sobota, 31 grudnia 2016

Mobilni Doradcy ICT

Mobilni Doradcy z programu Nowe Technologie Lokalnie to zespół specjalistów, którzy bezpłatnie wspierają organizacje pozarządowe i inne podmioty działające lokalnie w zakresie korzystania z nowych technologii. Program jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności. Organizatorów interesuje w szczególności wspieranie organizacji i grup z małych miejscowości. 

Wizytówki doradców znajdziecie na mapie. Po kliknięciu w konkretny znacznik pokaże się wizytówka doradcy ze wskazanego terenu. Znajdziecie tam nie tylko jego imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości, ale też numer telefonu i adres mailowy doradcy.

Doradcy mogą oferować
 • Szkolenia w tematyce: 
  • Nowe technologie w promocji Twojej organizacji,
  • Nowe technologie w zarządzaniu organizacją,
  • Nowe technologie w marketingu organizacji,
  • Nowe technologie w pozyskiwaniu środków w organizacji.
 • Doradztwo:
  • Pomoc w diagnozie problemów i potrzeb organizacji,
  • Doradztwo w zakresie tworzenia strategii wykorzystywania technologii,
  • Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów związanych z nowymi technologiami.
O funkcjonowaniu programu i działaniach Mobilnych Doradców przeczytacie w różnych artykułach, np.:

piątek, 30 grudnia 2016

3 razy Europa

Niedawno pisałam o zaktualizowanym podręczniku programu Interreg Europa Środkowa i nieco o samym programie. Dzisiaj chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że w 2017 r. odbędą się nabory do trzech programów obejmujących kraje Unii Europejskiej. Są to dwa programy transnarodowe (Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Interreg Europa Środkowa) i 1 program międzyregionalny (Interreg Europa). Na niedawnych szkoleniach (również w prezentacjach z tych szkoleń) wskazywano panią Agnieszkę Burdę jako osobę do kontaktu w jednym z nich. Zastępuje ją pani Monika Strojecka-Gevorgyan. W sprawie wszystkich programów można także kontaktować się z panią naczelnik Teresą Marcinów.

W 2017 roku odbędą się trzecie nabory wniosków:
 • Interreg Europa: 1 marca - 30 czerwca 2017 r.
 • Interreg Region Morza Bałtyckiego - decyzja o naborze zapadnie w maju (nabór spodziewany jest w II połowie 2017 r.)
 • Interreg Europa Środkowa - decyzja o naborze zapadnie w marcu (nabór jest spodziewany w II połowie 2017 r.)
W związku z naborami Ministerstwo planuje organizację w 2017 roku, w Warszawie, tzw. krajowych dni informacyjnych nt. zasad naborów w poszczególnych programach:
 • luty 2017 r. - Interreg Europa
 • czerwiec 2017 r. - Interreg Region Morza Bałtyckiego
 • wrzesień 2017 r. - Interreg Europa Środkowa 
 • spotkania promocyjne w regionach - szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.
Na niedawnym szkoleniu w Toruniu omawiano prezentacje na temat kultury w powyższych programach.

Projekty do tych programów to spore wyzwanie. Wymagają zaangażowania zagranicznych partnerów i prowadzenia działań ukierunkowanych na zmiany instrumentów polityki. Dobrze, jeśli te zmiany będą się mogły przyczynić do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Przykłady takich projektów z zakresu kultury znajdziecie na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania w pierwszym naborze programu Interreg Europa Środkowa. Zwróćcie uwagę na opisy projektów dotyczących celu szczegółowego 3.2. Znajdziecie je na stronach 18-21  wskazanego dokumentu.

Informacje otrzymałam telefonicznie i mailowo od pani Anny Stol, która na co dzień zajmuje się programem Interreg Europa. Dziękuję :)

czwartek, 29 grudnia 2016

Konsultacje projektu ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt Ustawy został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Razem z informacją o konsultacjach, które potrwają do 31 grudnia 2016 r. Komentarze do projektu można wysyłać w tym formularzu online albo mailem na adres konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą albo współpracą z organizacjami pozarządowymi zapewne warto, żeby wiedział co jest planowane w tej sprawie. A proponowana ustawa przewiduje bardzo duże zmiany. Na stronie pierwszej projektu (w stopce) możecie przeczytać, że niniejszą ustawą zmienia się ustawy:
 • o fundacjach,
 • o działaniach administracji rządowej,
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa.
Prezesa i Zastępców Prezesa Narodowego Centrum ma powoływać Prezes Rady Ministrów. Trzecia z nich (w jej dotychczasowym kształcie) była przygotowywana przez 7 lat z dużym zaangażowaniem środowiska organizacji pozarządowych. W skład Rady Narodowego Centrum wchodzić mają:
 • członek wyznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 3 członków wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów,
 • członek wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
 • 2 członków reprezentujących organizacje pozarządowe, wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Zadania NCSO są wymienione w Rozdziale 3 projektu Ustawy. Sam projekt ma 23 strony. Są do niego załączniki.

W artykule Projekt Narodowego Centrum – same pytania i niepokój znajdziecie wstępną opinię projektu ustawy o NCSO, którą przygotowały organizacje pozarządowe działające w partnerstwie „Dobre prawo” Strategicznej Mapy Drogowej.

 Chciałoby się na koniec zapytać: Puk, puk, słyszy nas ktoś?

środa, 28 grudnia 2016

Świąteczna Gra Biblioteczna

Pisałam niedawno o inspiracjach na temat inspiracji. Dzisiaj będzie o jednej konkretnej inspiracji z portalu labib.pl: o pierniczkowej grze, którą można zorganizować w bibliotece. Opis swojej gry opublikowała Anna Wysocka i dołączyła do niego wszystkie obrazki, które się przydadzą do efektownego zorganizowania zabawy dla dzieci. Czasem bardzo żałuję, że wyrosłam już z tego wieku i może dlatego sama organizuję gry :)

Zajrzyjcie do gry Ani pod adresem: https://labib.pl/inspiracja/pokaz/2011/

Tę inspirację wskazał gracz bibliotekabiszcza w innej grze: http://pomaranczowo-rozowe.mambogram.pl/labibpl. Dziękuję :)

wtorek, 27 grudnia 2016

Podręcznik wdrażania programu Interreg Europa Środkowa

W Serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa możecie znaleźć zaktualizowany podręcznik wdrażania programu Interreg Europa Środkowa. To jego robocze tłumaczenie na język polski, które na pewno przyda się do zrozumienia zasad programu. Trzeba, jednak, pamiętać, że w programie obowiązują anglojęzyczne wersje dokumentów.

Projekty w tym programie powinny polegać na współpracy między partnerami z obszaru programu i działaniach mających miejsce na obszarze programu: Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy (częściowo), Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy (częściowo). Dopuszczalne są wyjątki w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, ale w ramach jednego projektu, dofinansowanie z EFRR dla partnerów spoza obszaru programu, wraz z wydatkami poza terytorium programu, nie może przekroczyć 20 % dofinansowania z EFRR dla projektu.

Planowane projekty muszą się wpisywać w któryś z priorytetów programu:
 • Priorytet 1: Innowacje - Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności,
 • Priorytet 2: Energia - Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych,
 • Priorytet 3: Środowisko i kultura - Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego,
 • Priorytet 4: Transport - Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych.
Warto pamiętać, że projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź  badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, które nie prowadzą do  konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane.

Możecie   przeczytać krótkie opisy projektów zatwierdzonych do dofinansowania w pierwszym naborze.

Polscy wnioskodawcy powinni zapewnić 15% wkładu własnego. Budżet projektu może obejmować:
 • koszty personelu,
 • wydatki biurowe i administracyjne,
 • koszty podróży i zakwaterowania,
 • koszty ekspertów zewnętrznych i usług zewnętrznych,
 • wydatki na wyposażenie,
 • wydatki na infrastrukturę i roboty budowlane;
 • koszty przygotowań - wypłacane po podpisaniu umowy - ryczałt do 15 000 euro całkowitych wydatków na projekt.
Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie: https://europasrodkowa.gov.pl/ 
Podczas niedawnych szkoleń dotyczących, między innymi, programu Interreg Europa Środkowa zapowiedziano kolejny nabór w tym programie po ogłoszeniu wyników wcześniejszego naboru. Wyników jeszcze nie ogłoszono. Zapewne pojawią się w Aktualnościach Programu. Szkolenie na temat naboru w tym programie jest obecnie planowane na wrzesień 2017 r., nowy nabór jest spodziewany w II połowie 2017 r. Pytania dotyczące programu możecie zadawać w języku polskim w Krajowym Punkcie Kontaktowym:
  • Monika Strojecka-Gevorgyan
  • Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • tel. 32 253 90 08 wew. 21
  • www.europasrodkowa.gov.pl

  poniedziałek, 26 grudnia 2016

  Jak zdobyć środki na innowacyjny pomysł dotyczący kształcenia ustawicznego osób dorosłych?

  Pamiętacie post Konkurs grantowy: Skrzydła dla innowacji? Dzisiaj napiszę o podobnym konkursie.

  Do 11 stycznia 2017 r. organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą składać wnioski o granty w wysokości do 100 000 zł na innowacyjne rozwiązania* w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych (w wieku 18-64 lata). Środki te nie są przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego. Nie trzeba wnosić wkładu własnego, aby otrzymać grant. Oprócz wsparcia finansowego organizator - Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii oferuje między innymi:
  • bezpłatne konsultacje ze specjalistami, 
  • pomoc opiekuna merytorycznego, 
  • wsparcie w wypracowywaniu innowacji, 
  • podjęcie działań upowszechniających.
  To jest nabór uzupełniający do projektu  Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Projekt ten zakłada inkubację, rozwinięcie i przetestowanie 60 pomysłów zgłoszonych przez innowatorów z całej Polski. 
  Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

  Informacje podałam za stroną inkubatorinnowacji.com. Dokumenty potrzebne do złożenia aplikacji znajdziecie w zakładce Aplikuj. Są tam:
  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w biurze projektu. Mieści się ono w siedzibie Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii, ul.Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź, tel. 42 632 27 20, nr kom. 603 811 156, e-mail: innowacje@newtechlodz.com, godziny otwarcia: 8.30-16.30.


  Organizator - Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza również do udziału w spotkaniach informacyjnych.  Trzeba się zapisywać mailowo: innowacje@newtechlodz.com.
  • 28-29 grudnia 2016 r. w Łodzi - Konsultacje w godzinach 9:00 - 15:00,
  • 3-9 stycznia 2017 r. w Łodzi - Konsultacje w godzinach 9:00 - 15:00.
  Zaplanowano jeszcze dwa nabory do projektu - w 2017 r.  * innowacyjne rozwiązania
  Granty w ramach projektu są przeznaczone na tzw. innowacje społeczne, które są rozumiane jako nowe, bardziej skuteczne metody rozwiązywania problemów społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

  Zgodnie z regulaminem:
  Innowacja to:
  • tworzenie i testowanie nowych rozwiązań 
  • lub usprawnianie już istniejących, 
  • przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. 
  • Innowacyjność może dotyczyć zarówno:
   • wytwarzanych produktów, 
   • sposobu pracy, 
   • jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej. 
  • Sam termin innowacji, zapożyczony z sektora technologicznego, stał się odpowiedzią na liczne problemy i kryzysy społeczne zachodzące w UE, tj.: kryzys ekonomiczny, starzenie się społeczeństw, napływ imigrantów, zwiększające się nierówności, zmiany klimatyczne, ale i spadek społecznego zaufania do klasy politycznej, który utrudnia wdrażanie skutecznych rozwiązań. Sytuacja wymaga podjęcia ryzyka i poszukiwania nowych podejść oraz instrumentów, które pozwolą szybciej, taniej i wydajniej rozwiązywać zagadnienia obejmowane przez EFS.
  Nie ma ograniczeń co do grupy użytkowników i/lub odbiorców innowacji. Innowacje społeczne w obszarze kształcenia ustawicznego powinny prowadzić do zmiany sposobu myślenia o rozszerzaniu oraz zdobywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe. W ramach tematu szczególnie istotne będą rozwiązania, które odpowiadają na poniższe wyzwania:
  • w przypadku osób pracujących, wykształcenie ma dużo większe znaczenie dla aktywności edukacyjnej niż wiek. Wraz z wiekiem aktywność szkoleniowa osób wykształconych wzrasta, natomiast osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym i z wykształceniem średnim najrzadziej znajdują pracę. Brakuje zatem rozwiązań skierowanych w szczególności do osób o niższym poziomie wykształcenia oraz będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
  • ponieważ duże lub średnie przedsiębiorstwa częściej inwestują w kapitał ludzki, brakuje rozwiązań kierowanych w szczególności do MŚP, gdzie liczba działań podnoszących kwalifikacje jest ograniczona,
  • zarówno wśród pracowników, jak również samych pracodawców, brakuje przekonania, że uczestnictwo w szkoleniach i kształceniu ustawicznym jest inwestycją przynoszącą długoterminowe korzyści.

  niedziela, 25 grudnia 2016

  LABIB inspiruje i kompiluje

  Czy można pisać inspiracje o inspiracjach? Powstają na ten temat bardzo różne publikacje. Dzisiaj przedstawiam "trójpak" labibowy.

  Sam portal labib.pl jest pełen inspiracji. Członkowie sieci LABIB z grupy Biblioteka - Cyfrowy Świat dzielą się swoimi przemyśleniami w trzech zbiorach. O niektórych wspominałam już wcześniej. Są to:
  Labibianie, dziękuję :)


  Mamy pierwsze wsparcie dla Budowniczych nowego Kanrak. Mieszkańcy Planety Zapomnianych Książek wiwatują na ich cześć. Ty też możesz być tak witany: http://planeta-zk.mambogram.pl/.
  W nowym Kanrak dotarliśmy do Jaskini nad wodą. Zajrzysz tam? Jaskinia jaka jest każdy widzi. W środku powinna być woda. Okresowo, jak to w jaskini, mogą również wystepować bandyci...

  Niezapomniany widok wiwatujących mieszkańców Planety Zapomnianych Ksiażek dotarł do nas okrężną drogą: poprzez newsletter Pawła Tkaczyka z artykułu o najpopularniejszym ciągniku...

  sobota, 24 grudnia 2016

  Dodatkowe programy MKiDN - na Święta i później

  Nastał czas na przerwę, na zastanowienie, na czas dla rodziny, na czas dla nas. Mój poprzedni Szef przekazał  z życzeniami przesłanie, aby pamiętać, że jest czas na zrozumienie, po którym odczuwa się ciepło, które wzrasta po tym, kiedy już umiemy przebaczyć. Dopiero po przebaczeniu rośnie siła... Dziękuję :)

  Podziękowania ślę też do Pani Lubomiry i Oli. Dostałam od nich inspirację świąteczną. Dziewczyny, sowy są cudowne. Dzielę się nimi z Wami wszystkimi i pozdrawiam świątecznie. A poniżej przekazuję informację o prezentach z mambogram.pl i z MKiDN.

  Dzisiaj rozpoczyna się nowa - świąteczna - edycja gry Planeta Zapomnianych Książek. Gra potrwa równo tydzień: od 24 do 30 grudnia 2016 r. To jedna z jedenastu gier projektu "Twoja gra". W każdej z nich można wygrać czytnik e-booków. Zapraszamy :)

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił 4 kolejne programy, w których do 31 stycznia 2017 r. można wnioskować o dofinansowanie projektów:
  • Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci. Program ma wesprzeć samorządy w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Jest 5 typów kwalifikowalnych zadań. Trzeba zapewnić co najmniej 20% wkładu własnego i można wnioskować o dotację w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie programu i w Wytycznych.
  • Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Program ma zaangażować w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak najwięcej różnych podmiotów, żeby zwiększyć wiedzę o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach. Dzięki temu ma nastąpić  wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych. Są 4 typy kwalifikowalnych zadań. Trzeba zapewnić co najmniej 20% wkładu własnego i można wnioskować o dotację w wysokości od 10 000 zł do 200 000 zł. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie programu i w Wytycznych.
  • Kultura cyfrowa. Projekty powinny zawierać udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Program jest kontynuacją, rozpoczętego w 2016 r., pilotażowego programu „Kultura cyfrowa”, rozszerzonego w roku 2017 o możliwość realizacji projektów edukacyjnych dotyczących wykorzystania zasobów cyfrowych. Trzeba mieć co najmniej 20% wkładu własnego i można wnioskować o dotację w wysokości od 20 000 zł do 400 000 zł. Dotacja ma być przeznaczona na: udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych i zabytkowych oraz należących do niepaństwowego zasobu archiwalnego. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie programu i w Wytycznych.
  • Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa. Projekty w tym programie powinny budować pozytywny wizerunek Polski poza granicami kraju oraz trwale zakorzeniać wśród zagranicznych odbiorców znajomość dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków. Są trzy typy kwalifikowalnych zadań. Każdy z nich jest przypisany do określonych krajów. Nie można łączyć krajów z różnych zadań. Trzeba mieć co najmniej 20% wkładu własnego i można wnioskować o dotację w wysokości od 25 000 zł do 500 000 zł. Szczegóły znajdziecie w Regulaminie programu i w Wytycznych.
  Wnioski do tych programów będzie trzeba składać w systemie EBOI. Formularze w tym systemie zostaną udostępnione na początku stycznia 2017 r.

  Informacje podałam za stroną MKiDN.  Więcej informacji szczegółów znajdziecie w zakładce Programy MKiDN 2017. Powyżej nazwy programów odwołują bezpośrednio do informacji z tej strony odnoszących się bezpośrednio do danego programu.

  piątek, 23 grudnia 2016

  Konkurs EIFL dla bibliotek: Public Library Innovation Award

  Do 27 stycznia 2017 r. biblioteki mogą zgłaszać swoje działania do
  dziesiątej edycji międzynarodowego konkursu dla bibliotek w ramach Programu Public Library Innovation Programme (PLIP). Można wygrać nagrodę w wysokości 1500 dolarów amerykańskich oraz promocję wygranej usługi za pośrednictwem międzynarodowych kontaktów EIFL.

  Organizatorzy oczekują na zgłoszenia działań/usług, podczas których biblioteki publiczne i społeczne wykorzystują w nowatorski sposób nowe technologie po to, by poprawić jakość życia mieszkańców. Muszą one być aktualne, czyli trwać w momencie składania wniosku i powinny być wprowadzone nie wcześniej niż w styczniu 2014 r. Biblioteka powinna opisać tylko jedną usługę. Zgłaszane historie powinny się wpisywać w cele Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ:
  • rozwój gospodarczy, dobrobyt, zatrudnienie
  • rolnictwo, zrównoważony rozwój
  • zdrowie i higiena
  • włączenie społeczne
  • równość płci, wspieranie równych szans kobiet i dziewcząt
  • edukacja dla wszystkich
  • zmiany klimatyczne, ochrona środowiska
  Wnioski mogą mieć formę tekstową (z dodatkiem 2-3 zdjęć) albo wideo (krótsze niż 5 minut i opublikowane na YouTube). W zgłoszeniach wideo można używać języka narodowego, ale wtedy trzeba dodać napisy w języku angielskim. Wnioski muszą być wysłane w systemie online. Pytania możecie zadawać mailowo: plip@eifl.net w języku angielskim.

  Polscy laureaci wcześniejszych edycji konkursu to:
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, 
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze, 
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
  • Cyberiada - filia Biblioteki Elbląskiej.
  Informacje podałam za serwisem biblioteki.org. Więcej szczegółów (w języku angielskim) znajdziecie na stronie programu. Tekst "Jak aplikować" można przeczytać w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Na dole tego tekstu znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. O EIFL w Polsce przeczytacie krótko (w języku angielskim) pod tym adresem.

  czwartek, 22 grudnia 2016

  Jak zdobyć środki na otwarcie własnej firmy w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim?

  Do 30 grudnia 2016 r. osoby bezrobotne zamieszkałe w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim, które ukończyły 30* lat mogą składać wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można się starać o dofinansowanie w wysokości do 23 000 zł na pokrycie wydatków umożliwiających uruchomienie firmy, między innymi na zakup sprzętu i wyposażenia (np. komputera czy samochodu służbowego).  Można skorzystać też z usług szkoleniowo-doradczych. Wszystko to w ramach projektu "3 kroki do sukcesu - własna firma szansą na zatrudnienie w Olsztynie i powiecie olsztyńskim". Zadanie realizowane jest przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej oraz firmę ProEco One Sp. z o.o.

  Wypełniony i podpisany formularz kwalifikacyjny wraz z innymi niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opisanej według wzoru podanego w §7 pkt 8 regulaminu) do Biura Projektu w Olsztynie lub Powiatowego Punktu Konsultacyjno-Rejestracyjnego w Barczewie. Dni i godziny otwarcia znajdziecie na stronie projektu.

  Informacje podałam za serwisem Urzędu Miasta w Olsztynie.  Więcej szczegółów oraz dokumenty rekrutacyjne znajdziecie na Facebooku oraz stronie internetowej projektu . Warto przeczytać:


  * w informacjach o projekcie jest mowa o ukończeniu 29 roku życia lub o osobach powyżej 29 roku życia, ale w regulaminie wskazane są osoby, które:
  • ukończyły 30 rok życia,
  • pozostające bez pracy należące do grupy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy/ nieaktywnych/ biernych zawodowo (szczegóły znajdziecie w §2 pkt 6 regulaminu),
  • która spełnia minimum jedno kryterium:
   • osoby powyżej 50 roku życia,
   • kobiety,
   • osoby niepełnosprawne,
   • osoby długotrwale bezrobotne,
   • osoby niskowykwalifikowane,
  • nie jest wykluczona z udziału w projekcie (szczegóły znajdziecie w §5 regulaminu).

  środa, 21 grudnia 2016

  LABIB: webinarium na temat wolontariatu

  Dzisiaj, 21 grudnia 2016 r. od godziny 18:00 możecie obejrzeć i wysłuchać webinarium Wolontariat – tworzenie oferty współpracy. Trwa miesiąc tematyczny "Moc wolontariatu" organizowany przez społeczność LABiB i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Webinarium jest jego częścią. Można się na nie rejestrować pod tym adresem.

  Katarzyna Heród opowie o współpracy z wolontariuszami. Plan spotkania wygląda tak:
  • 17:45 - 18:00 Rozgrzewka
  • 18:00 - 18:10 Jak przygotować organizację do pracy z wolontariuszami?
  • 18:10 - 18:20 Jak skonstruować ofertę dla wolontariuszy i jak ją promować?
  • 18:20 - 18:30 Nabór wolontariuszy – spotkanie w grupie czy rozmowa indywidualna?
  • 18:30 - 18:40 Współpraca i motywowanie, czyli co zrobić by wolontariusz czuł się u nas dobrze?
  • 18:45 - 19:00 Sesja pytań i odpowiedzi 
  Webinarium poprowadzi Agata Warywoda


  O grudniowym miesiącu tematycznym LABIB przeczytacie w serwisie biblioteki.org i, przede wszystkim, na portalu labib.pl w artykułach Agaty Warywody:

  Erasmus+ informuje i świętuje


  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+, który odbędzie się 11 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego w Warszawie

  O godzinie 15:30, bezpośrednio po zakończeniu Dnia Informacyjnego  rozpocznie się Inauguracja obchodów 30-lecia Programu Erasmus.

  Ilość miejsc na spotkanie jest ograniczona. Rejestrować się można pod tym adresem. Po kliknięciu białego przycisku "Zarejestruj się" otworzy się ankieta online. Na jej drugiej stronie można zaznaczyć, w którym panelu chcecie wziąć udział. W ankiecie widać stopień wyczerpania miejsc w każdym z jedenastu dostępnych paneli.

  wtorek, 20 grudnia 2016

  Jak zostać wolontariuszem na Światowym Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu?

  Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA odbędzie się we Wrocławiu 19-25 sierpnia 2017 r. pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo.

  Więcej o Kongresie i IFLA przeczytacie na stronie SBP oraz (w języku angielskim) w serwisie IFLA.
  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przyjmuje zgłoszenia wolontariuszy do pomocy w  organizacji Światowego Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu. W tym celu do 31 stycznia 2017 r. należy wypełnić ankietę - formularz zgłoszeniowy. Wolontariusze są zwolnieni z opłaty konferencyjnej*. W części pierwszej ankiety podane są ogólne warunki udziału w wolontariacie oraz zadania dla wolontariuszy podczas Kongresu IFLA. Są wśród nich takie informacje:
  • Wolontariusze powinni być dostępni na 2 dni przed konferencją, to jest od 17 sierpnia 2017.
  • Wolontariusze są zobowiązani uczestniczyć w obowiązkowych szkoleniach w dniach 17 i 18 sierpnia i wykonywać powierzone zadania co najmniej w ciągu trzech (3) dni, każdego dnia od czterech (4) do sześciu (6) godzin, w okresie od 18 do 25 sierpnia 2017 r.
   W pozostałym czasie mogą brać udział w kongresie na zasadzie uczestnika.
  Naborem kieruje Joanna Golczyk, e-mail: jgolczyk@wbp.wroc.pl. Korespondencję w sprawie wolontariatu należy kierować na adres: wolontariatIFLA2017@sbp.pl. Jolu, trzymam kciuki za efekty i pozdrawiam :) 

  Warto przypomnieć, że obecnie trwa nabór posterów, którymi bibliotekarze z całego świata prezentują swoje projekty, programy, innowacyjne działania bibliotek. Propozycje posterów można zgłaszać do 1 lutego 2017 r. bezpośrednio do IFLA, wypełniając w języku angielskim odpowiedni formularz. IFLA wybierze ponad 100 posterów, które będą prezentowane we Wrocławiu. Autorzy najciekawszych z nich otrzymają nagrody podczas uroczystego zamknięcia Kongresu. Więcej informacji o sesji posterowej znajdziecie na stronie IFLA. Możecie obejrzeć przykłady posterów z poprzednich lat:
  * Opłata konferencyjna dla uczestników nie jest mała: od 240 EURO dla studentów do 665 EURO dla nie członków IFLA. Na stronie SBP znajduje się informacja o planowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programie dofinansowania udziału w Kongresie IFLA dla bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Narodowej oraz w bibliotekach publicznych.

  Informacje podałam za serwisem SBP.


  poniedziałek, 19 grudnia 2016

  Jak zorganizować escape room w bibliotece lub w szkole?

  Lubicie rozwiązywać zagadki? Krzyżówki? Wielu ludzi się tym zajmuje w chwilach wolnych. Coraz częściej firmy/osoby prywatne organizują pokoje zagadek i zapraszają do nich za stosowną opłatą. Interes działa. Osobiście dałam się zamknąć w escape roomie z grupą przyjaciół. Pięć osób przez godzinę usiłowało odnaleźć w zaciemnionym i obitym blachą pomieszczeniu wszystkie wskazówki i klucze, by wyjść z tonącego czołgu. Jeżeli umiemy na 7 minut wstrzymać oddech, to nam się udało ;)

  Escape room w bibliotekach pojawia się i znika. Zazwyczaj traktowany jest jako czasowa atrakcja. Poniżej kilka linków do paru szczegółów o escape roomach w bibliotekach i szkołach. Zdjęcie pochodzi z galerii zagadek escape roomu Szymona Wałowskiego w Sosnowcu.
  To są pomysły, które można wykorzystać do konstruowania pokojów ucieczek w bibliotekach nie tylko czasowych, ale i przenośnych - kuferki z pokojami ucieczek tematycznie związanymi z literaturą albo bibliotekami, albo na dowolny temat. Można by je przekazywać zaprzyjaźnionym bibliotekom. W ten sposób z opracowanego pomysłu skorzystałoby znacznie więcej ludzi. A może ktoś z Was już coś takiego robi?

  niedziela, 18 grudnia 2016

  Planowanie przestrzenne w gminie - webinarium

  O godzinie 18:00 19 grudnia 2016 r. rozpocznie się webinarium Planowanie przestrzenne w gminie zorganizowane w ramach akcji Masz Głos. Ostatnio pisałam o niej w poście Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego! 

  Aby wziąć udział w tym spotkaniu należy się wcześniej zarejestrować: 

  19 grudnia od godziny 17:30 trzeba będzie kliknąć w ten link: https://maszglos.clickmeeting.com/planowanie-przestrzenne-w-gminie

  Paweł Jaworski (filozof i architekt) poruszy następujące kwestie:
  • czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
  • jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
  • czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
  • jakie są równice między planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań)?
  • jakie są procedury związane ze studium, jakie są obowiązki gminy?
  Informacje podałam za stroną akcji Masz Głos.

  sobota, 17 grudnia 2016

  Konkurs fotograficzny ze świątecznym Olsztynem w tle

  Do godziny 10:00 23 grudnia 2016 r. można wysyłać zrobione przez siebie zdjęcia świątecznego Olsztyna do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta. Jedna osoba może ich wysłać maksymalnie trzy:
  Zdjęcia zostaną opublikowane na profilu Miasta Olsztyn w serwisie Facebook, gdzie internauci będą mogli je polubić. Autorzy najbardziej lubianych zdjęć dostaną w nagrodę gry planszowe z Olsztynem w tle.

  Informacje podałam za stroną Olsztyn.eu. Znajdziecie tam, między innymi, regulamin konkursu oraz zdjęcie (jak wyżej), które godnie ten konkurs firmuje.

  Przedwczoraj zaczął się w Olsztynie Warmiński Jarmark Świąteczny (15-18 grudnia 2016 r). Tam też jest co fotografować. Stary Ratusz, siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, dobrze się prezentuję również przy takiej okazji. Wokół niego są rozstawione stoiska Jarmarku.

  piątek, 16 grudnia 2016

  Fundusze Europejskie w mediach lokalnych

  Portal Funduszy Europejskich umieścił listę lokalnych mediów (prasa lokalne oraz jej portale internetowe), w których możecie znaleźć aktualną ofertę Funduszy Europejskich w każdym województwie.


  Dla przykładu:

  czwartek, 15 grudnia 2016

  Jak pojechać do Malagi, by uczyć się języka angielskiego?  Do 18 grudnia 2016 r. można się zgłaszać na szkolenie dotyczące projektów międzynarodowych. Odbędzie się ono 6-12 lutego 2017 r. w Millinie (Malaga, Hiszpania) i będzie okazją do podniesienia swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim w młodzieżowych projektach europejskich. 

  Mogą się zgłaszać osoby pełnoletnie, które reprezentują organizacje pozarządowe, instytucje lub nieformalne grupy młodzieżowe zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ma dwa zaproszenia dla uczestników z Polski. Kurs nie jest przeznaczony ani dla osób początkujących, ani dla osób mówiących po angielsku płynnie.

  Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie  na stronie programu Erasmus+, między innymi w formularzu zgłoszeniowym, który można otworzyć pod nazwą szkolenia: Kurs szkoleniowy „Improving Your Communication Skills.T.C” oraz (w języku angielskim) na stronie SALTO.

  środa, 14 grudnia 2016

  UNDEF - granty na wsparcie i rozwój demokracji

  Do 18 grudnia 2016 r. organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów wspierających i rozwijających demokrację do Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji (UNDEF).

  Można się starać o dotacje w wysokości od 100 000 do 300 000 USD. Wnioski trzeba składać w języku angielskim albo francuskim. Są bardzo dokładnie sprawdzane. Na stronie UNDEF można przeczytać, że mniej niż 2% składanych projektów otrzymuje dofinansowanie. Projekty muszą się wpisywać w jeden z siedmiu głównych obszarów:
  • aktywności w społecznościach lokalnych, 
  • praworządność i prawa człowieka,
  • narzędzia zdobywania wiedzy
  • zaangażowanie młodzieży, 
  • równouprawnienie kobiet, 
  • media i wolny dostęp do informacji,
  • pogłębienie relacji z rządem.
  Informacje podałam za stroną EuroDeskPolska i za serwisem UNDEF.

  wtorek, 13 grudnia 2016

  Polityki publiczne europejskiej jakości - wyjazdy zagraniczne

  Do 15 grudnia 2016 r. pracownicy i osoby związane z organizacjami pozarządowymi, jst*, jednostkami organizacyjnymi jst, organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi mogą się zgłaszać na bezpłatne 5-dniowe (zazwyczaj) wyjazdy zagraniczne w ramach projektu Polityki publiczne europejskiej jakości. Osoby, które wezmą udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbycie wizyty studyjnej/ mini stażu u jednego z partnerów zagranicznych. Uczestnicy dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniami z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

  Projekt ten organizuje Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa) wraz partnerami realizuj.Współpracują z nimi między innymi:
  • European Youth4Media Network e.V. (Niemcy),
  • Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy),
  • Associazione YEPP Italia (Włochy),
  • Media TerraNea (Grecja).
  Celem projektu jest wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności działania pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych. 

  Organizatorzy zapraszają:
  • Pracowników organizacji pozarządowych - osoby zatrudnione/formalnie związane z podmiotem przynajmniej od 2 lat.
  • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne, Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony od przynajmniej 2 lat.
  • Osoby związane z organizacjami pracodawców lub związkami zawodowymi - osoby zatrudnione/formalnie związane z podmiotem przynajmniej od 2 lat..
  • Osoby znające język obcy (angielski lub język ojczysty partnera, do którego będzie organizowana wyjazd) na poziomie B2.
  • Osoby, które przedstawią pisemne zobowiązanie do niezrezygnowania/związania się ze swoim miejscem pracy/współpracy.
  • Osoby, które posiadają pisemną zgodę swojego zwierzchnika (na stronie projektu znajdziecie wzór zgody kierownika instytucji wysyłającej na wyjazd).
  Rekrutacja prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych:
  • Biuro Sieci SPLOT z siedzibą w Warszawie - prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie;
  • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw: warmińsko - mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie;
  • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie;
  • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu prowadzi rekrutację uczestników z obszaru województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie.
  Szczegóły dotyczące warunków udziału w projekcie znajdują się w regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny (są w nim adresy biur rekrutacyjnych) i przekazać go (osobiście lub listownie) do właściwego ze względu na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami. Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną.

  Informacje podałam za stroną Sieci Splot. Informacje o projekcie podawał też serwis EuroDesk Polska.

  * jst - jednostka samorządu terytorialnego. Biblioteki publiczne są jednostkami organizacyjnymi swoich samorządów. Próbowałam dostać oficjalne potwierdzenie kwalifikowalności bibliotek w tym projekcie, wciąż czekam na telefon w tej sprawie z ESWIP, a czas mija... Dostałam (14 grudnia 2016 r.) oficjalne potwierdzenie, że pracownicy bibliotek mogą się zgłaszać do projektu i będą traktowani jako pracownicy jednostek organizacyjnych jst. Ważne by w zgłoszeniu wykazali przydatność wyjazdu w kontekście polityk publicznych; np. współpracy z samorządami lokalnymi, wsparcia organizacji pozarządowych.

  poniedziałek, 12 grudnia 2016

  FIO 2017 - nabór grudniowy

  Ostatnio o konkursie FIO pisałam w postach z 4 września 2016 r. i z 8 września 2015 r.

  Do 9 stycznia 2017 r. (do godziny 16:15) organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (między innymi) mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów do Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO 2017). Oferty należy składać przez Generator Ofert.

  Można je składać w ramach dwóch priorytetów:
  • Priorytet 3. Aktywni Obywatele - projekty powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych (Program strony 34, 35),
  • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 - Konkurs Ogólny) - projekty powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora (Program strona 35).
  Wcześniej trzeba się zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Znajdziecie go w zakładce Dokumenty do pobrania. Jest tam także Errata do tego regulaminu, a w niej, między innymi, dodatkowe kryterium oceny oferty - uzupełnienie karty oceny o 2 pytania:   
  • Czy oferta zakłada działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa?
  • Czy jest to oferta opisująca projekt szczególnie warty dofinansowania (wyróżnia się wyjątkowo wartościowym dla społeczności pomysłem, choć niekoniecznie został profesjonalnie opisany w ofercie)?
  Można zacząć od przejrzenia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, w którym są opisane priorytety, Można się zapoznać z zakładką Najczęściej zdawane pytania. Na wskazanej stronie znajdują się też Wzór oferty FIO 2017 oraz Przewodnik dla organizacji: Jak przygotować wniosek w ramach konkursu FIO 2017? oraz Prezentacja na temat Regulaminu i Generatora.

  Wysokość wnioskowanej dotacji: od 10 tys. zł do 100 tys. zł (tylko zadania jednoroczne - za stroną 33 Przewodnika).

  Wymagany wkład własny (za stroną 34 Przewodnika):

  Informacje podałam za serwisem OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Departametu Ekonomiki Społecznej i Pożytku Publicznego.  Tam znajdziecie, między innymi, dokumenty konkursowe.

  Szczegółowe informacje na temat P FIO można zadawać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.