

Wnioski można składać online pod tym adresem. Musicie mieć lokal, w którym będzie mogła powstać Pracownia Orange. W formularzu zgłoszeniowym trzeba napisać, jakie zajęcia chcecie tam organizować. Na początku formularza zgłoszeniowego będziecie wklejali wizytówkę Waszej grupy inicjatywnej (grafika / zdjęcie). Później wpiszecie skrócony opis Waszego pomysłu na pracownię i hasło promocyjne Waszej grupy inicjatywnej. Opiszecie też doświadczenia członków Waszej grupy.

Informacje podałam za serwisem biblioteki.org. Szczegóły znajdziecie na stronie Pracownie Orange. Są tam między innymi:

środa, 13 września 2017

Konkurs #Storymakers2017 - Opowiedz swoją historię

Do 31 października 2017 r. organizacje pozarządowe mogą przystąpić do międzynarodowego konkursu #Storymakers2017. Trzeba opowiedzieć swoją historię w postaci krótkiego filmu (do 5 minut) albo prezentacji zdjęć (maksumum5). Nagrody można zdobyć w kilku kategoriach:
 • lokalny wpływ (dla organizacji pozarządowych o budżecie mniejszym niż 500 000 USD),
 • Super zmiana (dla organizacji pozarządowych o budżecie 500 000 USD do 1 miliona USD, sponsorowana przez firmę Adobe,
 • Myśląc o przyszłości (dla organizacji pozarządowych o budżecie ponad 1 milion USD),
 • Unum Orbis  (dla organizacji non-profit poza USA),
 • Nagroda Publiczności
Zgłoszenie należy przesłać poprzez stronę #Storymakers2017.Później warto udostępniać jak najszerzej informację o tym, że przystąpiliście do konkursu i zapraszać wielu ludzi do głosowania.

Informacje podałam za portalem TechSoup.pl.

wtorek, 12 września 2017

Polska - Słowacja - mikroprojekty

W części 1. cyklu Czy projekty międzynarodowe są dla małych umieściłam listę z linkami do wybranych źródeł finansowania takich projektów. Nie znalazł się tam program Polska Słowacja. Ostatnio pisałam o nim w 2016 r. A tymczasem mamy kolejny nabór mikroprojektów dotyczących polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Do 15 listopada 2017 r. (18 września pojawiła się informacja, że nabór będzie trwał do 10 listopada 2017 r.) można składać wnioski o dofinansowanie mikroprojektów w 1. priorytecie Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Przewidziano 2 typy mikroprojektów:
 • Mikroprojekt wspólny - dofinansowanie od 2 000 EUR do 100 000 EUR, budżet projektu może mieć maksymalna wartość 140 000 EUR;
 • Mikroprojekt indywidualny - dofinansowanie od 2 000 EUR do 50 000 EUR, budżet projektu może mieć maksymalna wartość 70 000 EUR.
W obu przypadkach trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść najwyżej 85%, ale przewidziano jeszcze dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa do 5%.

Wnioski mogą składać:
 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe.
Obszar wsparcia to teren, z którego powinni pochodzić partnerzy projektu i na którym należy realizować zadania. Obejmuje on polską i słowacką stronę:
 • Strona polska - Euroregion Karpacki:
  • podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
  • podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
  • powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski);
 • Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski: 
  • Okres Snina, 
  • Okres Humenné, 
  • Okres Stropkov, 
  • Okres Medzilaborce, 
  • Okres Svidník, 
  • Okres Vranov nad Topľou, 
  • Okres Prešov, 
  • Okres Sabinov.
Wnioski aplikacyjne należy składać:
W serwisie Euroregionu Karpackiego znajdziecie odesłanie do prezentacji przygotowanej przez Euroregion Beskidy, w której wskazano jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie na przykładzie projektu, który zapewne pasowałby do wielu programów transgranicznych albo międzyregionalnych. Nosi tytuł "Śladami historii pogranicza" i polega na wytyczeniu rekreacyjnego szlaku pieszego łączącego miejsca pamięci "o czymś" w gminie po stronie PL i SK. Pokazuje w pigułce powiązania poszczególnych wydatków z zadaniami i wskaźnikami, jakie te zadania pozwolą osiągnąć. To zgrabny przykład przygotowywania projektu od głównego celu po tabele kosztowe dla każdego zadania i budżet zbiorczy. Warto, jednak, pamiętać, że w Waszych projektach koszty, zadania i wskaźniki muszą być dostosowane do lokalnych realiów. Budżetem z prezentacji można się jedynie inspirować. Trzeba realnie zaplanować każdą pozycję. Nie wiem, czy uda się Wam kupić komputer dla koordynatora za 200 zł.

Informacje podałam za Serwisem Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Ogłoszenie o naborze na mikrogranty w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 znajdzie na stronie Programu. Stamtąd następuje przekierownie (link) do strony Euroregionu Karpackiego, gdzie znajdziecie szczegóły dotyczące aktualnego naboru, w tym informacje, na co można otrzymać dofinansowanie. Na samym dole ostatniej wskazanej strony znajdziecie pliki do pobrania (spakowane - RAR). Wewnątrz powinny się znajdować: Podręcznik mikrobeneficjenta wraz z załącznikami oraz obowiązujące wytyczne.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie zapewniają konsultacje indywidualne propozycji projektowych po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.


poniedziałek, 11 września 2017

Zarządzanie kasą i czasem - szkolenia w Olsztynie

16 października 2017 r. w Hotelu Park w Olsztynie (od 8.45 do 14.00) możecie wziąć udział w szkoleniu Zarządzanie finansami w projektach unijnych. Wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 12 października 2017 r. na adres a.maron@warmia.mazury.pl. Organizatorzy zapraszają na to spotkanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Krajowych Programów i Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego m.in.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych, przedsiębiorców.




A kiedy już będziecie mieli tyle środków do zarządzania, że zacznie Wam brakować czasu, możecie go trochę uszczknąć na inne szkolenie. Tyle, że ono będzie wcześniej. Obrazek pochodzi ze strony pixabay.com.



21 września w Olsztynie w siedzibie OCOP (od 10:00 do 15:30) będzie trwało szkolenie Czy doba może mieć 25 godzin ? Warsztat z zarządzania sobą w czasie z elementami asertywności. Marta Malinowska poprowadzi uczestników przez następujący program:
  • Ustalanie tego co najważniejsze – czyli co jest najważniejsze w zarządzaniu czasem. Priorytety i planowanie krótko – i długoterminowe,
  • Efektywna organizacja pracy,
  • Zasady i reguły planowania,
  • Jak walczyć z rabusiami czasu? Przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne w planowaniu.,
  • Jak się nie wypalić?,
  • Asertywność – czym jest? Czy ja jestem asertywny/a? Komunikacja asertywna.
Można się zgłaszać:
Po dodatkowe informacje możecie się zgłaszać do sekretariatu Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych:

niedziela, 10 września 2017

Staże w instytucjach kultury

Do 1 Października 2017 r. organizacje i firmy działające w sektorze kultury mogą zgłaszać miejsca dla stażystów. Po zamieszczeniu na stronie NCK listy miejsc stażowych od 4 do 15 października 2017 r. studenci kierunków artystycznych i humanistycznych (do 30 roku życia) mogą się starać o bezpłatne staże w polskich instytucjach kultury. Sposób odbycia stażu będzie uzgadniany za każdym razem indywidualnie między zainteresowanymi. Czas realizacji jednego stażu powinien się mieścić między 160 a 320 godzinami.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Szczegóły znajdziecie na stronie Narodowego Centrum Kultury. Tam też są dokumenty do pobrania:
Z pytaniami możecie się zwracać do Anny Ładnej:

sobota, 9 września 2017

Masz Głos 2017 - zaproszenie do akcji

Fundacja Batorego z partnerami:
 zapraszają do kolejnej edycji  Akcji Masz Głos!

Pomagają mieszkańcom i władzom lokalnym w miejscowych działaniach, we współpracy dla dobra wspólnego, w prowadzeniu efektywnego. Akcja ma na celu włączać mieszkańców w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gmin.Nabór potrwa do 30 września 2017 r. Zaplanowano:
 • bezpłatne szkolenia we wszystkich województwach - będzie mowa o samej Akcji oraz o wybranych narzędziach, które ułatwiają działanie w lokalnej społeczności, o tym czym jest inicjatywa lokalna i uchwałodawcza, jak wpływać na budżet gminy, czy jak angażować mieszkańców metodą organizowania społecznego, w tym:
  • 13 września w Toruniu,
  • 15 września w Szczecinie,
  • 15 września w Piotrkowie Trybunalskim,
  • 16 września w Katowicach,
  • 16 września w Rzeszowie,
  • 16 września w Zielonej Górze, 
  • 19 września 2017 r. w Olsztynie: Diagnoza lokalna w działaniach mieszkańców. Co robić, aby wiedzieć więcej i działać skutecznie,
  • 20 września 2917 r. w Ełku,
  • 20 września w Lublinie,
  • 20 września w Poznaniu, 
  • 21 września 2017 r. w Białymstoku, 
  • 25 września 2017 r. w Warszawie,
  • 27 września w Kutnie, 
  • 28 września we Wrocławiu,
  • 29 września w Gdańsku,
  • 29 września w Kielcach, 
  • 30 września w Malborku.
 • wsparcie ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego  oraz organizacji partnerskich,
 • wizyty w Waszych miejscowościach
  • pomoc na miejscu,
  • udział w oficjalnych spotkaniach,
  • porady na miejscu;
 • materiały edukacyjne,
 • możliwość otrzymania minigrantu (w poprzedniej akcji było to 500 zł) na drobne wydatki związane z realizacją działania. W przypadku przyznania mikrograntu udział w szkoleniach jest obowiązkowy;
 • certyfikaty za udział w Akcji,
 • Nagrody Super Samorząd. O Nagrodę mogą ubiegać się uczestnicy akcji Masz Głos, którzy terminowo zamieszczą podsumowania z przeprowadzonych działań w aktualnościach na stronie www.maszglos.pl.
W akcji Masz Głos mogą uczestniczyć:
 • grupy nieformalne, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • biblioteki, 
 • szkoły, 
 • domy kultury,
 • lokalne media działające na rzecz współpracy z władzami samorządowymi na poziomie gminy lub miasta.
Relacje z działań należy zamieszczać na stronie internetowej www.maszglos.pl
Terminy zamieszczania podsumowań realizacji działań na stronie www.maszglos.pl:
 •   do 30 grudnia 2017 – podsumowanie cząstkowe,
 •   do 20 kwietnia 2018 – podsumowanie końcowe.
Nagrody Super Samorząd zostaną wręczone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Warszawie.


Informacje podałam za stroną maszglos.pl.  Szczegóły znajdziecie w Zasadach i regulaminie. Koordynatorem Akcji w regionie północno-wschodnim jest Dariusz Kraszewski:
Możecie też przyjrzeć się wcześniejszym webinariom i prezentacjom z tych webinariów, które były organizowane podczas poprzednich edycji akcji Masz Głos:
 • Grzegorz Makowski: webinarium Barometr Ryzyka Nadużyć w zamówieniach, prezentacja,
 • Dariusz Kraszewski: webinarium Budżet gminy bez tajemnic. Sprawozdanie z wykonania budżetu, prezentacja;
 • Daniela Grzesińska: webinarium Obywatel i środowisko, czyli czystość, zieleń i powietrze;
 • Dariusz Kraszewski: webinarium O jakości powietrza, zanieczyszczeniach, spalaniu śmieci;
 • Paweł Jaworski: webinarium Uczestnictwo mieszkańców kształtowaniu przestrzeni publicznej;
 • Paweł Jaworski: webinarium Planowanie przestrzenne w gminie;