poniedziałek, 31 lipca 2017

Organizacja zajęć i wydarzeń w Gminie Gietrzwałd - konkurs


Do godziny 15:00 14 sierpnia 2017 r. organizacje pozarządowe (między innymi) mogą składać wnioski o dofinansowanie organizacji zajęć i wydarzeń w Gminie Gietrzwałd . Trwa otwarty konkurs ofert na wykonywanie w roku 2017 w formie wspierania lub powierzenia następujących zadań publicznych z zakresu edukacji oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:


 • organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy. Na to zadanie przewidziano 6 420 zł. Polega ono na organizacji zajęć i wydarzeń, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie:
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • bezpieczeństwa,
 • budowy społeczeństwa obywatelskiego, kreowania aktywnych, prospołecznych postaw, dbałości o dobro wspólne,
 • wspierania więzi rodzinnych,
 • kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • rozwijania indywidualnych zainteresowań, talentów i zdolności.
 • organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii. Na ten cel zaplanowano 5 320 zł. zajęcia powinny być integralnym elementem "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok".
Trzeba zapewnić wkład własny w postaci finansowej, ale nie znalazłam informacji o tym, jaki może być najmniejszy.  W ogłoszeniu jest stwierdzenie: "Wysokość wkładu, zarówno finansowego jak i pozafinansowego, podlega ocenie.


Informacje podałam za serwisem OCOP. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gietrzwałd. Są tam pliki do pobrania:
Obrazek powyżej to pierwszy slajd z prezentacji o Gminie Gietrzwałd, którą umieszczono w serwisie Gminy.

niedziela, 30 lipca 2017

Mobilne Punkty Informacyjne w sierpniu 2017

W sierpniu 2017 r. w województwie warmińsko-mazurskim bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy europejskich odbędą się  w 14 miejscowościach poza siedzibami Punktów Informacji Europejskiej (Olsztynem, Elblągiem i Ełkiem):


 • 4 sierpnia 2017 r. w Braniewie: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo, w godzinach: 9:00-13:00, 10:00-13:00;
 • 4 sierpnia 2017 r. w Korszach: Urząd Miasta Korsze, ul. Mickiewicza 13, w godzinach: 9:00-13:00;
 • 8 sierpnia 2017 r. w GietrzwałdzieUrząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, w godzinach: 9:00-13:00;
 • 8 sierpnia 2017 r. w KurzętnikuGminne Centrum Kultury w Kurzętniku, ul. Kościuszki 17, w godzinach: 10:00-13:00;
 • 10 sierpnia 2017 r. w Dywitach: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, w godzinach: 9:00-13:00;
 • 11 sierpnia 2017 r. w WydminachUrząd Gminy w Wydminach, Pl. Rynek 1/1, w godzinach: 8:30-11:30;
 • 11 sierpnia 2017 r. w GiżyckuUrząd Gminy w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, w godzinach: 12:00-14:30;
 • 17 sierpnia 2017 r. w OleckuFundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, ul. Wojska Polskiego 13, w godzinach: 9:45-13:15;
 • 18 sierpnia 2017 r. w Starych Juchach: Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8, w godzinach: 9:50-12:50;
 • 22 sierpnia 2017 r. w BartoszycachUrząd Miasta w Bartoszycach, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, w godzinach: 9:45-13:45;
 • 24 sierpnia 2017 r. w RozogachUrząd Gminy w Rozogach, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, w godzinach: 9:00-13:00;
 • 24 sierpnia 2017 r. w MałdytachUrząd Gminy w Małdytach, ul. Kopernika 10, w godzinach: 11:30-15:00;
 • 25 sierpnia 2017 r. w OlsztynkuUrząd Miasta w Olsztynku, ul. Ratusz 1, w godzinach: 9:00-13:00;
 • 30 sierpnia 2017 r. w JedwabnieUrząd Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, w godzinach: 9:00-13:00;
 • 31 sierpnia 2017 r. w BarcianachUrząd Gminy w Barcianach, ul. Szkolna 3, w godzinach: 10:00-14:00. 

Sprawdźcie, gdzie Mobilne Punkty Informacyjne  zawitają we wrześniu na terenie Waszych województw. Takie dane możecie znaleźć np. na Portalu Funduszy Europejskich między wieloma innymi zaproszeniami na bezpłatne szkolenia. Na przykład znajdziecie tam:
Pod tym adresem znajdziecie Punkty Informacji Europejskiej w Waszym województwie.

sobota, 29 lipca 2017

Praktyka dla praktyka - druga edycja

Pamiętacie program Praktyka dla praktyka? Mamy drugą edycję. To ogólnopolski program wymiany bibliotekarzy. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na „zastępstwo”. W zeszłorocznej edycji w programie wzięło udział 10 osób. W tym roku organizatorzy wybiorą 4 osoby zgłoszone przez swoje biblioteki. Zgłaszający mogą wybrać do wymiany jedną z 3 bibliotek już współpracujących z programem:
Zgłoszenie polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego do 20 sierpnia 2017 r. Terminy wymiany zostaną uzgodnione pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie (1 września – 30 października 2017 r).

Udział w programie to wyjazd (delegacja, wyjazd szkoleniowy - w zależności od zasad biblioteki wysyłającej. Bibliotekarz wyjeżdżający może liczyć na pokrycie kosztów udziału w programie (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) do wysokości 950 zł z dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach działań sieci LABiB.

Informacje otrzymałam na Facebooku i podałam za stroną programu Praktyka dla praktyka. Znajdziecie tam, między innymi:

piątek, 28 lipca 2017

Pokolenie XYZ publikuje w VariArcie


Redakcja pisma kulturalno-literackiego Variart zaprasza autorów z pokolenia XYZ do przesłania krótkich utworów literackich (proza do 9000 znaków lub/i 4 wiersze) do 1 sierpnia 2017 r. Prace można nadsyłać na adres: variart@wbp.olsztyn.pl.

Wybrane utwory będą opublikowane w najbliższym numerze VariArta (2/2017) poświęconym pokoleniu XYZ.

 

W różnych opracowaniach granice poszczególnych "pokoleń" różnią się kilkoma latami. Zasadniczo pokolenie XYZ to ludzie urodzeni w 1965 r. i później. Sporo ich - potencjalnych autorów...
O pokoleniu Y pisałam w lutym 2017 r.

czwartek, 27 lipca 2017

6.1.2 Instytucje kultury, RPO Warmińsko-mazurskiego - nabór wniosków

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury.

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe (między innymi) będą mogły składać formularze aplikacyjne między 29 sierpnia 2017 r. a 28 września 2017 r. Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać w systemie LSI MAKS 2.

Wspierane będą:
 • Rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) instytucji kultury by dostosować je do nowoczesnej działalności kulturalnej, w tym zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja muzealiów, starodruków itp.;
 • Wsparcie instytucji kultury na rzecz włączenia ich w tworzenie produktów turystycznych i oferty wypoczynkowo-turystycznej, wzmocnienia ich funkcji regionotwórczej;
 • Wsparcie miejsc promocji kultury (wsparcie infrastruktury na cele organizacji wydarzeń kulturalnych, tj. festiwali, wystaw, wydawnictw, itp.), przy czym maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 4 milionów złotych;
 • Inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką (wyłączanie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej);
 • Wsparcie rozwoju centrów/punktów informacji kulturalnej (wyłącznie jako integralny element projektów infrastrukturalnych opisanych powyżej).
Preferowane do dofinansowania będą projekty:
 • instytucji kultury ukierunkowanym na działania regionotwórcze poprawiające czy budujące więzi, w zdecydowanej większości napływowej, słabo utożsamiającej się z województwem ludności;
 • stanowiące element zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wynikającego z lokalnych planów rewitalizacji miast.
 Trzeba pamiętać o ograniczeniach, w tym:
 • wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej (budowa nowej infrastruktury kulturalnej jest wydatkiem niekwalifikowalnym);
 • wydatki na szkolenia pracowników oraz wydatki na wyposażenie stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną także są kosztami niekwalifikowalnymi;
 • maksymalny koszt całkowity projektu ubiegającego się o dofinansowanie nie może przekroczyć 5 mln EUR, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie może być większa niż 9 milionów złotych.;
 • w przypadku instytucji kultury, dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja umożliwi włączenie nowej/utrzymanie istniejącej oferty kulturalnej w wachlarzu produktów turystycznych województwa;
 • w przypadku projektów polegających na organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak festiwale, wystawy, wsparcie otrzymają wydarzenia, które przekładają się na efekty gospodarcze regionu i tylko takie, w których partnerami finansowymi będą przedsiębiorcy;
 • projekty samorządowych instytucji kultury dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich nie mogą przekroczyć 2 milionów EUR kosztów całkowitych;
 • trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu);
 • typy projektów zaplanowane do realizacji na ściśle określonym obszarze w formule ZIT” bis tożsame z typami projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 zostaną wyłączone z możliwości ubiegania się o środki w Poddziałaniu 6.1.2. Zapewne dotyczy to projektów możliwych do zrealizowania w ramach Poddziałania 6.1.3 ZIT bis Ełk - Infrastruktura kultury. Najbliższy konkurs w tym zakresie jest planowany na listopad 2017 r.;
 • Projekty muszą zostać zakończone najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich. Pełną dokumentację projektową znajdziecie w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Znajdują się tam, między innymi linki do:
Wzory kart oceny różnych kryteriów oraz listy sprawdzające wymogi znajdziecie w pliku ZIP z pełną dokumentacją konkursową. Również tam są instrukcja do wypełniania wniosku (załącznik nr 2) oraz Wytyczne dotyczące kwalifikowalności (załącznik nr 18). Zdjęcie powyżej pochodzi z portalu pixebay.


środa, 26 lipca 2017

Konkurs Booklips - Poszukiwana

Zadanie nie jest skomplikowane. Trzeba znać odpowiedź na pytanie: "Jakiej rasy psy często pojawiają się na kartach książek Deana Koontza?" i wysłać ją do 1 sierpnia 2017 r. mailem na adres konkursy.booklips@gmail.com z dopiskiem w temacie „Dean Koontz – Poszukiwana”. To autor i tytuł książki, którą można wygrać. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez redakcję spośród osób, które przysłały prawidłowe odpowiedzi.

W treści maila trzeba podać swoje dane niezbędne do wysłania nagrody, jeśli ją wylosujecie (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Przeczytałabym... a w najbliższych bibliotekach jeszcze jej nie ma...

Informacje podałam za portalem Booklips.

wtorek, 25 lipca 2017

Konkursy grantowe Fundacji PGNiG

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza rozpatruje wnioski o dofinansowanie projektów raz na kwartał. Terminy składania wniosków mijają:
 • 15 marca,
 • 15 czerwca,
 • 15 września,
 • 15 listopada.
Zatem najbliższy deadline to 15 września 2017 r. 

Wnioski poprzez formularz online mogą składać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, w szczególności:
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • młodzieżowe kluby sportowe,
 • biblioteki,
 • szpitale,
 • jednostki samorządu terytorialnego.
Zgłaszane projekty muszą być zgodne z celami określonymi w statucie Fundacji, czyli powinny dotyczyć promocji i wspierania:
 • kultury jako dziedzictwa narodowego,
 • szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
 • ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia.
W regulaminie nie ma informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego, ale w formularzu wniosku pole "Udział własny" jest wymagane. Być może można tam wpisać liczbę "0" ale jak to oceniłyby osoby sprawdzające wniosek? W podpowiedzi nie ma wskazania na możliwości zerowego dofinansowania. W regulaminie nie znalazłam też informacji o minimalnym i maksymalnym dofinansowaniu projektu, ale Zarząd Fundacji przy rozpatrywaniu wniosków bierze pod uwagę między innymi możliwości finansowe Fundacji w stosunku do wartości projektu. W formularzu wniosku w podpowiedzi do pola "Wnioskowana kwota" organizatorzy podali jako przykład 3 000 zł. Dobrze też byłoby mieć rekomendację podmiotu Grupy Kapitałowej PGNiG, na którego obszarze działania realizowany będzie projekt. Może to być spółka zależna, oddział PGNiG SA. W rozmowach z nimi można poprosić o wskazówki dotyczące planowanego projektu, w tym o wielkości możliwego dofinansowania.Fundacja PGNiG wprowadziła też do swojej oferty program Być jak Ignacy, który planuje realizować cyklicznie. Pierwsza edycja już się odbyła, czekamy na kolejne. Uczniowie ze 159 szkół z całej Polski eksperymentowali, odkrywali, uczyli się i bawili w ramach Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego. Znajdziecie tam, między innymi scenariusze zajęć do klas 1-3 i 4-5 oraz instrukcję gry Podróż do wnętrza ziemi.


Informacje znalazłam w serwisie OCOP. Więcej szczegółów podaje strona Fundacji PGNiG. Zajrzyjcie do zakładki Wniosek on-line. Poznajcie Regulamin składania wniosków i przyznawania dofinansowania Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

poniedziałek, 24 lipca 2017

Meet and Code - do 400 euro na wydarzenia o kodowaniu

Inicjatywa Meet and Code ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki kodowania i tym samym przygotowanie ich do wyzwań szybko zmieniającego się świata cyfrowego. Organizacje pozarządowe, które zgłoszą najlepsze pomysły wydarzeń o kodowaniu zaplanowanych na Europejski Tydzień Kodowania (7-22 października 2017 r.), mogą otrzymać maksymalnie 400 euro na ich realizację.
Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać pomysły do 15 września 2017 r. w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.meet-and-code.org.  Organizatorzy zwracają uwagę na to, by najpierw zmienić język strony na polski - w prawym górnym rogu ekranu.

Zgłaszane wydarzenie musi dotyczyć programowania i być zgłoszone na Europejski Tydzień Kodowania. Powinno przybliżyć dzieciom i młodzieży (w wieku od 8 do 24 lat) tematykę kodowania, ukazując w zabawny i przyjemny sposób, jak za pomocą programowania można realizować swoje pasje i życiowe cele. Może mieć dowolny format, np.:
 • hakaton, 
 • warsztat z języków programowania, 
 • szkolenie online, 
 • wykład,
 • wydarzenie filmowe, zawody, 
 • noc kodowania, 
 • kurs dotyczący robotyki,
 • inne. Więcej pomysłów na wydarzenia, prezentacji oraz przydatnych narzędzi znajdziecie w języku angielskim na stronie: http://codeweek.eu/resources/. Przykłady zgłaszanych wydarzeń znajdziecie na dole głównej strony inicjatywy. Są to króciutkie informacje w językach kraju zgłoszenia (w tym po polsku).
 • Udział dla uczestników musi być bezpłatny;
 • Minimalna liczba uczestników to 20 osób (nie ma górnej granicy);
 • Przekazane środki finansowe muszą zostać wykorzystane na cele zgłoszonego projektu oraz działalność nieodpłatną;
 • Po zakończeniu wydarzenia, organizacja jest zobowiązana przesłać uzupełniony raport dostępny na stronie meet-and-code.org.
 • Wydarzenie musi zostać zorganizowane w jednym z krajów objętych programem: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Węgry, Kazachstan, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria oraz Ukraina.
Informacje podałam za serwisem  Techsoup Polska. Znajdziecie tam więcej informacji. Pytania można zadawać pod adresem: nas: tspoland@meet-and-code.org. Organizatorzy wskazują też osoby, które mogą pomóc w planowaniu takiego wydarzenia w Waszej okolicy.

niedziela, 23 lipca 2017

HUMAN SMART CITIES - konkurs dla samorządowców

Do 16 października 2017 r. gminy miejskie i miejsko-wiejskie mogą składać fiszki projektowe do konkursu dotacji dla samorządowców pod tytułem: HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

Wnioskowanie o dotację składa się z dwóch etapów:
 • etap I - Wnioskodawca przygotowuje i składa do Ministerstwa Rozwoju fiszkę projektową,  która w syntetycznie opisuje pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. To propozycje wnioskodawcy w zakresie inteligentnych rozwiązań dla miasta. Do następnego etapu organizatorzy wybiorą około 50 fiszek;
 • etap II - Wnioskodawcy wybranych fiszek otrzymają wsparcie merytoryczne:
  • szkolenia, 
  • warsztaty, 
  • konferencje,
  • indywidualne doradztwo eksperckie (w celu przygotowania wniosku o dotację). 
Projekty, które uzyskają dofinansowanie powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Wartość planowanych projektów musi być nie mniejsza niż 500 000 zł netto i nie większa niż 4 miliony zł netto. Trzeba zapewnić wkład własny, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu.

Informacje podałam za Serwisem Programu Pomoc Techniczna. Tam znajdziecie między innymi linki do poszczególnych dokumentów konkursowych, takich jak np.:

Jak w tym konkursie mogą się znaleźć projekty kulturalne?
Zapewne warto wiedzieć, czy nasz samorząd ma jakieś plany związane z tym konkursem, jaką propozycję chciałby zgłosić, czy w ramach tej propozycji albo jej niewielkiego wzbogacenia mogą się znaleźć korzyści dla odbiorców, twórców i organizatorów kultury... A może macie pomysł, który warto podpowiedzieć włodarzom Waszej gminy? Np.:
 • w trzecim obszarze tematycznym: Innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako element niezbędny dla inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców (3.0 Human Smart City);
 • w ósmym obszarze tematycznym:  Efektywne i innowacyjne wykorzystanie danych o mieście oraz jego mieszkańcach i użytkownikach (m.in. wykorzystanie big „urban” data, otwieranie danych, bezpieczeństwo danych w systemach inteligentnych, interoperacyjność, obywatelskie rozwiązania oparte na otwartych danych).
Obrazek u góry pochodzi z ogłoszenia Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wzmocnienie procesu informowania. Wnioski można składać do 27 lipca 2017 r. i powinny zawierać ofertę informowania organizacji pozarządowych, w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i samorządy lokalne, które są skierowane do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową.

Czy wiecie, że 2 portale Miasta Olsztyn są w finale międzynarodowego konkursu?
Elektroniczne Płatności Olsztyna oraz E-deklaracje znalazły się w ścisłym finale konkursu RegioStars 2017. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 10 października, w Brukseli podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars w czasie Tygodnia: 15th European Week of Regions and Cities 9-12 października 2017 r. w Brukseli. Olsztyńskie portale rozpatrywane są w kategorii CityStar: miasta przechodzące na technologię cyfrową.
 • EPO (Elektroniczne Płatności Olsztyna) to portal umożliwiający wyświetlenie informacji o bieżących zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miasta w zakresie podatków lokalnych, gospodarki nieruchomościami oraz mandatów Straży Miejskiej i ze Strefy Płatnego Parkowania. 
 • Portal E-deklaracje jest systemem służącym do wnoszenia podań, składania deklaracji podatkowych oraz doręczania pism w formie elektronicznych dokumentów.sobota, 22 lipca 2017

Pożegnanie z roamingiem w Europie - konkurs fotograficzny x 2

W konkursie na zdjęcie nawiązujące do zniesienia opłat roamingowych w Unii Europejskiej wygra osoba, której zdjęcie zdobędzie największą liczbę "polubień" do 16 września 2017 r.

Jedna osoba może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia dokumentujące użycie telefonu/tabletu bez opłat roamingowych. Trzeba dołączyć krótki opis i wysłać (zdjęcia z opisem) używając aplikacji messenger do Digital Single Market Facebook Page . Zdjęcia zostaną wrzucone do galerii na stronie.

Warto zwiększyć swoje szanse na wygraną zapraszając znajomych, by polubili i upowszechniali Wasze zdjęcia. 

Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie w serwisie Komisji Europejskiej.
W nagrodę w innym konkursie - Bye bye roaming: take part in our Instagram photo contest - za zrobienie najlepszego zdjęcia z wakacji w Europie (opublikowanego w mediach społecznościowych z oznaczeniem #ByeByeRoaming@europeanparliament najpóźniej do 31 sierpnia 2017 r.) można otrzymać zaproszenie do  na posiedzenie Parlamentu Europejskiego do Strasbourga 14-15 listopada 2017 i administrowania profilem Parlamentu Europejskiego na Instagramie. Informacje podałam za stroną EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie w serwisie Parlamentu Europejskiego.

piątek, 21 lipca 2017

Program dotacyjny "Niepodległa"

Mamy pierwszy konkurs dotacyjny w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA. Organizuje go Biuro Programu Niepodległa (BPN). Program ma  godnie upamiętnić stulecie odzyskania niepodległości. Ma się przyczynić się̨ do budowania wspólnoty oraz zachęcić Polaków do solidarnego i radosnego świętowania. Instytucje kultury i organizacje pozarządowe do 16 sierpnia 2017 r. mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu dotacyjnego "Niepodległa”.

Podobieństwo nazw poszczególnych konkursów, priorytetów i całego programu wywołało mętlik w mojej głowie. Zadzwoniłam do Biura Programu Niepodległa (tel. 22 182 26 00) i teraz widzę nieco wyraźniej. Na samym, dole tego posta napiszę o strukturze całego programu. Poniżej podam kilka informacji o aktualnie trwającym konkursie dotacyjnym.


Warto zacząć od przeczytania Regulaminu Programu Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa "Niepodległa". oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ na dole tej strony).

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe do 16 sierpnia 2017 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Programu Niepodległa. To inny mechanizm niż EBOI, w którym wysyłamy wnioski do większości programów MKiDN.

W ramach konkursu można uzyskać wsparcie finansowe dla dużych przedsięwzięć i dla niewielkich wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekty mogą mieć charakter lokalny, regionalny oraz ogólnopolski.

W 2017 roku można realizować zadania o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjno-animacyjnym, w jednej ze wskazanych w regulaminie form: 
 • festiwal, 
 • koncert, 
 • happening, 
 • spektakl, 
 • wystawa, 
 • konkurs, 
 • przegląd, 
 • konferencja, 
 • tworzenie ścieżek edukacyjnych, 
 • tworzenie gier (fabularnych, terenowych, planszowych), 
 • wykłady, 
 • lekcje tematyczne, 
 • spacery tematyczne, 
 • organizacja kampanii społecznych i edukacyjnych.
Zgłoszony projekt może mieć również charakter interdyscyplinarny i łączyć w sobie poszczególne działania wskazane wyżej. Musi zostać zrealizowany na terenie Polski w okresie między 1 września 2017 r. a 30 listopada 2017 r. Przy ocenie wniosku dodatkowo będzie premiowana współpraca z partnerami  wskazanymi w regulaminie:
 • archiwa państwowe;
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, ze zm.);
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • wojewodowie;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.
Można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Trzeba zapewnić wkład własny (wyłącznie finansowy) w wysokości równej co najmniej 15% całościowego budżetu projektu.

Podczas opisywania Waszych projektów może się przydać wniosek wzorcowy przygotowany przez organizatorów.

Informacje znalazłam w serwisie OCOP. Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu Niepodległa. Dodatkowe pytania możecie kierować do Agnieszki Gajc: agajc@niepodlegla.gov.pl, tel. 22 182 26 05.

Program Wieloletni NIEPODLEGŁA  został podzielony na 3 priorytety:
 • Priorytet 1 - Projekty ogólnopolskie - zarządza nimi MKiDN i w tym roku nie ma tu możliwości ubiegania się o dofinansowanie;
 • Priorytet 2 - Projekty regionalne i lokalne - Biuro Programu Niepodległa organizuje tu 2 konkursu dotacyjne (ten, o którym napisałam powyżej i drugi wspomniany na końcu posta), będą tu także projekty własne wojewodów;
 • Priorytet 3 - projekty zagraniczne - koordynowane i realizowane przez Instytut Adama Mickiewicza (projekty własne IAM oraz planowane konkursy dotacyjne realizowane przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe we współpracy z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w priorytetach  geograficznych.  Oczekiwanymi efektami kluczowymi będą: 
  • stworzenie podstaw dla działań nie tylko inicjujących, lecz przede wszystkim podtrzymujących długofalową współpracę, 
  • powstanie trwałej sieci powiązań instytucjonalnych, biznesowych i społecznych, 
  • ugruntowanie zainteresowania wymianą kulturalną z Polską.

Konkurs opisany na początku posta nosi nazwę "Niepodległa". To istotne, bo to samo biuro (BPN) planuje w roku 2017 drugi konkurs dotacyjny o nazwie "Koalicja dla Niepodlegej". Informacji o nim udziela: Aleksandra Tatarczuk: atatarczuk@niepodlegla.gov.pl, tel: 22 182 26 07. Ten konkurs będzie się składał z dwóch etapów:
 • etap I - wybór operatorów regionalnych (instytucja kultury w koalicji z  co najmniej 3 partnerami),
 • etap II - wnioskowanie o dofinansowanie projektów (konkursy organizowane przez operatorów regionalnych - jak wyżej).

czwartek, 20 lipca 2017

Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego - spotkania informacyjne

10 października 2017 r. odbędzie się w Warszawie spotkanie informacyjne dla zainteresowanych programem Interreg Europa Środkowa. Program, szczegóły organizacyjne i informacja o rejestracji zostaną opublikowane pod koniec sierpnia 2017 r.

30 listopada 2017 r.  odbędzie się w Warszawie – spotkanie na temat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Program, szczegóły organizacyjne i informacja o rejestracji zostaną opublikowane pod koniec września 2017 r.
Informacje o trzecim naborze wniosków do programu Interreg Europa Środkowa znajdziecie w Wiadomościach na wskazanej wcześniej stronie. Projekty można będzie zgłaszać między 21 września 2017 r. a 25 stycznia 2018 r. Tematyka całego programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Zakres tematyczny trzeciego naboru jest węższy,  opis znajdziecie pod tym adresem. W tym:
 • w priorytecie 3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego 
  • wspierane będą między innymi działania dotyczące przemysłów kultury i kreatywnych w Działaniu 3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego.
Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.:
 • plany działań i rozwoju, 
 • modele współpracy, 
 • studia wykonalności, 
 • pilotażowe wdrożenia, 
 • rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie. 
Szczegółowe informacje, wytyczne, warunki naboru i podręcznik wnioskodawcy są w trakcie przygotowania. Komplet dokumentów będzie dostępny w momencie otwarcia naboru. 

Beneficjanci programu:
 • publiczne organy krajowe, regionalne i lokalne, w tym europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • instytucje prywatne, w tym prywatne przedsiębiorstwa, posiadające osobowość prawną,
 • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego lub, z pewnymi zastrzeżeniami, na mocy prawa międzynarodowego.
Programem zarządza Miasto Wiedeń, Wspólny Sekretariat mieści się także w Wiedniu.

Na infografice powyżej przedstawiono stan wdrażania programu INTERREG Europa Środkowa.

środa, 19 lipca 2017

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Pisałam już o tym, że Rok 2018 to Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. Główne cele Roku Dziedzictwa Kulturowego to promocja dziedzictwa kulturowego jako przejawu różnorodności kulturowej Europy i dialogu międzykulturowego oraz wykorzystanie ekonomicznego potencjału kultury. Na oficjalnej stronie Roku można śledzić wydarzenia i aktualności (w języku angielskim). Może przydadzą się do wzbogacenia naszych projektów?

Informacje podałam za newsletterem programu Europa dla obywateli.

wtorek, 18 lipca 2017

Inkubacja innowacji - dotacje i szkolenia w zakresie kształcenia osób dorosłych

Pamiętacie konkurs Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych? Aktualnie trwa II nabór - wnioski można składać do 4 sierpnia 2017 r. Organizuje go Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. III nabór planowany jest na przełomie 2017 i 2018 r. Organizatorzy zaplanowali inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski, co oznacza średnio 20 projektów na każdy z trzech naborów. 

Nie trzeba wnosić wkładu własnego. Granty w wysokości średnio 35 000 zł. W § 2 regulaminu rekrutacji jest informacja, że grant nie może być wyższy niż 100 000 zł.  Organizatorzy zachęcają również innowatorów do ubiegania się o niższe granty na innowacje do 10 000 – 15 000 zł.

Grant mogą otrzymać podmioty prywatne lub publiczne z różnych środowisk z całej Polski, jak też osoby fizyczne bez względu na płeć i wiek, w tym m.in.:
 • organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją osób dorosłych (NGO),
 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje szkoleniowe oferujące usługi edukacyjne,
 • instytucje publiczne zajmujące się obszarem kształcenia ustawicznego,
 • publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie, wyższe szkoły zawodowe,
 • osoby prywatne i grupy nieformalne, w tym osoby zajmujące się kształceniem ustawicznym – edukatorzy, trenerzy, itp.

Przed złożeniem wniosku warto, a nawet trzeba przejrzeć:
Informacje podałam za stroną Ministerstwa Rozwoju. Wcześniej pisałam o konkursie pod koniec 2016 r. przy okazji pierwszego naboru. Pytania można zadawać organizatorom poprzez formularz kontaktowy lub mail: innowacje@newtechlodz.com

19 lipca 2017 r. w Łodzi o godzinie 11:00 rozpocznie się dwugodzinne spotkanie informacyjne. Można się na nie zgłaszać w formularzu online.

Tu mieszkam, tu zmieniam - 3 edycja konkursu

Instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające osobowość prawną mogą składać do 30 września 2017 r. wnioski o granty na najciekawsze inicjatywy społeczne do konkursu  Tu mieszkam, tu zmieniam. Fundacja Banku Zachodniego WBK organizuje już 3 edycję konkursu dla lokalnych fundacji, stowarzyszeń i społeczników. Chcą przyznać 100 grantów (na ogólną kwotę 500 000 zł). W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mają pomysł na konkretną zmianę w swojej okolicy i zgłoszą go za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, domu kultury, parafii czy innej instytucji lub organizacji pozarządowej.

Projekty należy zgłaszać za pomocą aplikacji internetowej.

Fundacja Banku Zachodniego WBK wesprze realizację:
 • 20 najlepszych inicjatyw lokalnych kwotą w wysokości 8.000 zł, 
 • 23 projekty kwotą 6.000 zł, 
 • 31 projektów kwotą 4.000 zł,
 • 26 projektów kwotą  3.000 zł.
Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów zaplanowanych do realizacji w Polsce nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie później niż do 30 listopada 2018 r. z zakresu: 
 • zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, 
 • poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, 
 • ochrony zabytków, 
 • pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, 
 • ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, 
 • promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
 • budowania wspólnot międzypokoleniowych, 
 • pogłębiania więzi lokalnych, 
 • współpracy między organizacjami, 
 • poprawy jakości życia.
Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:
 • potrzeba społeczna realizacji projektu na danym terenie, we wskazanym środowisku: 0-10 pkt.,
 • pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu: 0-7 pkt.,
 • zaangażowanie społeczne w projekt: 0-5 pkt.,
 • wiarygodny i rzetelny kosztorys: 0-5 pkt.,
 • rekomendacja Dyrektora Oddziału: 0-3 pkt. - każdy wnioskujący, przed wypełnieniem aplikacji powinien się skontaktować z dyrektorem najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK, w celu poinformowania go o zamiarze złożenia wniosku i zapoznania go z organizacją i planowaną inicjatywą. Na tej podstawie dyrektor oddziału wydaje rekomendację o Organizacji. Laureaci Konkursu są zobowiązani zaprosić dyrektora do uczestnictwa w inicjatywie lub w którymś z etapów jej realizacji,
 • dodatkowo będzie brana pod uwagę opinia ekspertów na temat wniosku.
Organizatorzy chcą wspierać najbardziej perspektywiczne cele. Nie znalazłam informacji o konieczności wykazywania wkładu własnego. Nie można z grantu finansować wynagrodzenia koordynatorów projektów i członków organizacji, zatem ich praca będzie rzeczywistym wkładem własnym.

Informacje podałam za serwisem Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i za stroną konkursu w serwisie Fundacji Banku Zachodniego WBK. Tam znajdziecie  regulamin konkursu.


poniedziałek, 17 lipca 2017

Wystawy z dostawą - działania terenowe

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" przygotowało narzędzie "Wystawy z dostawą - sztuka do samodzielnego użycia". To:
 • zestaw 14 reprodukcji wybranych dzieł sztuki współczesnej do działań animacyjnych w lokalnych społecznościach. Można je samodzielnie wydrukować. 
 • "kontekstownik" gotowy do samodzielnego wydruku i pracy warsztatowej,
 • wstęp wraz z wizualną instrukcją, jak drukować i wieszać reprodukcje,
 • 3 scenariusze "Zrób to sam" pokazujące możliwe warianty pracy z narzędziem.
Poniżej żółtego przycisku  POBIERZ "WYSTAWĘ Z DOSTAWĄ" znajdziecie obrazki pokazujące, co zawiera pakiet.
 
Do 31 lipca 2017 r. można się zgłaszać do projektu Wystawy z dostawą - działania terenowe - trzeba wypełnić formularz online.
Organizatorzy wyłonią 4 instytucje z małych miejscowości, którym dostarczą pakiet narzędzi do samodzielnej prezentacji wystawy sztuki współczesnej i profesjonalne wsparcie animacyjne.

Informacje podałam za serwisem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Niestety, w chwili, gdy piszę ten post nie mogę otworzyć strony z regulaminem konkursu. Dodatkowe informacje możecie uzyskać mailowo u Zuzy Sikorskiej-Borowskiej: wystawy@e.org.pl


Pamiętacie kuferki tematyczne / edukacyjne pakiety wielokulturowe? Wystawa z dostawą może podobnie działać w zakresie sztuki współczesnej.

O kuferkach wspominają też autorzy podręcznika Jak pracować z małymi dziećmi i rodzicami. Poradnik dla bibliotek. Inspiracje wydany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w 2013 r. Są tam materiały z projektu Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców z lat 2010-2013. Możecie obejrzeć mapę działań tego projektu i sprawdzić, czy jest tam biblioteka z Waszych okolic.
niedziela, 16 lipca 2017

Altiero Spinelli - konkurs dla promujących idee UE

Do 16 sierpnia 2017 r. można się rejestrować na stronie konkursu
Altiero Spinelli Prize for Outreach. Zgłoszenia do konkursu będzie można przysyłać do 2 października 2017 r. O nagrodę mogą się starać podmioty, które realizowały/realizują projekt, promujący Unię Europejską, jej wartości, korzyści wynikające z członkostwa, historię, budujący zaufanie do UE.

Można się zgłaszać indywidualnie albo grupowo. Uczestnik indywidualny albo lider grupy może być naukowcem, artystą, uczonym, badaczem, pisarzem, dziennikarzem albo inną osobą, która przyczynia się do tego, że europejscy obywatele mogą "zakochać się w Europie" pomimo niedoskonałości. Osoby zgłaszające muszą mieć co najmniej tytuł magistra i prawo reprezentowania uczelni, instytucji lub biznesu - podmiotu, który realizował/realizuje projekt.

Można wygrać:
 •      sześć nagród za I miejsce po 50 000 EUR,
 •      sześć nagród za II miejsce po 30.000 EUR,
 •      dziesięć nagród za III miejsce po 17.000 EUR.
Zostaną wręczone na początku 2018 r.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie Komisji Europejskiej. Są tam, między innymi:

sobota, 15 lipca 2017

Na dobry początek - konkurs Fundacji BGK

Do 12 września 2017 r. do godziny 15:00 organizacje społeczne, biblioteki publiczne, ośrodki kultury, sportu i rekreacji oraz świetlice środowiskowe z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Na dobry początek! To już 10. edycja konkursu grantowego BGK. Wnioski należy składać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem konkursu jest:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, 
 • wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej,
 • zachęcenie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi, rozwijające kompetencje takie, jak umiejętność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatia i odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej, a także objęcie zajęciami dzieci o specyficznych potrzebach. 
Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na:
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat (zamieszkujących tereny wiejskie lub miejscowości do 20 tys. mieszkańców),
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z prowadzonym projektem,
 • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunów dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.
Organizatorzy zapewniają też autorom projektów udział w szkoleniu poświęconym integracyjnym metodom pracy z dziećmi w wieku 2-9 lat.

Wnioski można zgłaszać w ramach dwóch ścieżek:
 • ścieżka I - grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-9 la;
 • ścieżka 2 - grupa docelowa: dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej - projekty mające na celu wspieranie rozwoju i ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 2-5.
Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców i opiekunów w ich współtworzenie i realizację. Dodatkowym atutem będzie współpraca wielopokoleniowa. Projekty powinny być zaplanowane na okres od 4 do 6 miesięcy w terminie styczeń - czerwiec 2018 r. Nie znalazłam w regulaminie informacji o konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Informacje znalazłam w serwisie OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Fundacji BGK. Znajdziecie tam między innymi:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75; nr tel. 572 932 907
od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00-16.00 lub mailowo:

piątek, 14 lipca 2017

Narodowe czytanie 2017 - Wesele

Na Oficjalnej stronie Prezydenta Rzyczypospolitej Polskiej znajduje się formularz zgłoszeniowy Narodowego Czytania 2017.
Uczestnictwo zgłaszać mogą m.in.:
 • szkoły, 
 • biblioteki,
 • wszystkie inne instytucje, które chciałyby zrealizować czytanie "Wesela" w swoich miejscowościach.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim.W tym roku w pierwszą sobotę września (2 września 2017 r.) będziemy czytali "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.Szacowanie wartości zamówienia - webinarium

20 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 można wziąć udział w webinarium Szacowanie wartości zamówienia, które organizuje Portal ZP.pl. Jest ono opisane jako szkolenie online. W programie przewidziano następujące informacje/zagadnienia:
 • kiedy możemy mówić o jednym zamówieniu, a kiedy o zamówieniach odrębnych i nieplanowanych;
 • na podstawie czego ustalać wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane;
 • jaki wpływ na wartość zamówienia ma unieważnienie części przetargu;
 • jakie są obowiązki dokumentacyjne związane z oszacowaniem;
 • kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem w rozumieniu ustawy Pzp (kryteria tożsamościowe),
 • znaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 • podstawy ustalenia wartości zamówienia na dostawy i usługi,
 • Szczególne reguły szacowania zamówień na roboty budowlane,
 • Zamówienia odrębne i zamówienia nieplanowane
 • Jak szacować wartość po unieważnieniu części przetargu,?
 • Prawo opcji a szacunek zamówienia,
 • Osoby odpowiedzialne za oszacowanie i obowiązki dokumentacyjne związane z oszacowaniem.
Na dole tej strony znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Umiejętność szacowania wartości zamówienia może się przydać zarówno podczas przygotowywania projektu,. jak i podczas jego realizacji.

czwartek, 13 lipca 2017

Swatka polsko-rosyjska

22-24 września 2017 r. pod Warszawą odbędą się warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski i z Rosji (swatka polsko-rosyjska), chcących nawiązać współpracę międzynarodową oraz wzmocnić swoje umiejętności pisania projektów międzynarodowych. 

Warsztaty adresowane są do organizacji nie mających bądź mających niewielkie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów polsko-rosyjskich. W warsztatach wezmą udział przedstawiciele 10 polskich i 10 rosyjskich (z europejskiej części Rosji) NGO zainteresowanych nawiązaniem partnerstwa międzynarodowego z organizacjami pozarządowymi w jednym z 6 obszarów:
 1. Edukacja obywatelska
 2. Animacja kulturalna
 3. Współpraca międzykulturowa
 4. Rozwój miast i ruchy miejskie
 5. Ekologia, projekty socjalne
 6. Historia i dziedzictwo kulturowe.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zaprezentować własne organizacje i przedyskutować możliwe wspólne działania, opracują też robocze wersje swoich wniosków projektowych.

Fundacja zapewnia uczestnikom zwrot kosztów przejazdu (w średniej wysokości 250 zł dla uczestników z Polski i 1000 zł dla uczestników z Rosji), noclegi (w pokojach dwuosobowych), wyżywienie i materiały szkoleniowe podczas warsztatu. Warsztaty będą prowadzone w dwóch językach – polskim i rosyjskim. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres ewa.romanowska@borussia.pl do 16 lipca 2017 r. W temacie wiadomości trzeba wpisać „Warsztaty polsko-rosyjskie”. Wcześniej trzeba wypełnić jeden z dwóch formularzy:
Informacje podałam za serwisem OCOP. Więcej szczegółów (w językach rosyjskim i polskim - pod wersją rosyjską) znajdziecie na stronie organizatora warsztatów Fundacji Borussia. Dodatkowych informacji udziela Ewa Romanowska (e-mail: ewa.romanowska@borussia.pl, tel. 510 53 59 16 – w godz. 10-17).


Zdjęcie powyżej zostało zrobione podczas Forum Poszukiwania Partnerów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja, które się odbyło 13 czerwca 2017 r.  Zapowiedziano wtedy ogłoszenie naboru do programu na koniec lipca 2017 r. z założeniem, że wnioski o dofinansowanie będzie można składać do października 2017 r. W tej sytuacji opisane powyżej warsztaty mogą się bardzo przydać do przygotowania wniosku aplikacyjnego do tego programu.Pomocne może być też uczestniczenie w warsztatach dla potencjalnych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych – przygotowanie pełnych Formularzy Aplikacyjnych. Program warsztatów w języku angielskim znajdziecie tutaj. Dotyczy to jedynie projektów, których streszczenia zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Pełne aplikacje muszą oni złożyć do 31 sierpnia 2017 r. Warsztaty dla nich odbędą się:
 • 27 lipca 2017 r. w Olsztynie, (Eranova, przy ul. Obrońców Tobruku 3),
 • 1 sierpnia 2017 r. w KaliningradzieJednak ten program daje możliwość dofinansowania różnych, w tym miękkich i mniejszych projektów. W zakładce O programie znajdziecie między innymi przykładowe działania prognozowane przez organizatorów w ramach poszczególnych priorytetów. W tym:

Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.
 • Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji i ochrony kultury lokalnej, historii i dziedzictwa przyrodniczego;
 • Wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła, rękodzieła i umiejętności;
 • Wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną i usługi zwiększające zrównoważone użytkowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce, włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (np. trasy rowerowe, szlaki turystyki wodnej, ścieżki przyrodnicze, ścieżki edukacyjne, oznakowanie, infrastruktura dla osób ze specjalnymi potrzebami itp.), rozwój terenów rekreacyjnych;
 • Wspólne tworzenie produktów turystycznych, przy jednoczesnym respektowaniu konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego; wspólne projekty stymulujące współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego, np. zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym, rozwój wspólnych produktów i usług turystycznych, marketing zasobów dziedzictwa (wymiana dobrych praktyk i inne działania powiązane);
 • Ochrona, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego do celów turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;
 • Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym lub przyrodniczym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych, marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;
 • Zachowanie, przywrócenie i odbudowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, zabytków i ich otoczenia;
 • Przygotowanie i opracowanie analiz, badań, strategii i programów w celu zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • Tworzenie systemów informacji kulturowej;
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego wspólnej ekologicznej i kulturowej wartości, np. rezerwaty, parki narodowe itp.