środa, 31 maja 2017

Europa dla obywateli – spotkania informacyjne


Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” w Polsce zaprasza na seminaria informacyjne:
 • 31 maja 2017 r. w Rzeszowie - tutaj (na dole wskazanej strony) można się zarejestrować,
 • 8 czerwca 2017 r. we Wrocławiu - tutaj (na dole wskazanej strony) można się zarejestrować,
 • 22 czerwca 2017 r. w Słupsku,
 • 29 czerwca 2017 r. w Bydgoszczy,
 • 27 lipca 2017 r. w Białymstoku,
 • 3 sierpnia 2017 r. w Zielonej Górze.
Organizatorzy planują przybliżyć zasady ubiegania się o dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli” przedstawicielom organizacji pozarządowych i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów. Będzie można też poznać dotychczasowych beneficjentów programu.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. 

Ramowy program szkolenia (może być modyfikowany):
 • Rejestracja
 • Program „Europa dla obywateli” 2014-2020 – informacje ogólne i charakterystyka
 • Na co można dostać dofinansowanie – zasady finansowania i cykl życia projektu
 • Przerwa kawowa
 • Prezentacja dofinansowanych projektów
 • Pułapki we wniosku – jak nie dać się złapać
 • Wniosek krok po kroku – czyli na co zwrócić uwagę (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej EU LOGIN, Portal Użytkownika, wniosek E-For
 • Dobre praktyki, terminy naborów w 2017 roku, pomocne strony www

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska.Więcej szczegółów znajdziecie na stronie programu.

1 września 2017 r. to kolejny termin naboru wniosków w ramach programu „Europa dla obywateli”. To program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Na stronie programu znajdziecie, między innymi, informacje o komponentach i działaniach, harmonogram składania wniosków oraz informacje krok po kroku o tym jak złożyć wniosek. Do 1 września 2017 r. można składać wnioski w ramach komponentów:
Więcej o komponentach programu Europa dla obywateli pisałam w poście Europa dla Obywateli - nabory w 2017 r.  w styczniu 2017 r. Obrazki powyżej pochodzą  platformy pixabay.com

wtorek, 30 maja 2017

RPO: konkurs na rewitalizację w Elblągu

Do 31 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów do konkursu w ramach Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.Organizatorzy chcą wesprzeć zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji, obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych - w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych - oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:        
 • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.
Preferowne będą projekty:
 • będące kontynuacją lub komplementarne do przedsięwzięć wspartych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
 • realizowane w partnerstwie,
 • zapewniające dodatkowe korzyści z punktu widzenia energooszczędności,
 • przygotowywane w oparciu o formułą konkursu architektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub urbanistycznego,
 • przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy,
 • wynikające z inicjatywy społeczności lokalnych.

Wnioski mogą składać:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.
Na ten konkurs przewidziano ponad 42 miliony złotych. Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodów. W innych przypadkach trzeba liczyć lukę finansową. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych dla projektu wprowadzającego funkcje kulturalne wynosi 2 miliony EURO. Szczegóły znajdziecie w §6 regulaminu konkursu.


Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”. Wcześniej trzeba się w tym systemie zarejestrować i zalogować. Później wydrukowany wniosek wraz z załącznikami trzeba złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegóły znajdziecie w §9 regulaminu konkursu.

Informacje o konkursie opublikował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podałam je też za Portalem Funduszy Europejskich. Znajdziecie tam, między innymi, dane kontaktowe do osób z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Olsztynie i Elblągu, u których możecie zasięgnąć dodatkowych informacji oraz dokumenty projektowe, (na dole strony RPO: Pełna dokumentacja konkursowa zip) w tym:

poniedziałek, 29 maja 2017

Konkurs POWER: Zintegrowane Programy Uczelni

Od 26 czerwca do 15 września 2017 r. szkoły wyższe publiczne lub niepubliczne, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych będą mogły składać wnioski do konkursu Zintegrowane Programy Uczelni o dofinansowanie kompleksowe programów szkół wyższych. N aten konkurs zaplanowano 500 000 000 zł. Dofinansowanie jednego projektu może wynieść maksymalnie 97 % i będzie je można przeznaczyć na:
 • realizację programów kształcenia   o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach   oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców;
 • wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów studiów doktoranckich.
 • realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców;
 • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach;
 • wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia;
 • działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją;
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
Informacje podałam za Portalem Funduszy Europejskich. Znajdziecie tam, między innymi:
Celowo zwracam uwagę na wzór umowy o dofinansowanie. Kiedyś zdarzyło mi się jej nie przeczytać przed tworzeniem budżetu projektu (chyba jej nie znalazłam wtedy) i później się okazało, że musimy przeprowadzić audyt zewnętrzny, ale go nie zaplanowaliśmy w projekcie i koszty tego audytu stały się niekwalifikowalne...

Nie wiem, czy wykładowcy z zagranicy będą aż tak "odświeżający" jak na obrazku powyżej (ze strony pixabay.com/pl), ale na pewno byłoby ciekawie dowiedzieć się, jak wygląda ich świat... albo ich widzenie naszego świata...

niedziela, 28 maja 2017

Otwarty Konkurs ofert w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

 

Do 12/13 czerwca 2017 r. do godziny 15:30 organizacje pozarządowe (między innymi) mogą składać oferty do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Należy zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% kosztów całkowitych realizacji zadania.Wsparcie będzie udzielane na:
 • konserwację starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna - przewidziano 40 000 zł na realizację tego zadania;
 • popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków, promocję dziedzictwa kulturowego Olsztyna - na realizację zadania przeznaczono 15 000,00 zł, w tym na poniższe rodzaje działań:
  • przygotowanie publikacji o tematyce konserwatorskiej, 
  • organizowanie konferencji o tematyce związanej z ochroną zabytków, 
  • organizowanie działań w ramach obchodów europejskich dni dziedzictwa kulturowego oraz obchodów związanych z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków,
  • organizowanie konkursów związanych z tematyką ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
  • promowanie dziedzictwa kulturowego Olsztyna

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora WITKAC do 12 czerwca 2017 r. do godziny 16:00.  

Wersję papierową oferty wraz z załącznikami wydrukowaną z platformy „WITKAC” podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych
ul. Knosały 3/5bud. A, 
10-015 Olsztyn 
(decyduje data wpływu) 
lub złożyć w kopercie opatrzonej nazwą „Otwarty  konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego” do Kancelarii Urzędu Miasta Olsztyna w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2017 r. do godz. 15.30.

Oferty wraz z załącznikami powinny być ze sobą połączone i ponumerowane. W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

sobota, 27 maja 2017

Środki na infrastrukturę kultury w III kwatale 2017 r.?

Obecnie trwa opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW). Po zrealizowaniu zadania obiekt budowlany będący jej przedmiotem musi być ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie określa między innymi szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typów wymienionych w nazwie - powyżej podkreślone tłustym drukiem. Pomoc ma być przyznana na:
 • budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne,
 • kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • odnawianie lub poprawę zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • zakup obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
 O pomoc będzie się mogła ubiegać:
 • gmina,
 • instytucja kultury, której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.
Projekty (w rozporządzeniu używana jest nazwa "operacja") będą mogły być realizowane na obszarze należącym do:
 • gminy wiejskiej,
 • gminy miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców,
 • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.
We wnioskach o przyznanie pomocy będzie można się starać o wsparcie do maksymalnie 500 000 zł. Suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć dwukrotności pomocy na tę operację. Z tego wnioskuję, że jeden projekt może zakładać budżet nie większy niż milion złotych (pod warunkiem, że w danej miejscowości będzie wspierany tylko jeden obiekt/zadanie/jedna operacja). Trzeba zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej szczegółów znajdziecie w projekcie rozporządzenia. Trzeba pamiętać, że to dopiero projekt i może ulec pewnym zmianom. Termin ogłoszenia naboru też może ulec przesunięciu. Jednak, jeżeli ktoś planuje tego typu inwestycję i szuka środków na jej realizację, może już się przygotować do konkursu. Może sprawdzić, czy spełnia wszystkie warunki, czy posiada wymagane dokumenty, ile punktów mógłby zdobyć już dzisiaj. Dokładne kryteria wyboru operacji typu Inwestycje  w obiekty pełniące funkcje kulturalne znajdują się w § 7. Zwróćcie uwagę, że począwszy od ustępu 2. na końcu strony 6 wymienione są kryteria właściwe dla poszczególnych województw. Dla województwa warmińsko-mazurskiego znajdują się one na stronach 24 i 25. Warto też przyjrzeć się pozostałym typom operacji (wyszczególnione tłustym drugiem w nazwie rozporządzenia - w pierwszym akapicie tego posta). Tam też może się znaleźć miejsce dla obiektów, w których działają biblioteki.

Informacje podałam za serwisem OCOP i za stroną Rządowego Centrum Legislacji.
Harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 znajdziecie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na pierwszej stronie tego harmonogramu (na obrazku powyżej) nabór na projekty, o których mówi rozporządzenie zaplanowano na III kwartał 2017 r.

piątek, 26 maja 2017

Nomada na Dzień Matki

Zastanawiałam się o czym mogę napisać w Dniu Matki - żeby było i projektowo, i przyjemnie, i jeszcze coś o dzieciach, bo dla mam najważniejsze są dzieci. Wtedy trafiłam na artykuł Na pomoc dzieciom z domów dziecka ruszają… dzieci. Wzruszyłam się, bo: inicjatywa świetna, oddolna, udana, z potencjałem do rozszerzania i naśladowania, a niejedno źródło finansowania mogłoby ją wesprzeć. Idealny przykład na udział młodzieży w projekcie od samego początku i na wszystkich etapach pracy projektowej. Zaczynali od Szkoły z klasą. Myślę, ze głosowaliby na nich mieszkańcy miejscowości, w  których działa budżet obywatelski, odnaleźliby się w programach grantowych  Fundacji Tesco Dzieciom, czy dotacjach pozakonkursowych Fundacji PZU... Do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego propozycje projektów można zgłaszać do 4 czerwca 2017 r.


1 czerwca 2017 r. w okolicy ratusza w Olsztynie o 14:40 Michał (lat 13), Kacper (lat 10), Maciej (lat 11) oraz Nina (lat 12) - członkowie grupy edukacyjnej Nomada - zorganizują warsztaty dla dorosłych olsztynian. Przekażą uczestnikom podstawowe informacje na temat wspierania dzieci z Domów Dziecka poprzez formę "rodzina zaprzyjaźniona". Mają być zajęcia literackie oraz plastyczne. Wymyślili hasło #dodaj1.

We wspominanym artykule znajdziecie historię, która stałą się przyczynkiem do zapoczątkowania akcji.Informacje podałam za artykułem Na pomoc dzieciom z domów dziecka ruszają... dzieci w Miejskim Newsletterze Informacyjnym Olsztyna. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku nomada.

czwartek, 25 maja 2017

Mobilne Punkty Informacyjne w czerwcu 2017

W województwie warmińsko-mazurskim bezpłatne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków z funduszy europejskich odbędą się w 10 miejscowościach:
 • 1 czerwca 2017 r. w Młynarach, Ośrodek Kultury w Młynarach ul. Dworcowa 10, 14-420 Młynary, godziny dyżuru: 10:00–14:00;
 • 8 czerwca 2017 r. w Milejewie, Urząd Gminy w Milejewie
 • ul. Elbląska 17, 82-316 Milejewo, godziny dyżuru: 09:30–13:30;
 • 14 czerwca 2017 r. w Nidzicy, Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, godziny dyżuru: 09:00–13:00;
 • 14 czerwca 2017 r. w Iławie, Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, godziny dyżuru: 10:00–13:00;
 • 20 czerwca 2017 r. w Kandynach, Świetlica Wiejska w Kadynach, Kadyny 13C, 82-340 Tolkmicko,, godziny dyżuru: 09:15–13:00;
 • 22 czerwca 2017 r. w Gołdapi, Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap, Godziny dyżuru: 10:45–13:15;
 • 23 czerwca 2017 r. w Rynie, Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, godziny dyżuru: 10:00–13:00;
 • 23 czerwca 2017 r. w Pasymiu, Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, godziny dyżuru: 09:00–13:00;
 • 28 czerwca 2017 r. w Szczytnie, Urząd Miejski w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, godziny dyżuru: 09:00–13:00;
 • 30 czerwca 2017 r. w Biskupcu, Urząd Miejski w Biskupcu, Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, 
  godziny dyżuru: 09:00–13:10.
Informacje podałam za newsletterem Serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Możecie się tam zarejestrować i dostawać kilka razy w tygodniu informacje o planowanych szkoleniach i konkursach w ramach RPO. 
Sprawdźcie, gdzie Mobilne Punkty Informacyjne  zawitają we wrześniu na terenie Waszych województw. Takie dane możecie znaleźć np. na Portalu Funduszy Europejskich między wieloma innymi zaproszeniami na bezpłatne szkolenia. Na przykład znajdziecie tam szkolenia w Jaworznie i Zawierciu (6 czerwca 2017 r. w Jaworznie, 9 czerwca 2017 r. w Zawierciu). albo Środę z funduszami europejskimi w Legnicy 14 czerwca 2017 r.

środa, 24 maja 2017

Webinarium o fundraisingu

Ostatnio o TuDu pisałam w marcu 2017 r. To portal, na którym mogą się zarejestrować i współdziałać organizacje, które potrzebują e-wolontariuszy oraz wolontariusze, którzy chcą wspierać przez Internet. Możecie o nich i o e-wolontariacie poczytać na Facebooku albo na stronie e-wolontariat.pl.

 
Jutro, czyli 25 maja 2017 r. o godzinie 19:00 możecie też wziąć udział w webinarium z fundraisingu. Musicie w tym celu wejść w tym czasie wejść na stronę na FB: http://your-newsletter.pl/c/wt4osj6v15/qpsa0zks75/.


Wcześniejsze webinaria organizowane przez TuDu (przez Fundację Dobra Sieć) znajdziecie na stronie z filmami. Zapewne tam trafi też spotkanie zapowiadane na jutro.Jeśli macie wątpliwości, czy platforma TuDu może się Wam przydać albo, czy będziecie umieli z niej korzystać, możecie wziąć udział w minikursie online Poznaj moc TuDu. To 6 niedługich lekcji z nagraniami wideo i zadaniami domowymi.

wtorek, 23 maja 2017

Interreg Europa - nabór oraz wirtualne konsultacje

Do 30 czerwca 2017 r. aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Do 9 czerwca 2017 roku Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) konsultuje indywidualnie pomysły na projekty. Oficjalnym językiem projektu jest język angielski - pomocy można się spodziewać w tym języku. Informacje pisane są także w języku angielskim.

Można się umawiać również na wirtualne konsultacje (w języku angielskim):

Informacje o programie w języku polskim można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym Interreg Europa -  w Ministerstwie Rozwoju.

poniedziałek, 22 maja 2017

RPO rozkręca region - konferencja w Ełku

9 czerwca 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w  Ełku odbędzie się konferencja pod hasłem "RPO rozkręca region". Będzie mowa o wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Zgłoszenia należy wysyłać do 6 czerwca 2017 r. na formularzu elektronicznym.

Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zdjęcie Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku pochodzi ze strony Parku.

niedziela, 21 maja 2017

Jak podzielić wydatki na bieżące i majątkowe (inwestycyjne)?

Kiedy wypełniamy tabele budżetów projektów we wnioskach o dofinansowanie często  natykamy się na konieczność podzielenia planowanych wydatków na wydatki bieżące i majątkowe, inaczej nazywane inwestycyjnymi. Taka potrzeba występuje też w projektach, które biblioteki składają do programu Infrastruktura bibliotek

Nie jest to łatwe ani oczywiste, szczególnie, kiedy w bibliotece nie ma wykwalifikowanej księgowej. Niewłaściwa kwalifikacja w tym przypadku może prowadzić do konieczności zwrotu środków z odsetkami, jak za zaległości podatkowe. Można sobie pomóc w tej kwestii wskazówkami, które Ryszard Skrzypczak, Zastępca Instytutu Książki umieścił w opracowaniu Kwalifikowanie wydatków bieżących i wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Informacje te zostały przygotowane na użytek programu Infrastruktura bibliotek. Mogą się jednak przydać zapewne te w innych sytuacjach, pod warunkiem, że przy okazji innych programów sprawdzimy, czy nie mają one swoich wytycznych w tej kwestii. Poniżej cytuję fragment ze wspomnianego opracowania:

Jeżeli nakłady mają charakter odtworzeniowy i mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu zużytego całkowicie lub częściowo składnika majątkowego, to należy je uznać za "remont" i finansować je z dotacji na wydatki bieżące. Jeżeli natomiast nakłady mają na celu wzrost wartości użytkowej środka trwałego to należy je uznać za "ulepszenie" środka trwałego i finansować je z dotacji na wydatki majątkowe (inwestycyjne).


Ryszard Skrzypczak podczas spotkania informacyjnego w  Olsztynie na temat programu Infrastruktura bibliotek zwrócił naszą uwagę na zapis, który się pojawił niedawno na stronie Instytutu Książki - na samej górze informacji dotyczących programu Infrastruktura bibliotek. Znajdziecie tam wyjaśnienie, jak wyliczać powierzchnię całkowitą do punktu I.3 formularza wniosku. To istotna kwestia, bowiem wielkości powierzchni, które umieszczacie w tym miejscu różnią się od definicji powierzchni, którą podajecie w formularzach K03. Ten formularz jest załącznikiem do wniosku.

Lubię słuchać kompetentnych ludzi.

sobota, 20 maja 2017

Rok 2018 to Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Parlament Europejski zdecydował, że przyszły rok będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Przeznaczył też 8 milionów euro na realizację projektów służących ochronie i promowaniu wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nie wiem, czy to oznacza środki na cykliczne programy, czy może dodatkową pulę. Zobaczymy w niedalekiej przyszłości. 

Na pewno w projektach planowanych na 2018 r. można się powoływać na działania związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Może warto planować działania na przyszły rok w tym kontekście, bowiem jest możliwe, że w niektórych konkursach będzie można w ten posób otrzymać dodatkowe punkty.

Informacje podałam za serwisem EuroDesk Polska. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Parlamentu Europejskiego.

piątek, 19 maja 2017

Kampania "Naprawmy prawo autorskie dla edukacji"

Stowarzyszenie Communia prowadzi kampanię Naprawmy prawo autorskie dla edukacji. Jej celem jest lepsze prawo dla edukacji. Mówi o tym Alek Tarkowski w krótkim filmiku. W skrócie - chcą takiego samego prawa dla wszystkich edukatorów w całej Unii Europejskiej,  by mogli oni swobodnie nauczać bez obawy, że złamią przepisy. 

Można wesprzeć tę kampanię wchodząc na  http://bit.ly/wolnaedukacja, podpisując petycję i zachęcając do tego innych w mediach społecznościowych używając: #fixcopyright #rightcopyright. Podpisy pod petycją są zbierane do 1 czerwca 2017 r.

Informacje podałam za stroną Centrum Cyfrowego. Znajdziecie tam między innymi raport „Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne”. Publikacja powstałapo przeprowadzeniu rozmów z 30 nauczycielami z Polski, Estonii, Francji, Holandii i Niemiec. Wszyscy rozmówcy byli nauczycielami wyróżniającymi się na tle innych, wdrażającymi innowacje edukacyjne i aktywnie korzystającymi z nowych technologii. Wywiady dotyczyły wpływu prawa autorskiego na ich pracę. Rysunek obok pochodzi z tego raportu.

Konkurs "Wędrowna Akademia Kultury" 2017

O pierwszym konkursie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w województwie warmińsko-mazurskim, pisałam ponad rok wcześniej. Teraz mamy drugą edycję. Wczoraj (18 maja 2017 r.) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (CEIK) ogłosiło Konkurs Wędrowna Akademia Kultury 2017 dla projektów pierwszorocznych, otwarty dla wszystkich uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego. W regulaminie są też informacje dotyczące zakończonego już konkursu dla kontynuatorów projektów realizowanych w ramach pierwszej edycji. Nie pisałam o nim, bowiem wszyscy uczestnicy, którzy mogli w nim brać udział otrzymali zaproszenie drogą mailową. 

Wnioski na nowe projekty (pierwszoroczne) można składać na prostym formularzu aplikacyjnym (załącznik 1 do regulaminu) do 1 czerwca 2017 r. Mogą to robić wyłącznie osoby fizyczne. To jest pierwszy etap rekrutacji. Wstępny opis projektu - przedsięwzięcia animacyjno-edukacyjnego należy wysłać na adres bmk@ceik.eu. Musi on zawierać propozycję partnerów, z którymi wnioskodawca będzie chciał realizować swój projekt. Później wypełniony formularz aplikacyjny należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do organizatora (w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku w wersji elektronicznej). Można wnioskować o kwotę od 3 000 zł do 5 000 zł.

Celem konkursu jest propagowanie współdziałania pomiędzy podmiotami ze sfery kultury i sfery edukacji w realizowaniu przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej, a także wspieranie tego rodzaju współpracy. Generalnie organizatorzy chcą sprawić, aby przedstawiciele kultury i edukacji lepiej i efektywniej ze sobą współpracowali. Dlatego proponowane projekty muszą zakładać partnerską współpracę przedstawicieli tych sfer. Dla przykładu, jeżeli aplikującym jest nauczyciel, to jego partnerem powinna być osoba reprezentująca instytucje kultury, podmiot prywatny lub organizację pozarządową zajmującą się kulturą. Jeżeli aplikującą jest przedstawiciel instytucji kultury, to jego partnerem powinien być nauczyciel itd. Jak bardzo pracownicy Waszej biblioteki są z nią zżyci, żeby zechcieli przygotować i złożyć osobiście swój projekt do takiego konkursu? Jak bardzo Wasza Biblioteka wspiera swoich pracowników, żeby zachciała poprzeć ich prywatne pomysły?

Jury konkursowe wybierze laureatów pierwszego etapu konkursu. Drugi etap konkursu obejmuje:
 • obowiązkowy udział w warsztatach - terminy do wyboru:
  • 10 czerwca 2017 r. – godz. 11:00 – 19:00 - w Olsztynie,
  • 12 i 14 czerwca 2017 r. – godz. 17:00 – 21:00 - w Olsztynie,
  • 20-21 czerwca 2017 r. – godz. 16:00 – 20:00 - w Ełku
 • dopracowanie zgłoszonych przez siebie projektów z uwzględnieniem rekomendacji udzielonych przez przedstawicieli CEIK-u.,
 • złożenie do 25 czerwca 2017 r. rozszerzonego opisu projektu (formularz aplikacyjny stanowiący załącznik 2 do regulaminu) oraz deklaracji podmiotu prawnego (np. instytucja, organizacja) o wsparciu uczestnika konkursu w realizacji projektu. To z tym podmiotem zapewne zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, jeżeli projekt zostanie wybrany przez jury.
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i trwać co najmniej 3 miesiące, ale nie dłużej niż do 10 listopada 2017 r. Projekty powinny być poprzedzone przeprowadzoną diagnozą potrzeb, aby odpowiadały na realne, sprawdzone przez uczestnika konkursu potrzeby/deficyty grup, do których skierowany jest projekt.


Informacje podałam za stroną CEIK-u

Jednym z projektów realizowanych w pierwszej edycji Wędrownej Akademii Kultury był autorski projekt Pauliny Kalinowskiej "Książka żyje... Naprawdę!", który realizowano w Morągu. Można przeczytać o tej akcji (i obejrzeć zdjęcia):
Jestem pod wrażeniem Voldemorta...

czwartek, 18 maja 2017

Jak młodzi mogą korzystać z funduszy unijnych?

Pamiętam, jak poprawiałam swoją znajomość języka angielskiego na unijnych kursach i szukałam informacji o kolejnych tego typu akcjach.

Podoba mi się inicjatywa Portalu Funduszy Europejskich. Co miesiąc chcą publikować zestawienie projektów, do których (zapewne nieodpłatnie) zapraszani są młodzi ludzie w różnych województwach. Mogą w nich otrzymać:
 • indywidualne doradztwo zawodowe, 
 • szkolenia, 
 • praktyki, 
 • staże, 
 • pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, 
 • inne formy pomocy, z których mogą skorzystać. 
To nie jest lista źródeł finansowania - konkursów, do których trzeba przygotowywać własne projekty. To już są projekty których organizatorzy otrzymali unijne dofinansowanie po to, by pomagać młodym ludziom. Obecną listę znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich. Przejrzałam wskazaną tam listę projektów dla województwa warmińsko-mazurskiego. Jest tam 11 projektów i tylko jeden z nich wydaje się przypadkowy, bo dotyczy mieszkańców Mazowieckiego. Obrazek powyżej pochodzi z filmiku, który można odtworzyć na wskazanej stronie.

Za miesiąc pojawi się kolejna lista - lista projektów, do których będzie można zgłosić się w lipcu. Może będą bardziej odpowiadały Waszym młodym mieszkańcom? Bibliotekarki zazwyczaj dobrze znają swoje środowiska i wiedzą, kto szuka, komu przydałoby się różnego rodzaju wsparcie. Mogą dyskretnie informować o takich możliwościach. Młodzi ludzie, kiedy już trafią na stronę interesującego ich projektu, znajdą tam namiary do organizatorów - do ludzi, których będą mogli dopytać, co w danym projekcie mogą zaoferować konkretnej osobie.

Warto też podawać kontakt do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Są w całej Polsce. Można do nich pójść, zadzwonić lub wysłać maila z pytaniem.  Można też dowiedzieć się, gdzie aktualnie trwa rekrutacja do projektów, w których możemy wziąć udział. 

Szkoda, że nie spełniam prawie żadnego z kryteriów: pracuję, podwyższam kwalifikacje, nie uczestniczyłam w zajęciach wskazanych ośrodków, oficjalnie nie stwierdzono u mnie większych niedostatków zdrowotnych, jetem poza limitem wiekowym... No właśnie, może Portal Funduszy Europejskich zacznie publikować podobne zestawienia dla innych grup wiekowych? A może to robi, tylko ja ich nie znalazłam?

środa, 17 maja 2017

Prawo i formalności dotyczące wolontariuszy - webinarium

Niedawno pisałam o miejscach, instytucjach i organizacjach, do których możemy się zgłaszać jako wolontariusze. Dzisiaj będzie o szkoleniu, które wskaże jakie formalności powinniśmy spełnić pracując z wolontariuszami.
 
18 maja 2017 r. można będzie uczestniczyć w webinarium Narodowewgo Centrum Kultury pt. Aspekty formalno-prawne w projektach z udziałem wolontariuszy (od 12:00 do 14:00). Dariusz Pietrowski z Centrum Wolontariatu w Warszawie poruszy następujące kwestie:
 • kto i gdzie może być wolontariuszem;
 • umowa z wolontariuszem – jakie powinna zawierać elementy;
 • ubezpieczenia wolontariusza – NNW, OC, zdrowotne,
 • koszty związane z wykonywaniem świadczeń przez wolontariusza;
 • rozliczenia wydatków poniesionych przez wolontariusza,
 • podatki a wolontariat;
 • zakres przygotowania wolontariusza do pracy;
 • kwalifikacje wolontariuszy uprawniające ich do podjęcia działań.
Webinarium jest częścią cyklu szkoleniowego dla koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury, który jest częścią projektu Wolontariat w kulturze. Jednak na webinarium organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych włączaniem wolontariuszy w działania kulturalne. Planują dużą dawkę wiedzy, która przyda się zarówno osobom już działającym w tej dziedzinie, jak i tym, którzy nie wiedzą od czego zacząć.

Organizacyjnie webinarium wesprze Dorota Kostowska
Zapisywać się na to spotkanie można na stronie NCK. Znajdziecie tam też informacje o ekpercie, o programie "Kadra Kultury", a także szczegółowy plan webinarium.

Zdjęcie powyżej pochodzi ze strony https://pixabay.com/pl  opisywanej jako Darmowe obrazy i video które możesz użyć wszędzie.

wtorek, 16 maja 2017

Digital Heritage Call - badania nad dziedzictwem cyfrowym

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosiły konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna.* 

Do 22 czerwca 2017 r. wnioski mogą składać:
 • państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, 
 • samorządowe instytucje kultury, 
 • archiwa państwowe, 
 • publiczne uczelnie artystyczne, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • wszystkie powyższe podmioty w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.
W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:
 • Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage),
 • Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage),
 • Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage).
Lider projektu powinien złożyć wniosek konkursowy w imieniu międzynarodowego konsorcjum zespołów badawczych języku angielskim za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie programu. W projekcie muszą uczestniczyć zespoły badawcze (od 3 do 5) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie: 
 • Białoruś,
 • Cypr,
 • Republika Czeska,
 • Francja,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Szwecja,
 • Wielka Brytania.
Przewiduje się, że realizacja projektów rozpocznie się między styczniem a majem 2018 r. Można wnioskować maksymalnie o dofinansowanie w wysokości 70 000 euro = 304 465 zł. Nie trzeba planować wkładu własnego, ale dofinansowanie nie może pokrywać kosztów ponoszonych przez zagranicznych partnerów bądź powstałych w wyniku realizowanych przez nich zadań projektowych.
.
* Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH) - informacje w języku angielskim

Informacje podałam za serwisem OCOP. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Znajdziecie tam, między innymi
Regulamin konkursu Digital Heritage dla wnioskodawców z Polski.

poniedziałek, 15 maja 2017

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce - szkolenia i webinaria - c.d.

W lutym 2017 r. pisałam o szkoleniach i webinariach organizowanych przez Towarzystwo Amicus  we wszystkich województwach w ramach projektu Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce. Dzisiaj przypominam akcję i podaję kilka aktualnych terminów. Aby więcej o nich przeczytać, trzeba się zarejestrować na platformie www.ckngo.pl.

Szkolenia:
 • 16 maja 2017 r. – seminarium informacyjne w Częstochowie,
 • 17 maja 2017 r. – warsztat w Częstochowie,
 • 19 maja 2017 r. – seminarium informacyjne w Białymstoku,
 • 20 maja 2017 r. – warsztat w Białymstoku,
 • 22 maja 2017 r. – seminarium w Warszawie,
 • 23 maja 2017 r. – warsztat w Łodzi,
 • 25 maja 2017 r. – seminarium informacyjne w Kielcach,
 • 26 maja 2017 r. – warsztat w Kielcach,
 • 30 maja 2017 r. – warsztat w Przemyślu,
 • 30 maja 2017 r. – warsztat w Warszawie,
 • 31 maja 2017 r. – warsztat w Tarnowie. 
Webinaria:
 • 17 maja 2017 r. Edyta Niemyjska-Czech poprowadzi webinarium na temat "Grupy defaworyzowane: osoby w wieku 50 + oraz NEET w funduszach unijnych",
 • 29 maja 2017 r. Alina Szklaruk poprowadzi webinarium na temat "Uproszczone, i nie tylko, metody rozliczania projektów",
 • 6 czerwca 2017 r. Edyta Niemyjska-Czech poprowadzi webinarium na temat "Projekty innowacyjne",
 • 20 czerwca 2017 r. Alina Szklaruk poprowadzi webinarium na temat "Zarządzanie projektem – organizacja pracy, znajomość zasad, analiza postępu prac, sprawozdawczość",
 • 4 lipca 2017 r. Paulina Wolfram poprowadzi webinarium na temat "Jak dbać i chronić dane osobowe w projektach finansowanych ze środków UE - ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków UE",
 • w sierpniu 2017 r. Paulina Wolfram poprowadzi webinarium na temat "O czym trzeba wiedzieć i o czym nie można zapomnieć informując i promując projekty FE - zasady informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE".
Rejestracja na poszczególne wydarzenia odbywa się minimum 14 dni przed każdym działaniem. Informacja o zapisach pojawia się w zakładce Aktualności.

Pod tym adresem (po zalogowaniu się) możecie obejrzeć webinaria, które już się odbyły.
niedziela, 14 maja 2017

Jak ułożyć wyrazy w chmurę?

Szykowałam kolejne szkolenie o projektach. Chciałam w jakiś sympatyczny sposób przedstawić mnogość fundacji, które prowadzą różnorodne programy grantowe. Jest ich tak wiele, że przedstawione w postaci tradycyjnych list po prostu przytłaczają. Nie widzę sensu w ich drukowaniu, szczególnie, że nie można wtedy korzystać z aktywnych linków.

Przypomniałam sobie chmury wyrazowe i stwierdziłam: to jest irytujące, że nie potrafię ich tworzyć. Poszukałam w necie i trafiłam na stronę Klik TIK. Zaprasza do "poznania sprawdzonych narzędzi i aplikacji, bardzo przydatnych w pracy nauczyciela i niezwykle atrakcyjnych dla uczniów". Czy "bardzo" i "niezwykle" tego nie wiem, ale spodobały mi się efekty chmurek, które powstały. Kiedy w kole powyżej (po wydrukowaniu) zaznaczycie nazwy wszystkich źródeł finansowania (głównie fundacji) zostanie kilka sentencji, które uważam za istotne w pracy projektowej.

Zanim stworzyłam swoje chmurki, przejrzałam krótkie instrukcje korzystania z kilku narzędzi. W artykule Wyrazy w kształtach - chmury wyrazowe w ten prosty sposób przedstawiono kilka z nich:
 • ABCya,
 • Festiste,
 • Wordle,
 • Tagxedo.
Skorzystałam z dwóch (nazwy pogrubione, obrazki powyżej). Przy tym ostatnim jest również filmik - Tutorial Katarzyny Gorzędowskiej - jak stworzyć chmurę w tagxedo. Bardzo mi ułatwił pracę. Nie potrafiłam uruchomić programu w Mozilli (albo nieaktualna wersja przeglądarki, albo brak jakiejś wtyczki), ale zadziałał w Internet Explorerze.

sobota, 13 maja 2017

Wolontariat

Co robić, gdy nie potrafimy sobie znaleźć miejsca w obecnej sytuacji, gdy nasze działania trafiają na przeszkody nie do przebycia, gdy stoimy na rozdrożu - może warto oderwać się od codzienności i pomóc innym, pojechać tam, gdzie nasze siły, energia, umiejętności zostaną dobrze wykorzystane?

Wiele instytucji i organizacji poszukuje wolontariuszy.

Wolontariusze mogą np. wspierać inicjatywy lokalne, pomoc humanitarną, inicjatywy pokojowe, kontrolę przestrzegania praw człowieka... Właśnie tym zajmuje się program wolontariacki United Nations Development Programme (UNDP). Organizuje go Komitet Międzykrajowy Polska-Niemcy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Współpracuje ze 166 krajami, w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych na narodowym i globalnym poziomie. Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych przeznaczony jest dla ludzi z silną motywacja, doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami przystosowania się do trudnych warunków. Muszą mieć ukończone 25 lat i znać dobrze któryś ze wskazanych języków. 

Informacje podałam za Biuletynem Informacyjnym Warmia i Mazury, Polska, UE. Stamtąd przeszłam do strony EuroDesk Polska, a później do anglojęzycznego serwisu ONZ. Działania w różnych państwach s przedstawiane na oddzielnych stronach. Ostatni link kieruje do UNDP w Afganistanie. Zakładka pierwsza u góry po lewej stronie otwiera listę linków do poszczególnych krajów: UNDP around the world. Możecie ją zobaczyć na obrazku u góry.
A jeśli nie mamy siły, ochoty albo czasu na wyjazd, a znamy/wspieraliśmy inicjatywy promujące szacunek, bezpieczeństwo i godność ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego domu w poszukiwaniu lepszego życia - możemy o tym napisać, pokazać ciekawe inicjatywy w kampanii ONZ Together. Może zachęcimy w ten sposób innych do działania w słusznej sprawie.Do 15 czerwca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie wymiany w ramach prowadzonego przez Fundację im. Anny Lindh EuroMed Exchange Programme. Organizacje zajmujące się dialogiem międzykulturowym mogą wysyłać i przyjmować na staż osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dialogu, współpracy i innowacji. To są wymiany i staże w regionie eurośródziemnomorskim. Informacje podałam za newsletterem Anna Lindh Foundation. Szczegóły znajdziecie (w języku angielskim) na stronie Anna Lindh Foundation.
Informacje o zapotrzebowaniu na wolontariuszy znajdziecie także (między innymi):

Jeżeli chcecie lepiej poznać ONZ - możecie skorzystać z wirtualnej wycieczki po Organizacji Narodów Zjednoczonych.


inicjatywą promującą szacunek, bezpieczeństwo i godność każdego człowieka, który został zmuszony do ucieczki ze swojego domu w poszukiwaniu lepszego życia. - See more at: http://www.unic.un.org.pl/kampanienz/kampania-onz:-together/3058#sthash.IaXIUADb.dpuf
inicjatywą promującą szacunek, bezpieczeństwo i godność każdego człowieka, który został zmuszony do ucieczki ze swojego domu w poszukiwaniu lepszego życia. - See more at: http://www.unic.un.org.pl/kampanienz/kampania-onz:-together/3058#sthash.IaXIUADb.dpuf
inicjatywą promującą szacunek, bezpieczeństwo i godność każdego człowieka, który został zmuszony do ucieczki ze swojego domu w poszukiwaniu lepszego życia. - See more at: http://www.unic.un.org.pl/kampanienz/kampania-onz:-together/3058#sthash.IaXIUADb.dpuf
inicjatywą promującą szacunek, bezpieczeństwo i godność każdego człowieka, który został zmuszony do ucieczki ze swojego domu w poszukiwaniu lepszego życia. - See more at: http://www.unic.un.org.pl/kampanienz/kampania-onz:-together/3058#sthash.IaXIUADb.dpuf

piątek, 12 maja 2017

Inicjatywy lokalne i małe granty

W Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie znajdziecie między innymi informacje na temat:
 • inicjatywy lokalnej,
 • małych grantów.
Oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. Propozycje składa się do urzędu gminy lub starostwa powiatowego. Procedura pozyskiwania środków w ramach małych grantów jest trybem uproszczonym wobec otwartego konkursu ofert. Wzór wniosku jest uproszczony, procedura jest krótsza. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł a zadanie nie powinno trwać dłużej niż 90 dni.  Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w tym trybie warto sprawdzić w komórce gminy (np. w wydziale urzędu miasta, który zajmuje się sferą obejmującą naszą propozycję), czy są tam na dany rok jeszcze jakieś środki. Czy nie rozdysponowano już wszystkich np. w ramach otwartych konkursów ofert. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie ngo.pl w artykule Marcina Dadela „Mały grant” już po nowemu. Co się zmieniło?
O małych grantach w Olsztynie możecie porozmawiać z przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych (tel. 89 535 32 10 w. 27).Każda gmina powinna mieć uchwałę regulującą tryb i kryteria oceny wniosków składanych w ramach Inicjatywy lokalnej. Celem jest wspólne realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywę może zgłosić grupa mieszkańców. Wystarczą dwie osoby, ale ponieważ ma to być działanie, które się przysłuży całej społeczności, warto pokazać, ze popiera je więcej osób. Mieszkańcy zgłaszają pomysł i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy osobiście lub poprzez organizację pozarządową. Jeśli władze gminy pozytywnie ocenią wniosek, wtedy ustala się z nimi zakres, budżet i harmonogram działań oraz podział obowiązków. Zapisuje się je w umowie o współpracy. Może ona obejmować m.in. działania:
 • rozwijające społeczności lokalne - np. remont świetlicy, utwardzenie drogi;
 • charytatywne, promujące wolontariat - np. organizacja koncertu n rzecz domy samotnej matki, organizacja wymiany zagranicznej;
 • pielęgnujące tradycję i polskość, a także na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych - np. wystawa starych miejskich pocztówek, wydanie wierszy w języku regionalnym;
 • związane z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury - np. renowacja zabytku, wyjazd do teatru;
 • edukacyjne - np. zajęcia z języka angielskiego dla dzieci;
 • upowszechniające kulturę fizyczną;
 • turystyczne, krajoznawcze - np. wyznaczenie trasy rowerowej,
 • dotyczące ochrony zwierząt i przyrody - np. powieszenie budek lęgowych dla jeżyków.
Informacje podałam za ulotką Inicjatywa Lokalna, czyli jak wspólnie z władzami pracować nad swoimi pomysłami, którą przygotowano w Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Masz Głos, Masz Wybór. Pierwszą stronę tej ulotki możecie zobaczyć na obrazku powyżej. Akcja jest kontynuowana pod nazwą Masz Głos: http://www.maszglos.pl. Pisałam o niej we wrześniu 2016 r.

O Inicjatywie lokalnej w Gminie Olsztyn przeczytacie w Internetowym Serwisie Organizacji Pozarządowych Olsztyna oraz na stronie www.olsztyn.eu. Pod pierwszym wskazanym adresem znajdziecie Zarządzenie Prezydenta Olsztyna i wzór wniosku. Pod drugim znajdziecie też - opis inicjatywy lokalnej wraz z obszarami współpracy w Olsztynie i odesłanie do Biuletynu Informacji Publicznej Olsztyna, a także kryteria oceny inicjatywy lokalnej. Przed zgłoszeniem wniosku warto porozmawiać z organizatorami, np. pracownikami Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Olsztyna (tel. 89 527 31 11 w. 514) i zapytać, czy w ostatnich latach były przyznawane środki w trybie Inicjatywy lokalnej. Mogło się zdarzyć, ze od kilku lat wnioski, choć pozytywnie opiniowane przez Komisję, nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków. Może warto rozważyć składanie w tym trybie wniosku na działania miękkie, tańsze niż projekty inwestycyjne...