sobota, 30 kwietnia 2016

Małe granty dla Polonii 2016 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Stowarzyszenie Odra - Niemen oczekuje na pomysły, które poszerzą dostęp do nowoczesnej, rzetelnej i ciekawej informacji o Polsce, w szczególności takiej, która dotyczy aktualnych warunków życia, pracy i nauki. Mają one wzmocnić więzi i kontakty z Polską i muszą być wykonane do 31 października 2016 r. w jakimkolwiek miejscu na swiecie. Projekty powinny być skierowane do Polaków mieszkających poza granicami Polski - w jednym lub większej liczbie krajów. 

Fundacje i stowarzyszenia zarejetrowane w Polsce mogą dostarczyć wnioski wraz z załącznikami do Stowarzyszenia Odra - Niemen do 13 maja 2013 r. Jeden wnioskodawca może złożyć od 1 do 5 wniosków i otrzymać na dofinansowanie ich wszystkich razem nie więcej niż 30 000 zł. Należy wykazać wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości całego projektu. Koszty admnistracyjne nie mogą być wyższe niż 10%.

Szczegółowe zasady konkursu trzeba sprawdzić w regulaminie. Przed rozpoczęciem prac nad projektem warto przeczytać ogłoszenie o konkursie, wzór oferty i harmonogram konkursu. Dodatkowo 9 maja 2016 r. w Krakowie odbędzie się spotkanie informacyjne na ten temat. Jedno już było - we Wrocławiu. Można się zgłaszać telefonicznie lub przez e-mail: regranting@odraniemen.org. Zapowiedziano także pomocnicze seminarium metodyczne, seminarium tematyczne i wirtualne forum problemowe.

Informacje znalazłam w na stronie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Więcej szczegółów znajdziecie w serwisie Stowarzyszenia Odra - Niemen.
Pytania można kierować na adres: regranting@odraniemen.org


Mobilne Punkty Informacyjne w maju 2016 r.


Mobile Punkty Informacyjne w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2016 r. pojawią się w następujących miejscach:

 • 5 maja 2016 r. - Urząd Miejski w Biskupcu, Aleje Niepodległości 2, w godz. 9:00-13:00;
 • 5 maja 2016 r. - Urząd Miejski w Miłakowie, ul. Olsztyńska 16, w godz. 10:00-13:00;
 • 6 maja 2016 r. - Urząd Miasta w Działdowie, ul. Zamkowa 12, w godz. 10:00-13:00;
 • 11 maja 2016 r. - Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, w godz. 10:00-13:00;
 • 16 maja 2016 r. - Urząd Miejski w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, w godz. 9:00-13:30;
 • 20 maja 2016 r. - Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, w godz. 9:00-12:00;
 • 20 maja 2016 r. - Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, w godz. 12:30-15:30;
 • 27 maja 2016 r. - Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku, Plac Wolności 2, w godz. 8:00-12:00;
 • 30 maja 2016 r. - Urząd Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, w godz. 9:30-13:00;
 • 31 maja 2016 r. - Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, w godz. 10:00-12:30;
 • 31 maja 2016 r. - Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim, Komorowo Żuławskie 6, w godz. 13:30-16:00.
Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sprawdźcie, gdzie takie punkty się uaktywnią w maju na terenie Waszych województw. Takie informacje możecie znaleźć np. na Portalu Funduszy Europejskich.

piątek, 29 kwietnia 2016

Zaproś nas do siebie! szkolenia Kadry Kultury

Domy, ośrodki i centra kultury (wpisane do rejestrów instytucji kultury) mogą do 11 maja 2016 r. zgłaszać się do projektu szkoleniowego, w którym przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury pomogą podnieść kompetencje pracowników zgłaszającej się instytucji i jej partnerów. W zgłoszeniu należy określić potrzeby szkoleniowe wewnątrz placówki i wśród partnerów - także tych potencjalnych. Trzeba także wybrać jedną z dwóch ścieżek szkoleniowych:


 • ścieżkę wewnętrznego rozwoju instytucji - szkolenia przeznaczone będą tylko dla pracowników tej instytucji,
 • ścieżkę tematyczną - współpraca z wybranymi przez ośrodek partnerami - szkolenia otwarte dla przedstawicieli wszystkich instytucji i organizacji kultury z danego regionu.
Instytucje zgłaszające swój akces do programu powinny zdawać sobie sprawę z zobowiązań, jakich się podejmują:
 • wyłonienie lokalnego koordynatora projektu i zapewnienie jego udziału w spotkaniu inaugurującym projekt w Radziejowicach (pokrycie kosztów przejazdu),
 • przygotowanie krótkiej prezentacji – diagnozy potrzeb pracowników sektora kultury z regionu dot. podnoszenia ich kompetencji wg wytycznych NCK ( w nieprzekraczalnym terminie od 13 do 26 maja).
 • zapewnienie sali szkoleniowej mogącej pomieścić 20 osób, wyposażonej w stoły, krzesła, rzutnik, komputer, flipchart, markery i stały dostęp do internetu,
 • zapewnienie cateringu dla uczestników szkoleń i trenerów (kawa, herbata, przekąski i co najmniej jeden ciepły posiłek na każdy dzień szkolenia),
 • zapewnienie noclegu dla trenerów i koordynatora z NCK podczas realizacji szkoleń,
 • promocja projektu,
 • rekrutacja uczestników szkoleń,
 • prowadzenie dokumentacji projektu wg wytycznych NCK,
 • ewaluacja projektu,
 • przygotowanie sprawozdania końcowego,
 • pobieranie opłat (w wysokości 100 zł brutto) od uczestników niebędących pracownikami placówki – lokalnego partnera projektu,
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej projektu.
Wybrane ośrodki będą wspólnie z NCK koordynowały po 3 szkolenia w swoim regionie. Ich przedstawiciele zostaną zaproszeni na trzydniowe spotkanie w Radziejowicach od 30 maja 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. Będzie tam czas i miejsce na wzajemne poznanie, zaplanowanie działań i wytypowanie tematów szkoleń, które mają się odbyć między 20 sierpnia a 18 listopada 2016 r.

Przed wypełnieniem formularza warto się zapoznać z zasadami uczestnictwa, planem działań i regulaminem.

Do programu nie mogą aplikować beneficjenci programu Dom Kultury + w latach 2010-2016, dla których zostanie przeprowadzony osobny nabór na przełomie maja i czerwca 2016 r. Informacje o nim powinny się pojawić na stronie Domu Kultury+.

Pieszy w mieście - konsultacje w Olsztynie

Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Studio Promocji MIT realizują projekt "W Dialogu". Przygotowali zbiór narzędzi internetowych, które mają wspierać dobre planowanie i przejrzystość procesu konsultacji społecznych. Teraz Urząd Miasta w Olsztynie testuje platformę "W Dialogu" prowadząc konsultacje w sprawie oceny komfortu i bezpieczeństwa poruszania się pieszych po Olsztynie. O samej platformie wspominałam między innymi w poście Warsztaty na temat korzystania z platformy do konsultacji społecznych "W Dialogu".


Company
Przed testowaniem platformy i właściwymi konsultacjami można najpierw komentować materiały, które Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego udostępniło, żeby zapoznać mieszkańców z tematem. Aby skomentować materiały należy:
Komentarze mogą spowodować uzupełnienie materiałów. Pierwsza runda komentowania tych materiałów zakończy się 8 maja. Ich ostateczna wersja będzie podstawą do konsultacji społecznych. Konkretne terminy będą zostaną wkrótce podane. Więcej o projekcie możecie przeczytać na stronie www.wdialogu.uw.edu.pl

Aby dowiedzieć się, jak działa platforma można skorzystać z krótkich filmów instruktażowych. Linki do nich są dostępne po wejściu na panel mieszkańca. Pytania techniczne dotyczące platformy można kierować do zespołu „W Dialogu” na adres email: wdialogu@uw.edu.pl.

czwartek, 28 kwietnia 2016

Europejska Rywalizacja Rowerowa 2016

Od 1 do 31 maja 2016 r. będzie trwała rywalizacja między zespołami miast złożonymi z rowerzystów w ramach Europejskiej Rywalizacji Rowerowej (European Cycling Challenge). Wygra miasto, którego mieszkańcy "wyjeżdżą" najwięcej kilometrów. W zeszłym roku był to Gdańsk - jego reprezentanci przejechali aż 450 000 km. Musieli wcześniej zainstalować sobie specjalną aplikację. Nie liczą się sportowe podróże rowerowe tylko te, które w których rower może zastąpić inny środek transportu (np. samochód, motorower) w trakcie dojazdów np. do/z pracy, szkoły, kina, sklepu itd. Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce Zasady. Niektóre miasta biorące udział w grze losują nagrody wśród swoich uczestników. Żałuję, że Olsztyn nie bierze udziału w tej zabawie, bo dokładałabym swoje codzienne podróże do pracy z z powrotem.

Informacje podałam za newsletterem Europy dla Obywateli. Więcej danych możecie przeczytać na stronie http://cyclingchallenge.eu/pl/ecc2016.


Niedawno pisałam o naszej polskiej akcji rowerowej - o Odjazdowym Bibliotekarzu.

Bezpłatne wizyty w krajach UE

 

Organizatorzy projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” zapraszają do udziału w bezpłatnych 5-dniowych wizytach zagranicznych przedstawicieli:
 • organizacji pozarządowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego (w tym: jednostek organizacyjne lub komunalne osoby prawne)
 • oraz organizacji pracodawców/ związków zawodowych.


Kandydat musi spełniać łącznie 5 kryteriów formalnych rekrutacji:
 • zajmuje się w praktyce wdrażaniem lub kreowaniem polityk publicznych głównie w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (NGO) wsparciem przedsiębiorczości społecznej lub prowadzeniem konsultacji społecznych,
 •  jest osobą zatrudnioną lub formalnie związaną z podmiotem (NGO, administracja publiczna, związki zawodowe, organizacje pracodawców) aktywnym w obszarze wdrażania lub kreowania polityk publicznych, tj. realizuje zadania publiczne lub jest w stanie wykazać aktywne zaangażowanie w działania na rzecz wdrażania/kreowania/doskonalenia obszaru polityk publicznych będącego przedmiotem wyjazdu zagranicznego,
 • zna język angielski lub inny akceptowalny w Instytucji Przyjmującej przynajmniej na poziomie B2,
 • posiada zgodę kierownika Instytucji Wysyłającej na wyjazd,
 • przedstawi pisemne zobowiązanie do niezrezygnowania z zatrudnienia/związania z Instytucją Wysyłającą przez przynajmniej 1 rok od momentu powrotu z mobilności.
Uczestnicy tych wyjazdów będą mogli poznać nowe metody i techniki pracy, wymienić się doświadczeniem z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE. Projekt ma zwiększyć kompetencje oraz jakość i efektywność działania 560 pracowników instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Do 5 maja 2016 r. trwa II tura naboru, kolejne tury kończą się odpowiednio:
31 maja 2016 r.,
30 czerwca 2016 r.,
29 lipca 2016 r.,
31 sierpnia 2016 r.

Zgłoszenia należy wysyłać na formularzu rekrutacyjnym, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć (osobiście lub listownie) z załącznikami do jednego z biur regionalnych projektu (zgodnie z obszarem / miejscem działalności reprezentowanej instytucji:
 • Biuro Partnera nr 1
województwa  mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, podkarpackie
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, 
02-009 Warszawa, Aleja Niepodległości 245 lok. 74; tel. 22 827 52 11; e-mail: biuro@siecsplot.pl

 • Biuro Partnera nr 2
województwa lubelskie, małopolskie, podlaskie, świętokrzyskie
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
15-066 Białystok, ul. Modlińska 6 lok. U3; tel. 85 675 21 58; e-mail: rekrutacja@owop.org.pl

 • Biuro Partnera nr 3
województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Biuro Regionalne w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Matejki 6; tel. 74 665 11 11; e-mail: rcwip@rcwip.pl

 • Biuro Partnera nr 4
województwa  kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,  warmińsko-mazurskie
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro w Olsztynie,
ul. Marka Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn, tel. 89 523 73 45; e-mail: politykipubliczne@eswip.pl

Przed zgłoszeniem  trzeba się zapoznać z dokumentacją, która znajduje się na stronie Stowarzyszenia ESWIP. Są tam między innymi: regulaminem rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny i wzory załączników oraz prezentacja o projekcie. Szczegółowe informacje znajdziecie też tutaj.

Koordynatorem projektu w ESWIP jest Agnieszka Sójka a.sojka@eswip.pl; tel. +48 89 523 73 45


środa, 27 kwietnia 2016

Obywatelsko i po sąsiedzku - w maju na portalu labib.pl

 
Zbliża się maj, a w maju kolejny miesiąc tematyczny na portalu labib.pl. Tym razem będzie "Obywatelsko i po sąsiedzku". Będzie mowa o tym, jak biblioteki mogą wspierać mieszkańców w działaniach na rzecz swoich społeczności. Należy się zapewne spodziewać artykułów i na pewno pojawią się 3 webinaria związane z aktywnością obywatelską:

 • 9 maja 2016 r., godz. 11:00 – Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus: o tym, jak biblioteka może wspierać aktywność obywatelską mieszkańców (w tym młodzieży – poprzez młodzieżowe rady gmin), 
 • 11 maja 2016 r., godz. 18:00 – prof. Wiktor Osiatyński: o tym, czy wciąż są nam potrzebne prawa człowieka (webinarium Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka realizowane przy wsparciu FRSI; na webinarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja), 
 • 20 maja 2016 r., godz. 11:00 – Magdalena Pachel, Martyna Studzińska, Fundacja Pole Dialogu: o tym, jak wspierać mieszkańców w wymyślaniu i dopracowywaniu pomysłów / projektów do budżetu partycypacyjnego.
Informacje podałam za portalem  biblioteki.org. Webinaria oraz inspiracje będzie można śledzić na portalu labib.pl. Z dodatkowymi pytaniami można się zgłaszać do Elżbiety Dydak: elzbieta.dydak@frsi.org.pl

Na tym samym portalu możecie przeczytać o debatach społecznych w bibliotekach w ramach drugiej edycji projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu jest wywołanie dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Spotkania odbędą się w 53 bibliotekach - lista bibliotek jest dostępna na stronie Kongresu Obywatelskiego.

Wiele się mówi (szczególnie na różnych konferencjach) o społecznej roli biblioteki, o bibliotece jako "trzecim miejscu", przestrzeni w bibliotekach dla mieszkańców i ich potrzeb. A ja nadal się spotykam z poglądem bibliotekarzy (częściej bibliotekarek, ale chyba tylko dlatego, że pań jest w tym środowisku znacznie więcej), że biblioteki mają służyć książce. W łagodniejszej wersji - mają służyć rozwojowi czytelnictwa. Ostatnio nawet usłyszałam - po prezentacji różnorodnych działań biblioteki połączonej z domem kultury - że "jeszcze tylko tańca na rurze tam brakuje"...

Ostatnio czytałam interesujące rozważania o tym, by instytucje kultury nie tyle wskazywały, które działania kulturalne są dobre i w dobrym guście, a raczej integrowały ludzi o różnych gustach, szukały punktów wspólnych i pozwalały różnym ludziom na budowanie przestrzeni przyjaznej dla różnych ludzi - na terenie tych instytucji. Poczekam, aż wspomniany tekst zostanie opublikowany i wtedy wrócę do niego. Dotyczył projektu "Z klasą o kulturze". Jutro (28 kwietnia 2016 r.) możecie  posłuchać o nim na konferencji o tym samym tytule w Warszawie. Na tej stronie możecie się na nią zapisać. A może dla Was koncepcja instytucji kultury jako strażnika dobrego smaku, który zmienia kulturalne potrzeby ludzi na lepsze jest słuszna? Jedynie słuszna?

Kierunek: Wschód - konkurs na wydarzenie

Konkurs "Kierunek: Wschód" ma promować w Polsce wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy międzynarodowej z tymi regionami. Do 20 maja 2016 r. można zgłaszać propozycje wydarzeń które dotyczyć będą (wybranych) krajów określonych w regulaminie konkursu: 
 • Armenii, 
 • Azerbejdżanu, 
 • Białorusi, 
 • Rosji, 
 • Gruzji, 
 • Kazachstanu, 
 • Kirgistanu, 
 • Mołdowy, 
 • Tadżykistanu, 
 • Turkmenistanu, 
 • Ukrainy,
 • Uzbekistanu. 
Forma wydarzenia jest dowolna, ale trzeba je przeprowadzić na terenie Polski między lipcem i grudniem 2016 r. Zgłoszenia należy wysyłać na formularzu w generatorze, który znajdziecie na stronie http://zgloszenia.fed.org.pl/. Wcześniej należy się tam zarejestrować. Dobrze byłoby też przeczytać regulamin konkursu. Organizatorzy - Fundacja Edukacji dla Demokracji - wybiorą 10 propozycji, którym zaoferują wsparcie finansowe w wysokości 750 zł. Wkład własny nie jest wymagany. Lista wydarzeń, które otrzymają dofinansowanie zostanie opublikowana 20 czerwca 2016 r. na stronie internetowej programRITA.org.

Wnioski mogą składać:
 • organizacje pozarządowe,
 • biblioteki,
 • koła studenckie,
 • szkoły średnie,
 • grupy nieformalne.
Informacje podałam za stroną Programu RITA. Po dodatkowe informacje na temat konkursu można się zgłaszać do Katarzyny Krzemińskiej, e-mail: katarzyna.krzeminska@fed.org.pl, tel. +48 601 477 077. Konkurs odbywa się w ramach programu RITA - Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

O programie RITA pisałam już wcześniej, między innymi w poście Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie.

wtorek, 26 kwietnia 2016

Sektor 3.0

Ruszyła rejestracja na Sektor 3.0, czyli dwudniowe spotkanie poświęcone wykorzystywaniu technologii w trzecim sektorze. Co roku gromadzi przedstawicieli organizacji non-profit, biznesu, administracji, nauki oraz mediów - od 2011 roku. W 2016 roku organizatorzy spodziewają się ponad 500 uczestników. Będziecie tam? 18-19 maja 2016 r. w Warszawie.

Do wyboru będą:
 • prelekcje ekspertów,
 • seminaria i debaty,
 • warsztaty,
 • targi,
 • pokazy technologii,
 • nagroda Sektor 3.0.
Najpierw trzeba się zarejestrować - zmówić online darmowy bilet na pierwszy i/lub drugi dzień.  Na każdy dzień należy się zarejestrować osobno. Dodatkowo można wybrać jeden z 45-minutowych warsztatów, na które również należy się zarejestrować - na każdy oddzielnie.

Na stronie głównej znajdziecie odesłanie do informacji o poprzednich edycjach - z lewej strony, tuż pod ogólnym wyjaśnieniem, czym jest Sektor 3.0. Program majowego spotkania można przejrzeć w zakładce Program. Jeśli znaleźliście tam coś, co Wam odpowiada zapiszcie się w zakładce Rejestracja.

Fundacja To My będzie miała stanowisko z MamBoGram.pl w strefie targowej Sektora 3.0.

JEDZ

Nie piszę o fragmencie tytułu książki "Jedz. módl się, kochaj" Elizabeth Gilbert. Piszę o Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówień. To dokument, który wykonawcy mogą składać wykonawcy wraz z ofertami w przypadku zamówień oraz konkursów o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Zamawiający powinien takie oświadczenie przyjąć. JEDZ ma wyeliminować potrzebę przedstawiania znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do kryteriów wykluczenia i kwalifikacji.

Urząd Zamówień Publicznych opracował wstępną wersję Instrukcji Wypełniania tego dokumentu. Zawiera ona:
 • podstawowe informacje dotyczące dokumentu JEDZ oraz 
 • wytyczne dotyczące wypełniania poszczególnych pól zestawienia tabelarycznego formularza JEDZ. Prawo w tym zakresie się zmienia, zatem Instrukcja ta będzie podlegała aktualizacji.
Informacje otrzymałam w newsletterze  RPO WiM 2014-2020.
Szczegóły znajdziecie w następujących dokumentach:

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Środa z Funduszami dla instytucji kulturyKolejna Środa z Funduszami w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się 4 maja 2016 r. W Olsztynie, Ełku i Elblągu i będzie poświęcona funduszom dostępnym dla instytucji kultury w ramach:
 • Programu Współpracy Terytorialnej,
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
 • Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020.
Organizatorzy oczekują na zgłoszenia dl 28 kwietnia 2016 r. Należy w tym celu wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go osobiście do Punktu Informacji Europejskiej abo wysłać mailem na adres Punktu odpowiednio w Olsztynie, Ełku albo Elblągu.

 Po dodatkowe informacje można się zgłaszać do tych punktów:
Programy spotkań znajdziecie pod tymi adresami:
Informacje o spotkaniach najbliższej Środy z Funduszami - 4 maja 2016 r. we wszystkich województwach znajdziecie na Portalu Funduszy Europejskich. Będą one dotyczyły edukacji, rewitalizacji, samorządów terytorialnych, zabytków, założenia działalności gospodarczej i promocji gospodarczej, opieki nad dziećmi, inwestycji proekologicznych, odnawialnych źródeł energii, uczelni, badania i rozwoju. Sprawdźcie, o czym możecie się dowiedzieć w Waszych województwach.

Odjazdowy Bibliotekarz 2016

Czy bibliotekarz może być odjazdowy? Na pewno może odjechać, dojechać i przyjechać z czytelnikami, rodziną, z innymi bibliotekarzami do miejsc, które wybierze. Możemy się przenosić do różnych światów zarówno czytając, jak i przemieszczając się pieszo, samochodem, pociągiem, czy rowerem. Tę ostatnią opcję wybierają uczestnicy akcji "Odjazdowy Bibliotekarz". Wymyśliła ją Paulina Milewska z Łodzi. Od 2010 roku wydarzenia w ramach tej akcji gromadzą coraz więcej chętnych w całej Polsce. Braliście już w niej udział? Pisałam o niej wcześniej. Może chcecie się dołączyć? Można, oczywiście, po prostu zorganizować własną wycieczkę i czerpać z niej radość. Można też zgłosić się do akcji na formularzu online w zakładce Zgłoś rajd, zobaczyć się na mapie wydarzenia i poczuć wspólnotę z dużo większą grupą. Wcześniej trzeba się zalogować na stronie Odjazdowego. Można to zrobić klikając ikonkę "ludzika" w prawym górnym rogu ekranu,

Informacje o akcji znajdziecie na stronie: http://odjazdowybibliotekarz.pl/
Znajdziecie tam między innymi opisy 15 pomysłów na wydarzenie w ramach Odjazdowego Bibliotekarza:
 • przejazd przez miasto,
 • przejazd po terenach zielonych,
 • gra miejska,
 • przejazd między miejscowościami,
 • konkurs literacki,
 • konkursy zręcznościowe,
 • bookcrossing,
 • kalambury,
 • debata,
 • wspólne czytanie,
 • nagrody,
 • piknik,
 • szprychówki,
 • chorągiewki i baloniki,
 • plakaty.
Możecie wymyślać inne, własne działania.

Jeżeli ktoś po raz pierwszy usłyszał o takim wydarzeniu, może przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W tym roku pojawił się tez poradnik, czyli zbiór tekstów z poradami dla bibliotekarzy:
Paulino, dziękuję :)

niedziela, 24 kwietnia 2016

Konkurs #Storymakers2016

Międzynarodowy konkurs TechSoupStorymakers2016 to szansa dla:
 • organizacji pozarządowych, 
 • bibliotek, 
 • organizacji religijnych,
 • organizacji lokalnych,
 • międzynarodowych grup aktywistów. 
Do 31 maja 2016 r.  prześlijcie krótki film (do 5 minut) lub pokaz zdjęć (max. 5). Możecie wygrać nagrody z puli 7000 $ oraz nowy aparat. Organizatorzy czekają na cyfrowe historie, które opowiedzą o Waszych działaniach związanych z tematyką społeczną. Może to być:
 • działalność na rzecz ubogich i pokrzywdzonych,
 • ochrona środowiska,
 • zapewnienie podstawowych usług społecznych,
 • rozwój społeczny.
Kolejność działań w konkursie:
 • stwórz krótki filmik lub pokaz zdjęć;
 • prześlij swoją opowieść przez globalną sieć;
 • udostępnij informacje o udziale w konkursie na swojej stronie internetowej oraz w social media;
 • zaproś swoich współpracowników i przyjaciół do udziału w głosowaniu na Wasze zgłoszenie (od 1 do 15 czerwca 2016 r.);
 • łącz się za pomocą hashtag #Storymakers2016.
 Możesz startować w jednej z czterech kategorii:
 • Najlepsze pozarządowe wideo,
 • Najlepsza pozarządowa fotografia,
 • Nagroda Publiczności,
 • Nagroda "Najlepsza opowieść jutra" - dot. wyzwań stojących przed dzisiejszą młodzieżą - mają to być filmy związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. O tych celach w kontekście opisywanego konkursu przeczytacie też (po angielsku) w tej zakładce.
Informacje podałam za Portalem TechSoup. Zajrzyjcie tam, by się dowiedzieć więcej. Jeszcze więcej szczegółów znajdziecie w języku angielskim pod tym adresem. Organizatorzy podali też adres kontaktowy: storymakers@techsoup.org i oczekują na pytania w języku angielskim. 

Jeżeli nie jesteście pewni, jak opowiedzieć cyfrowo Waszą historię, przyjrzyjcie się artykułom (na dole wskazanej strony) i webinarium (w języku angielskim) z cyklu "Digital storytelling". Pokazują one krok po kroku, jak tworzyć cyfrowe opowieści o Was.


sobota, 23 kwietnia 2016

Jasnopis


Jasnopis to narzędzie informatyczne, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki. Jego prezentację znajdziecie na stronie: http://jasnopis.pl/aplikacja

Na próbę wstawiłam tam 4 teksty (2 z moich projektów, jeden - z regulaminu konkursu organizowanego przez MKiDN i dodatkowo wiersz Jana Brzechwy). Wyniki analizy poniżej:

 • Opis syntetyczny jednego z projektów
  • Tekst bardzo skomplikowany, fachowy, którego zrozumienie może wymagać wiedzy specjalistycznej.
  • Na czerwono (tekst wyraźnie trudniejszy od reszty tekstu) wyróżniono następujący fragment: "bibliotekarze z Olsztyna, województwa i regionów przygranicznych". Podkreśleń dokonała aplikacja "Jasnopis".
 • Uzasadnienie planowanych działań z tego samego wniosku projektowego (fragment)
  • Tekst trudny w odbiorze dla przeciętnego Polaka
 • Fragment regulaminu jednego z konkursów MKiDN
  • Tekst bardzo skomplikowany, fachowy, którego zrozumienie może wymagać wiedzy specjalistycznej.
  • Prawie cały tekst został zaznaczony na pomarańczowo jako "Fragment trudniejszy od reszty tekstu".
  • Wszystkie zdania poza jednym zostały zaznaczone jako "Bardzo długie zdanie".
 • Wiersz "Samochwała" Jana Brzechwy
  • Tekst bardzo łatwy.
  • Czerwonym kolorem wyróżniono kilka wyrażeń jako "tekst wyraźnie trudniejszy od reszty tekstu".
Może warto się zastanowić nad własną twórczością? Nie mam na myśli przyjmowania oceny Jasnopisu jako wyroczni. Może warto pobawić się w takie sprawdzanie po tu, by nabrać nieco pokory i dystansu do wiary we własną nieomylność? Szczególnie w sytuacji, gdy nie mamy osoby, która nie uczestniczyła w przygotowywaniu naszego projektu i mogłaby po jego przeczytaniu dać nam znać, co z niego zrozumiała. Może to wcale nie będzie to, co chcieliśmy opisać?

Informacje podałam za stroną Jasnopisu.
Asiu, dziękuję :)piątek, 22 kwietnia 2016

Stukam do Sztuki - Stuknięta Sztuka

Doczytaj ten post do końca. Warto :)

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki. Proponuję wtedy wyjść z domu, tym bardziej, że to sobota, a dzień wcześniej (22 kwietnia) obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Można wziąć udział choćby w jednej z czterech akcji, które są planowane na 23 kwietnia 2016 r.:


 • Przystanek Książka w Gdańsku
gdansk_przystanek_ksiazka
Zaczytany tramwaj wyruszy o godz. 11:01 z pętli w Oliwie i będzie kursował na trasie: Gdańsk Oliwa – Gdańsk Siedlce do godz. 14:15. Na każdym przystanku tej trasy będziemy wręczać wyjątkowe  niespodzianki i zapraszać do udziału w atrakcjach organizowanych w tramwaju. W programie m.in.: zabawy literackie, quizy i kalambury, fotobudka bibliofila oraz dostęp do darmowych e-booków.

Za udział w „Przystanku Książka” otrzymacie też 5 bookcoinów (za każde przysłane zdjęcie) w grze Planeta Zapomnianych Książek

Więcej informacji o akcji znajdziecie na stronie Przystanku i na Facebooku Przystanku. • Dzień Darmowej Wysyłki Książek na ceneo.pl. 
23 kwietnia 2016 r. specjalnie oznaczone książki na tym portalu możemy otrzymać nie płacąc za wysyłkę. Szczegóły akcji znajdziecie tutaj.

Informację o niej znalazłam na stronie kulturaonline.pl podczas przeglądania informacji o Raporcie Ceneo.pl: "Polak z nosem w powieści". Paulino, dziękuję :)

Z analizy ankiet, które wypełniali internauci wcale nie wynika, że Polacy  (i nie tylko) czytają coraz mniej. Taki wniosek wypływał z raportu przygotowanego dla Biblioteki Narodowej. Pisałam o nim w poście Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 r. 

Z raportu Ceneo wynika, że Polacy z roku na rok kupują coraz więcej książek i są w stanie przeznaczać na nie wyższe kwoty. • Dzień Wolnej Sztuki
W sobotę, 23 kwietnia 2016 r. od godziny 12:00 do 13:00 w 85 muzeach i galeriach w 37 miastach Polski odbędzie się szósta edycja muzealnej akcji Dzień Wolnej Sztuki. Przy eksponatach będą stały osoby, które zmotywują gości do głębszego zastanowienia się nad dziełem i rozbudzą wśród nich dyskusje. Mają oni uświadomić uczestnikom spotkania, że muzea można zwiedzać bez żadnych kompleksów, a do oglądania sztuki nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza czy wykształcenie. Mogą oferować też dodatkowe atrakcje. Sprawdź, co będzie się działo w Twoim Muzeum.

"Podczas Dnia Wolnej Sztuki chcemy pokazać zwiedzającym, że każdy obiekt ma coś do powiedzenia. Wystarczy tylko w skupieniu się w niego wsłuchać - czyli wpatrzeć" - mówi Zuzanna Stańska, organizatorka i pomysłodawczyni akcji. - "W naszym codziennym życiu jesteśmy często zagonieni, nie mamy czasu na refleksję. Dzień Wolnej Sztuki ma być lekarstwem na ten pęd."

Informacje o tej akcji podałam za Platformą Kultury. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie: Dnia Wolnej Sztuki oraz na Facebooku tej akcji.

 • Planeta Zapomnianych Książek - Misja Dnia 23 kwietnia - Stukam do Sztuki - Stuknięta Sztuka
To zadanie dla graczy Planety Zapomnianych Książek:
  • Wyjdź z domu. Znajdź Sztukę, podejdź do niej blisko i zastukaj. Sfotografuj tak, by było widać do jakiej Sztuki stukasz. Wyślij do nas Twoje zdjęcie i napisz, jak odpowiedziała na Twoje stukanie. Możesz zastukać do Sztuki podczas którejś z wyżej wymienionych trzech imprez. Nie dotykaj tego, czego nie wolno dotykać.
  • Jeśli nie możesz wyjść z domu - udostępnij  informację o którejś z wymienionych tu czterech akcji albo o tym poście i wyślij do nas:
   •  zrzut lub zdjęcie z ekranu, jeśli to udostępnienie np. na Facebooku,
  • Druga możliwość dla osób, które utkwią w tym dniu w jakimś budynku:  znajdź Sztukę obok siebie i zastukaj do niej na tle widoku z okna. Sfotografuj - wyślij - napisz. Pamiętaj, że Literatura też może być Sztuką :)
  • Jeśli 23 kwietnia będziesz bardzo zajęty - zrób zdjęcia wcześniej. Na pewno zdążysz je wysłać do północy tego dnia.
Dwaj gracze z Drużyny Olsztyna*, którzy przyślą do końca tego dnia najwięcej Stukniętej Sztuki otrzymają od nas nie tylko bookcoiny w grze Planeta ZK, ale też jedną z dwóch książek z obrazka. Wybiera autor większej liczby zaakceptowanych misji. 

* Zapisać się do Drużyny Olsztyna może każdy o dowolnej porze klikając przycisk "Dołącz do grupy" na stronie Drużyny Olsztyna. Wcześniej trzeba się zarejestrować i zalogować do gry Planeta Zapomnianych Książek.

czwartek, 21 kwietnia 2016

Program Lider Animator - Obudź Swoje Ciało

Program Lider Animator - Obudź Swoje Ciało ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów.  

Organizatorzy zapraszają lokalnych animatorów realizujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycznej. Autorzy wyróżnionych projektów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Akademii Lidera Animatora, podczas której, oprócz udziału w szkoleniach, będą mieli możliwość osobistego przedstawienia swoich projektów przed Komisją. Autorzy najlepszych i najciekawszych projektów zyskają możliwość otrzymania także wsparcia finansowego przeznaczonego na rozszerzenie lub kontynuowanie działalności.

Do 22 maja 2016 r. można zarejestrować swój projekt na stronie www.lideranimator.pl wypełniając formularz internetowy. Wcześniej należy się zapoznać z regulaminem programu Lider Animator.

Projekty mogą być zgłaszane przez: 
 • osoby realizujące je na rzecz placówek oświatowych, wychowawczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz stowarzyszeń; 
 • osoby będące członkami stowarzyszeń, fundacji; 
 • osoby pracujące albo współpracujące z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jak też innymi podmiotami gospodarczymi, w tym także prowadzące własną działalność gospodarczą.
Informacje podałam za stroną programu: http://lideranimator.pl/program
Temat sportu i bibliotek poruszałam już w poście Czy biblioteki mogą grać sportowo? 

Poniżej podaję linki do trzech zupełnie różnych ćwiczących, którzy najwyraźniej czerpią z tego radość:


  4 darmowe narzędzia do budowy stron www

  To cykl artykułów na portalu http://technologie.ngo.pl/:
  W projektach zazwyczaj planujemy co najmniej informowanie o działaniach na stronach / podstronach internetowych. Warto sobie ułatwić zadanie.
  Strona naszej gry Planeta Zapomnianych Książek jest budowana przez Marka Maruszczaka, prezesa Fundacji To My na WordPressie:  środa, 20 kwietnia 2016

  Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

  Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisuMinisterstwo Edukacji Narodowej zaprasza organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Organizacje i jednostki samorządu terytorialnego powinny wysyłać swoje propozycje na formularzu elektronicznym do 5 maja 2016 r. i jednocześnie w wersji papierowej - wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami do MEN na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie. Aby móc wypełnić formularz elektroniczny należy się zarejestrować na stronie MEN.

  Zgłaszane projekty powinny wspomóc:
  • szkoły, w których uczą się cudzoziemcy, 
  • uczniów będących uchodźcami i uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce oraz szkół, do których uczęszczają, 
  • placówki oświatowo-wychowawcze działające w środowisku lokalnym.
  Dofinansowane zostaną projekty z zakresu:
  • rozwijania pozytywnych relacji w szkolnym i lokalnym środowisku wielokulturowym - kierowane do co najmniej jednej z następujących grup:
   • uczniów cudzoziemskich i polskich,
   • nauczycieli i wychowawców,
   • kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz placówek oświatowo-wychowaczych,
   • rodziców uczniów cudzoziemskich i polskich;
  • nauczania języka polskiego i kultury polskiej - dla dzieci i młodzieży będących uchodźcami - w szczególności realizujące intensywne kursy wakacyjne języka polskiego dla dzieci uchodźców;
  • kultywowanie języka, tradycji i kultury - dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.
  Mogą to być:
  • półkolonie,
  • obozy, kursy językowe,
  • warsztaty,
  • szkolenia, 
  • zajęcia edukacyjno-integracyjne, 
  • konkursy itp.
  Trzeba zapewnić co wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości zadania. Koszty administracyjne (w tym koszty administracyjne, wyposażenia i promocji) nie mogą być większe niż 15% wartości zadania. W §4  Zasad przyznawania i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie, s. 9) zawarto informacje, jak przygotować budżet zadania. W §6 znajdziecie opis kosztów kwalifikowanych, czyli informacje na co można przeznaczyć środki z dotacji. Wyniki konkursu mają być ogłoszone do 3 czerwca 2016 r. Wybrane zadania powinny zostać zrealizowane do 30 listopada 2016 r.
  Informacje podałam za Platformą Kultury.
  Więcej szczegółów znajdziecie na stronie MEN. Znajdują się tam:
  W regulaminie podano osobę, z którą się można kontaktować w sprawie konkursu: Bartłomiej Radecki, tel. (22) 34 74 843
  Cyfrowe wyzwania a uczestnictwo w kulturze


  13 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja "Cyfrowe wyzwania" skupiająca się na problemach dotyczących relacji między kompetencjami cyfrowymi a uczestnictwem w kulturze.


  Zapraszamy na konferencję “Cyfrowe wyzwania” 2016Udział w konferencji, zarówno dla prelegentów jak i słuchaczy, jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w obradach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  do 30 kwietnia 2016 r. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przesłana do 10 maja 2016 r. Przygotowane na podstawie wystąpień teksty, które pozytywnie przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w numerze tematycznym kwartalnika „Kultura popularna”.


  • Przykładowe tematy wystąpień:
   • media cyfrowe w instytucjach kultury,
   • przemiany obiegów kultury – m.in. obiegi nieformalne, self-publishing;
   • obiekty i repozytoria cyfrowe,
   • nowe / zremediowane praktyki kulturalne,
   • badania w zakresie kompetencji cyfrowych i edukacji cyfrowej
   • dobre praktyki edukacji medialnej i cyfrowej
  Informacje podałam za stroną Centrum Cyfrowego Projekt: Polska. Magdo, dziękuję za informację :)

  Logo konferencji autorstwa OPEN COMMONS LINZ udostępnione na licencji Creative Commons.


  wtorek, 19 kwietnia 2016

  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - spotkanie informacyjne

  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspólnie ze Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania (SChDW) serdecznie zaprasza osoby z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zainteresowane zorganizowaniem polsko-niemieckiej wymiany młodzieży na spotkanie informacyjno-kontaktowe PNWM, które odbędzie się 13 maja 2016 r. w Olsztynie.

  Organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji zainteresowanych zarówno szkolną, jak i pozaszkolną wymianą młodzieży (szkoły, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe). Podczas spotkania można będzie uzyskać zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  Możecie się zgłaszać na specjalnym formularzu online do 27 kwietnia 2016 r.
  Zaproszenie na spotkanie znajduje się pod tym adresem. 
  Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej  PNWM.

  Informacje otrzymałam w newsletterze OCOP. 

  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Czy to jest temat, który może zainteresować biblioteki albo organizacje pozarządowe?
  Generalnie wydaje się, ze wszyscy powinniśmy mieć ten temat na uwadze dla dobra wspólnego. Ale przyjrzyjmy się, czy biblioteki albo organizacje mogą wziąć udział w konkursie o takim tytule, który został ogłoszony w ramach osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014-2020 - poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - 2 typ projektów. Poniżej odniosę się do kilku warunków tego konkursu.

  • Wnioski można składać między 29 kwietnia a 18 maja 2016 r. - jest czas na przygotowania.
  • Uczestnikami projektów mogą być jedynie osoby w wieku powyżej 50 roku życia - jest to grupa, z którą pracują zarówno biblioteki jak i organizacje pozarządowe.
  • Wnioski mogą składać podmioty (nie osoby fizyczne) działające w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy - w tym momencie odpadają zapewne biblioteki (nie słyszałam, by któraś miała taki zapis w statucie, ale mogę się mylić), natomiast organizacje, które mają taki zapis w KRS albo wpisie do ewidencji gospodarczej - kwalifikują się.
  • Projekt nie może być realizowany na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku - trzeba zaplanować działania poza terenem Miasta Ełk i gminy Ełk.
  • Trzeba mieć 5% wkładu własnego.
  • Trzeba planować utworzenie podmiotu integracji społecznej* albo być takim podmiotem - mieć miejsce na prowadzenie działań z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej, bo one się nie kwalifikują.
  • W tym momencie otwieram Regulamin i sprawdzam kolejne warunki... Na końcu 27. strony Regulaminu trafiam na "Cel regulaminu konkursu":
   • Interwencja w ramach Podziałania 11.1.1 będzie realizowana poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów integracji społecznej, tj. Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. Podmioty te świadczą kompleksowe usługi społeczno-zawodowe, osiągając wysoką skuteczność w poprawie sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na rynku pracy.
  A kiedy to wszystko warto zrobić? Ano wtedy, gdy mamy pomysł i rzeczywistą chęć, by aktywizować u siebie (w swojej bibliotece albo organizacji) osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. A co ma zrobić biblioteka, która chce, ma pomysł i warunki, ale nie może startować w tym konkursie, bo w statucie brak odpowiedniego zapisu? Może dogadać się z podmiotem uprawnionym i zostać nieformalnym albo i formalnym partnerem... trzeba sprawdzić w regulaminie, uszczegółowieniu, Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich...

  Informacje podałam za Serwisem Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na dole tej strony znajdują się między innymi pliki do pobrania. Wśród nich:
  Więcej informacji możecie uzyskać  np. w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie:
  ul. Głowackiego 17,  10-447 Olsztyn
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  89 512 54 82,
  89 512 54 83,
  89 512 54 85,
  89 512 54 86

  * Ze słownika, który jest w Regulaminie konkursu:
  • Centrum integracji społecznej - podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.). (CIS)
  • Klub integracji społecznej - podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (KIS)
  • Mieszkanie treningowe - rodzaj mieszkania wspomaganego funkcjonującego w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności przygotowujący osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji.
  • Niepubliczny podmiot pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy - podmiot działający w sferze pomocy i integracji społecznej lub rynku pracy, w szczególności należący do jednej z poniższych grup:
   • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia);
   • Centra Integracji Społecznej / Kluby Integracji Społecznej – prowadzone przez organizacje pozarządowe;
   • spółdzielnie socjalne;
   • agencje zatrudnienia;
   • niepubliczne podmioty szkoleniowe (wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych).
  • Podmiot ekonomii społecznej: